"Bydd Plaid Cymru yn mynd i'r afael â'r argyfwng ail gartrefi." Siân Gwenllian AS

Mae Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg ac Arfor, ac Aelod o’r Senedd dros Arfon, Siân Gwenllian, ynghyd â chyd-ASau Plaid Cymru wedi tanlinellu sut y bydd ei phlaid yn mynd i’r afael â’r argyfwng ail gartrefi.

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon, sy’n sefyll i gael ei hailethol yn etholiadau’r Senedd y flwyddyn nesaf wedi galw’r argyfwng ail gartrefi yn ‘ormes economaidd.’

 

Dywedodd Siân Gwenllian AS, sydd hefyd yn Weinidog Cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg;

“Mae'r amser wedi dod i weithredu'n gadarn i amddiffyn cymunedau a phrynwyr tro cyntaf rhag gormes economaidd ail gartref.

 

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd Plaid Cymru adroddiad 16 tudalen yn cynnwys pum prif argymhelliad, a hynny cyn y ddadl yn y Senedd.

Mae'r mesurau arfaethedig yn cynnwys newid deddfau cynllunio i ganiatáu i gynghorau osod cap ar nifer yr ail gartrefi, gan ganiatáu i gynghorau godi premiwm treth cyngor o hyd at 200% ar ail gartrefi, yn ogystal â chael Llywodraeth Cymru i gyflwyno rheoliadau i dreblu'r Dreth Trafodiad Tir wrth brynu ail eiddo.”

 

Rhyddhawyd adroddiad Plaid Cymru, o dan yr enw ‘Ailgodi ein Cymunedau’ wrth i’r ddadl ynghylch ail gartrefi boethi, ac wrth i 30 o ymgyrchwyr orymdeithio o Nefyn i Gaernarfon i alw am weithredu ar frys ar ail gartrefi.

Dywedodd Siân Gwenllian, sy'n cynrychioli ardal Arfon yng Ngwynedd, sir lle mae 12% o'i stoc dai yn cynnwys ail gartrefi sy'n eiddo i bobl o du allan i'r sir, y byddai Plaid Cymru hefyd yn

“Cau’r bwlch sy’n caniatáu i berchnogion ail gartref gofrestru eu heiddo fel “busnesau” er mwyn osgoi talu premiwm treth y cyngor.

Hefyd, mae angen cynllun trwyddedu ar gyfer rhentu eiddo trwy gwmnïau fel AirBnB er mwyn rheoli'r niferoedd, ac rydym hefyd yn cynnig rhoi rhagor o rym i gynghorau i adeiladu tai ag amodau lleol arnynt, yn ogystal â’i gwneud hi'n haws dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd ac ailddiffinio'r term 'cartref fforddiadwy', sydd ar hyn o bryd yn cynnwys eiddo gwerth dros £250,000.”

Mae adroddiad Plaid Cymru yn bwrw golwg ar wledydd fel Canada, Denmarc ac Iwerddon am ysbrydoliaeth ar gyfer mynd i’r afael â’r broblem, gan nodi ‘nad yw’r heriau a ddaw yn sgil cael gormod o ail gartrefi wedi’u cyfyngu i Gymru yn unig’. Mae’r adroddiad hefyd yn cyfeirio at ymdrechion Northumberland a Camden.

 

Ychwanegodd Siân Gwenllian;

“Prif bwrpas datganoli oedd rhoi i Gymru y pwerau i ddatrys ein problemau ein hunain, ond nid yw'r sefyllfa'n gwella, gyda thros draean o'r cartrefi a werthwyd yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf yn cael eu prynu fel ail gartrefi.

Ni allwn barhau fel hyn. Nid yw’n deg bod yn rhaid i bobl sy’n byw mewn ardaloedd sydd eisoes yn ddifreintiedig o ran diffyg cyfleoedd gwaith weld eu cymunedau’n cael eu trawsnewid yn araf wrth i bobl leol orfod symud i ffwrdd er mwyn dod o hyd i dŷ.

Mae’r adroddiad ar gael i’w ddarllen ar wefan Plaid Cymru, pe bai unrhyw un eisiau dysgu sut y byddai Plaid Cymru yn mynd i’r afael yn ystyrlon ag argyfwng ail gartrefi.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-10-01 09:30:35 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd