“Mae preswylwyr wed bod yn amyneddgar yn ddigon hir!”

Mae perchnogion tai a fu’n rhan o gynllun Llywodraeth Cymru mewn pedwar pentref yn Arfon wedi dioddef yn ôl AS lleol.

Mae Siân Gwenllian AS sy’n cynrychioli Arfon yn y Senedd wedi condemnio arafwch wrth fynd i’r afael â gwaith diffygiol a wnaed wrth addasu cartrefi yng Ngharmel, Fron, Deiniolen a Dinorwig yn dilyn cynllun inswleiddio cartrefi Llywodraeth Cymru.

 

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon wedi mynegi ei phryder ynglŷn â’r oedi, gan ddweud bod preswylwyr “wedi bod yn hynod amyneddgar” a bod “angen i’r gwaith sydd wedi ei addo ddigwydd rŵan.”

            

Roedd perchnogion y tai yn rhan o gynllun Arbed Llywodraeth Cymru er mwyn gwneud eu cartrefi yn fwy ynni-effeithlon, gan gynnwys gosod gwres canolog ac inswleiddio mewn cartrefi ledled Cymru fel rhan o gynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru.

 

Ond mae'r cynllun wedi arwain at nifer o broblemau i etholwyr - gan gynnwys colli lliw ar inswleiddio’r waliau allanol, y cladin allanol wedi ei osod yn anghywir, pibellau draenio wedi'u hail-osod yn anghywir, waliau a rendro wedi cracio, a difrod i doeau.

 

Mae Siân Gwenllian wedi bod yn gweithio gyda’r preswylwyr ers sawl blwyddyn ond nid yw’r gwaith adfer wedi cychwyn o hyd, er gwaethaf canfyddiadau dau adroddiad a gomisiynwyd gan y Llywodraeth.

 

Yn y Senedd yn ddiweddar, gofynnodd yr AS i Lesley Grffiths, Gweinidog yr Amgylchedd a Materion Gwledig am ddiweddariad. 

Dywedodd Siân Gwenllian:

 

“Mae etholwyr yng Ngharmel, Fron, Deiniolen a Dinorwig wedi bod yn hynod amyneddgar. 

 

Rwyf wedi bod yn codi'r mater hwn gyda chi ers haf 2017.

 

Yn wreiddiol, roedd y cwmni yn gwadu bod problemau.

 

Y cwmni hwnnw oedd 'Wilmott Dixon Energy Services Ltd' sydd bellach yn masnachu o dan yr enw 'Fortem Energy Services Ltd.'

 

Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddau adolygiad annibynnol, gyda'r ail yn dod i'r casgliad bod y problemau wedi'u hachosi gan safon gwaith gwael.

 

Gofynnodd eich swyddogion i'r gwaith adfer gael ei wneud heb oedi gormodol.

 

Ond mae mwy na deugain o etholwyr yn dal i aros i waith gael ei wneud. ”

 

Ym mis Ionawr 2019 cadarnhaodd y Gweinidog y byddai Sefydliad Ymchwil Adeiladu yn cynnal adolygiad annibynnol o'r materion ac y byddai'n rhannu'r canfyddiadau gyda hi pan ddaeth yr adroddiad i law. Ym mis Gorffennaf 2019 cyhoeddwyd y byddai ail adolygiad annibynnol yn cael ei gynnal ar ôl i breswylwyr dynnu sylw at y ffaith bod mwy o broblemau wedi dod i’r amlwg.

 

Ychwanegodd Siân Gwenllian AS:

 

Ar sail canfyddiadau'r adroddiadau, roedd y Gweinidog wedi gofyn i 'Fortem Energy Services Ltd' a oedd gynt yn masnachu fel 'Wilmott Dixon Energy Services Ltd' benderfynu ar y camau gweithredu mwyaf priodol i sicrhau bod y gwaith adfer yn cael ei wneud heb oedi gormodol.”

 

‘Mae bellach wedi addo edrych ar y mater eto.

 

Yn oes Covid-19, mae pobl yn treulio mwy o amser nag erioed yn eu tai, ac mae gaeaf oer o'n blaenau. Mae'r preswylwyr rydw i'n gweithio gyda nhw yn y pedwar pentref hyn wedi dioddef digon. Mae ganddyn nhw hawl i dai cynnes o safon uchel ac fe wnaethon nhw gymryd rhan yng nghynllun Arbed gan roi eu ffydd yn y Llywodraeth. Ond maent wedi cael eu siomi. Mae preswylwyr wedi bod yn amyneddgar iawn - nawr mae'n amser gweithredu.”

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-12-04 15:35:11 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd