'Rhowch ddyddiad cychwyn gwaith Stryd Fawr Bangor!'

Mae gwleidyddion lleol wedi gofyn am ddyddiad arfaethedig ar gyfer dechrau’r gwaith ar 164 a 166 Stryd Fawr, Bangor, yn dilyn tân ym mis Rhagfyr y llynedd.  

Mae’r Aelod o’r Senedd lleol a’r Aelod Seneddol, ynghyd â maer presennol Bangor wedi adleisio pryderon pobl leol fod yr oedi yn ychwanegu at bryder i fusnesau lleol. 
 
Dywedodd Siân Gwenllian, sy'n cynrychioli'r ardal yn y Senedd; 
 
‘Rydym wedi derbyn cadarnhad y bydd y gwaith yn cychwyn yn fuan. 
 
Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad hwnnw, wrth gwrs, ac rydym yn awyddus i weld cynnydd, yn anad dim oherwydd bod cymaint o fusnesau yn wynebu anawsterau oherwydd clo dros dro Covid-19. 
 
O’r herwydd, hoffem wybod y dyddiad cychwyn arfaethedig gan y byddai hyn yn rhoi rhywfaint o sicrwydd i berchnogion busnes Bangor sy’n wynebu gostyngiad enfawr yn nifer y cwsmeriaid yn ogystal â cholled incwm difrifol.’ 
 
Mae'r gwaith yn cynnwys dymchwel 164 a 166 ar y Stryd Fawr ym Mangor, gwaith sy'n cael ei wneud gan Evans Wolfenden Partnership (EWP). Gwnaed y penderfyniad i ddymchwel yr adeiladau oherwydd maint y difrod a sefydlogrwydd yr adeiladau yn dilyn y tân ym mis Rhagfyr y llynedd. 
 
Ceir ar deall, oherwydd bod yr adeiladau dan sylw wedi'u hamgylchynu gan adeiladau eraill, bod angen craen symudol i sicrhau y gellir dymchwel yr adeilad yn ddiogel. 
 
Mae sgaffaldiau wedi eu codi ar wyneb yr adeiladau i amddiffyn y cyhoedd sy'n defnyddio'r stryd, ond oherwydd culni'r ffordd, mae'r sgaffaldiau'n ymestyn allan i'r stryd ac o ganlyniad, mae rhan o'r Stryd Fawr ar gau. 
  
Mae’r cwmni sy’n gyfrifol am y gwaith dymchwel yn honni bod angen sefydlogwyr i gefnogi’r craen 200 tunnell oherwydd ‘gwasanaethau cyfleustodau tanddaearol, o wahanol oedrannau ac amodau, ynghyd ag isloriau eiddo a hanes o amodau tir gwael.’ 
 
Ychwanegodd Siân Gwenllian AS; 
 
“Mae’r cwmni wedi pwysleisio bod diogelwch y Cyhoedd y tu ôl i bob penderfyniad a wneir ganddynt, ac rwy’n gwerthfawrogi ac yn parchu hynny. 
 
Fodd bynnag, rydym yng nghanol cyfnod hynod heriol i fusnesau, ac mae angen sicrwydd a sefydlogrwydd arnynt.” 
 
Dywedodd cynrychiolydd Arfon yn San Steffan, Hywel Williams AS
‘Mae masnachwyr lleol yn gweithio’n hynod o galed i gadw eu siopau i fynd o dan amgylchiadau arferol. Mae Covid-19 wedi rhoi pwysau ychwanegol ar fanwerthwyr na allant ei fforddio ar hyn o bryd. 
‘Rydyn ni wedi bod yn galw am amserlen gadarn ar gyfer y gwaith dymchwel fel bod modd gwneud paratoadau i ailagor y stryd fawr cyn gynted ag sy’n bosibl.’ 
‘Mae’r cynnydd ar adfer y sefyllfa wedi do di stop. Mae masnachwyr Bangor yn haeddu rhywfaint o sicrwydd ac arwydd bod pethau’n dod yn eu blaenau. ’ 
Mae maer presennol Bangor, John Wyn Williams, wedi adleisio’r pryderon, gan nodi ei bod hi’n  
‘hen bryd. Mae busnesau lleol wedi bod yn amyneddgar, yn hynod amyneddgar. Y lleiaf y maent yn ei haeddu yw sicrwydd. 
Yn amlwg rwy’n croesawu’r cyhoeddiad y bydd y gwaith yn cychwyn yn fuan, a gobeithiaf y bydd yr addewid hwn i bobl Bangor yn cael ei wireddu! ’ 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-11-02 09:58:12 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd