AC Arfon yn annog brechu yn erbyn y ffliw

sian_gwenllian_senedd.jpg

Gyda’r gaeaf a thymor y ffliw yn prysur nesáu, mae ymgyrch ar y gweill eto eleni gan y Tîm Curwch Ffliw i annog pobl i fynd at eu meddyg teulu i gael brechiad yn erbyn y ffliw. Bob blwyddyn yn ystod y gaeaf mae miloedd o bobl yn y DU yn cael eu heffeithio gan afiechydon sy’n deillio o glefyd y ffliw gyda 17,000 o bobl Cymru yn dioddef, ac mae rhai grwpiau yn fwy tebygol na’i gilydd o ddioddef yn ddifrifol yn sgil y clefyd.

Meddai Siân Gwenllian, AC Arfon dros Blaid Cymru:

“Mae’n hawdd anghofio difrifoldeb clefyd y ffliw a’i ddiystyrru fel annwyd trwm - ond mae’r ffliw yn gallu lladd, a gall arwain at gyfnodau o salwch difrifol mewn rhai aelodau o’n cymdeithas, fel pobol hŷn a phlant ifanc neu’r rhai sydd â chlefyd hirdymor arnyn nhw. Rydw i’n annog pawb sydd yn y grwpiau targed - sef rheiny sydd fwyaf tebygol o ddal y ffliw a dioddef yn ddrwg ohono - i gysylltu â’u meddyg teulu neu â’u fferyllfa gymunedol ar fyrder i drefnu apwyntiad brechu.”

Bob blwyddyn yng Nghymru, brechlynir dros 750,000 o bobl yn erbyn y ffliw, ac mae hi’n arbennig o bwysig i’r rhai sydd dros 65 oed, y rhai sydd yn dioddef o salwch cronig yn ogystal â merched beichiog dderbyn y brechiad. Dylai plant o dan 3 oed gael y brechlyn ffliw trwynol, sef yr un fwyaf addas i blant. Eleni, mae’r rhaglen frechu ffliw flynyddol yn targedu mwy o grwpiau ‘risg’ nac erioed o’r blaen, gan gynnwys:

· Plant ifanc dwy a thair oed a phob plentyn ymhob ysgol gynradd (o’r dosbarth derbyn i flwyddyn ysgol 6). Iddyn nhw, mae’r brechlyn yn chwistrell trwyn syml, nid nodwydd

· Menywod beichiog

· Unigolion chwe mis oed a throsodd a chanddynt gyflyrau iechyd hirdymor (gan gynnwys oedolion difrifol ordew)

· Pobl sy’n 65 neu’n hŷn

· Gofalwyr

· Staff cartrefi gofal a chanddynt gysylltiad rheolaidd â chleientiaid

· Pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl arhosiad hir; Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol; aelodau mudiadau gwirfoddol sy’n darparu cymorth cyntaf brys wedi’i gynllunio; meddygon teulu locwm; gwirfoddolwyr gyda mudiadau sy’n darparu gofal, megis ‘pryd ar glud’.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd