AC Plaid Cymru yn clywed am bwysigrwydd gofal ar ôl canser

Sian_Gwenllian_a_Gwyneth_Jennings.JPG

Yr wythnos ddiwethaf yn y Senedd bu cyfarfod rhwng aelodau’r Cynulliad a chynrychiolwyr o’r elusen Breast Cancer Care er mwyn tynnu sylw at y gwaith da sy’n cael ei wneud ganddynt gyda merched sydd wedi bod yn dioddef o ganser. Yn siarad yn y digwyddiad oedd Gwyneth Jennings, yn wreiddiol o’r Felinheli, ond sydd bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd ers rhai blynyddoedd ac roedd AC Arfon, Siân Gwenllian, yno i gefnogi’r achlysur. Bu’r ddwy yn ffrindiau yn Ysgol Ramadeg y Merched, Bangor.

“Roedd clywed am y gwaith ardderchog sy’n cael ei wneud gan Breast Cancer Care gyda merched sydd yn ceisio ail-gydio yn eu bywydau unwaith eto ar ôl cyfnod o salwch yn fy atgoffa mai dim ond dechrau’r daith yw’r newyddion bod y driniaeth wedi bod yn llwyddiannus, ac fel roedd Gwyneth yn esbonio mae peth ffordd i fynd eto tan bod rhywun yn teimlo’n gwbwl iawn yn gorfforol ac yn emosiynol - a dyna ble mae’r elusen yma’n gallu bod o gymorth,” meddai Siân Gwenllian.

Mae Breast Cancer Care yn trefnu cyrsiau i ferched sydd yn dod dros eu salwch o’r new Moving Forward After Cancer gyda’r bwriad o gynnig cyngor am ddeiet, therapïau amgen, ymarfer corfforol ac unrhyw beth a all helpu merched i roi’r salwch tu cefn iddynt.

“Fe ddysgon ni lawer o sgiliau gwahanol ac arferion iach sydd wedi bod o fudd mawr inni wedyn,” meddai Gwyneth Jennings, “ond y peth pwysicaf i fi oedd gallu rhannu fy mhrofiadau gyda merched eraill oedd wedi bod drwy’r un peth. Roeddwn i’n arfer gweithio yn y Gwasanaeth Iechyd ac mi fues i’n rhoi deiagnosis i gleifion fy hun bryd hynny, ond hyd yn oed wedyn does ganddoch chi ddim syniad sut beth ydi o tan i chi ei brofi o eich hun.

“Mi ges i fy neiagnosis i fis Mawrth y llynedd ar ôl dod yn ôl o Seland Newydd ac roedd gen i lwmp bychan a phoen fel cyllall yn fy mron. Ond doeddwn i ddim yn poeni rhyw lawer cynt gan fod y lwmp yn mynd a dod ac roeddwn i o dan yr argraff nad oedd canser yn achosi poen, ond unwaith y gwelais i’r arbenigwr daeth y newyddion drwg yn syth, ac mi ges i dynnu’r lwmp o ‘mron yn fuan wedyn. Rydw i’n teimlo’n dda iawn erbyn hyn ac mi fyddai bob amser yn ddiolchgar i’r staff meddygol ac i dim Breast Cancer Care am eu holl ofal a chefnogaeth.”

Ond nid yw’r cyrsiau’n cyrraedd yr holl ferched y gallent fod yn eu helpu ac mae Gwyneth Jennings a Sian Gwenllian yn awyddus i weld hynny’n newid.

“Mi fyddwn i wrth fy modd yn gweld mwy o sylw’n cael ei roi i’r gwaith mae’r elusen yma yn ei gwneud a gweld cyllid iddi hefyd,” meddai Sian Gwenllian. “Ar hyn o bryd dim ond 3% o ferched sydd wedi cael canser y fron sydd yn mynd ar y cyrsiau yma ac rydw i’n awyddus i weld y ffigwr yna’n codi fel bod mwy o ferched yn gallu cymryd mantais o’r cyngor deietegol sydd ar gael ynghyd a phob math o gyngor arall gan arbenigwyr amrywiol sydd yn cael eu gwahodd i gymryd rhan.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd