AS yn amlinellu’r “ffordd ymlaen” ar gyfer Canol Dinas Bangor wrth i ran o’r Stryd Fawr ailagor

Rhan ganolog o'i gweledigaeth yw Canolfan Iechyd a Lles yng nghanol y ddinas

Roedd Siân Gwenllian yn ymateb i’r newyddion bod rhan uchaf Stryd Fawr Bangor wedi ailagor yn dilyn gwaith dymchwel ar 164 a 166 Stryd Fawr Bangor.

 

Gwnaed y gwaith ar ôl i dân ddinistrio bwyty Noodle One a Siop Ddillad Morgan’s.

 

Mae Siân Gwenllian, sy'n cynrychioli'r ardal yn y Senedd, wedi ymateb;

 

“Mae’r cyhoeddiad hir-ddisgwyliedig ynglŷn ag ailagor Stryd Fawr Bangor yn newyddion da i fusnesau a thrigolion lleol.

 

“Bûm mewn cysylltiad rheolaidd gyda phartneriaid lleol a’r cwmni oedd yn gyfrifol am ddymchwel yr adeiladau er mwyn sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud cyn gynted â phosibl.

 

“Rwy’n falch iawn o glywed bod y rhan hon o’r stryd bellach ar agor.

 

“Ar ôl blwyddyn drychinebus i fusnesau bach lleol, mae nhw’n haeddu newyddion da!”

Mae Siân Gwenllian AS wedi amlinellu ei gweledigaeth ar gyfer dyfodol Canol Dinas Bangor, ar ôl dweud ym mis Ebrill bod “ar y Stryd Fawr angen ein cefnogaeth yn fwy nag erioed.”

 

“Hoffwn i’r cyhoeddiad ynglŷn ag ailagor rhan o’r stryd ddechrau’r broses o ail-ddychmygu dyfodol Stryd Fawr Bangor.

 

“Rhan fawr o’r broses honno fyddai sefydlu Canolfan Iechyd a Lles yng nghanol y ddinas.

 

“Byddai canolfan o’r fath yn gwella gwasanaethau iechyd lleol, yn ogystal â lleihau’r pwysau aruthrol ar Ysbyty Gwynedd, yn ogystal â denu pobl leol i ganol y ddinas, gan gynyddu nifer yr ymwelwyr â siopau a chaffis lleol.

 

“Byddai’n dod â rhywfaint o fwrlwm yn ôl i ganol y ddinas.

 

“Yn ogystal â dwyn pwysau ar y bwrdd iechyd i symud ymlaen gyda’r prosiect hwn yn ddi-oed, byddaf i a Phlaid Cymru yn gwthio Llywodraeth Cymru i fabwysiadu mesurau a fyddai’n trawsnewid dyfodol strydoedd mawr a chanol trefi.

 

“Byddai hynny’n cynnwys rhoi’r grym i gynghorau lleol ddarparu prydlesi hir ar gyfer sefydliadau, busnesau a mentrau lleol, rhoi benthyciadau di-log i gefnogi busnesau bach i adfer ar ôl Covid, a buddsoddi mewn Banc Cymunedol newydd i helpu busnesau bach.

 

“Mae rhoi blaenoriaeth i fusnesau Cymru mewn caffael cyhoeddus a sefydlu Strategaeth Buddsoddi Mentrau Bach a Chanolig gan gynnwys benthyciadau tymor hir di-log gyda seibiannau ad-dalu hir, benthyciadau ailgychwyn, benthyciadau ad-dalu ac adfer a bargeinion newydd ar gyfer cwmnïau cam cynnar hefyd yn rhan annatod o adfywio canol trefi.

 

“Mae’r cyhoeddiad diweddar bod Bangor yn rhan o gronfa gwerth £3m Llywodraeth Cymru ar gyfer canol trefi gogledd Cymru i annog entrepreneuriaid i sefydlu busnes hefyd yn galonogol.

 

“Er gwaethaf dirywiad diweddar, dwi’n credu y gallai dyfodol Stryd Fawr Bangor fod yn un cyffrous iawn, a dwi’n edrych ymlaen at fod yn rhan o’r ymdrech i ailddychymgu’r y dyfodol hwnnw.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-07-12 13:31:13 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd