ASau yn ysgrifennu at Weinidog Llywodraeth Cymru parthed trenau gorlawn

Mae Aelod o'r Senedd ac Aelod Senedol Arfon wedi ysgrifennu at Lee Waters AS, y Gweinidog sy'n gyfrifol am Drafnidiaeth i Gymru ynghylch trenau gorlawn a'r risg i iechyd y cyhoedd.

Mewn datganiad, dywedodd Siân Gwenllian AS;

 

"Derbyniais a Hywel Williams AS y llun hwn (uchod) gan etholwr pryderus ar y trên 12:15 o'r Amwythig i Gaergybi."

 

Dywed y llythyr;

 

Unwaith eto, rydym wedi derbyn adroddiadau gan etholwr ynghylch trenau gorlawn sy'n golygu bod cadw at y rheolau Covid-19 yn amhosibl.

 

Mae pryderon difrifol ynghylch cerbydau trên fel llefydd delfrydol i ledaenu Covid-19 gan nad yw staff yn rheoli nifer y teithwyr, nid yw'r rheolau ar gyfer pellhau corfforol ac ar gyfer gwisgo gorchuddion wyneb yn cael eu gorfodi ac mae'n ymddangos bod Trafnidiaeth Cymru wedi rhoi'r ffidil yn y to o ran delio gyda hyn ac yn hytrach yn trosglwyddo cyfrifoldeb i deithwyr trwy ddweud 'peidiwch â mynd ar y trên os yw'n llawn'.

 

Mae'r adroddiad diweddaraf a dderbyniwyd yn ymwneud â thaith ar y trên 12:15 o'r Amwythig i Gaergybi ar ddydd Llun 28ain Mehefin a hoffwn adrodd yr hanes ichi isod fel y gallwch ddeall yn well beth sy'n digwydd o ddydd i ddydd ledled Cymru:

 

“Dylai'r gwasanaeth 11.06 o Birmingham International i Gaergybi fod wedi bod yn bedwar cerbyd ond dim ond dau oedd ganddo, a ddaeth y gwasanaeth hwn i ben yn Amwythig. Erbyn i'r trên gyrraedd Telford (yr orsaf cyn Amwythig) roedd pob sedd wedi'i chymryd ac roedd pobl yn sefyll wrth y raciau bagiau ac yn y cynteddau wrth y toiledau.

 

Yn Amwythig, roedd trên dau gerbyd arall yn aros i fynd i Gaergybi ac roedd teithwyr eisoes yn sefyll ar hwn gan nad oedd seddi ar gael. Ymunodd hyd yn oed mwy o deithwyr yn Wrecsam a Chaer. Nid oedd unrhyw obaith o gwbl o bellhau cymdeithasol a byddai'n amhosibl i Drafnidiaeth Cymru gweithredu unrhyw fath o olrhain cysylltiadau pe byddai rhywun ar y trên hwnnw wedi profi'n bositif am Covid-19. Mae'n hollol warthus!

 

Mae gwefan Trafnidiaeth Cymru yn dweud bod angen tocyn dilys ac archeb sedd, ond nid yw’r wefan yn gadael ichi archebu sedd ar gyfer y siwrnai gyfan ac roedd yn rhaid i mi rannu’r daith yn ddwy wrth archebu. Nid oedd unrhyw un yn gwirio a oedd gan deithwyr archeb sedd.

 

Credaf fod Trafnidiaeth Cymru yn dweud y dylai teithwyr dod i farn eu hunain a pheidio â mynd ar y trên os ydyn nhw'n credu ei fod yn orlawn, ond yn Birmingham International dim ond llond llaw o deithwyr oedd yn fy ngherbyd, gan gynnwys sawl person oedrannus a oedd wedi dewis y gwasanaeth hwnnw oherwydd eu bod yn credu ei fod yn wasanaeth syth drwodd heb unrhyw newid. Unwaith yr ydych ar y trên ar gyfer taith mor hir, nid yw’n opsiwn realistig i adael y trên - byddem wedi bod yn sownd yn Amwythig o dan resymeg Trafnidiaeth Cymru!”

 

Mae'r sefyllfa hon yn digwydd yn llawer rhy aml ac mae'n frawychus bod Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn berffaith iawn i Drafnidiaeth Cymru anwybyddu rheolau Covid-19 sydd i fod yno i warchod ni i gyd. Byddwn yn dychmygu y byddai unrhyw fusnes arall sydd yn torri'r gyfraith wedi bod yn destun cosbau erbyn hyn.

 

Mae angen iddo stopio a rhaid dod o hyd i ateb ar frys er mwyn diogelu teithwyr, staff y trenau a'r cyhoedd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-07-09 16:11:45 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd