Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru yn cefnogi ymgyrch Ysgol Feddygol i'r gogledd

sian_gwenllian.jpg

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru wedi croesawu adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy'n galw am ysgol feddygol i Ogledd Cymru i fynd i'r afael â'r prinder meddygon dybryd sy'n wynebu Cymru.

Comisiynwyd 'Delio â'r Argyfwng', a gyhoeddwyd fis diwethaf, gan Siân Gwenllian AC a Hywel Williams AS. Mae'r adroddiad yn cyflwyno'r achos am drydedd ysgol feddygol yng Nghymru wedi'i lleoli ym Mangor. Dywed hefyd fod argyfwng o ran hyfforddi a recriwtio staff meddygol mewn sawl rhan o Gymru, yn arbennig y gogledd ac ardaloedd gwledig, a bod ysgol feddygol wledig yn rhan allweddol o'r ateb cenedlaethol i ddatrys y broblem.

Mae Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru yn llwyr gefnogi'r adroddiad, gan ddweud na fydd y GIG yn gallu cwrdd ag anghenion poblogaeth sy'n heneiddio a chynnydd mewn gofynion clinigol onibai fod mesurau'n cael eu sefydlu i gynyddu gweithlu GIG Cymru.
Meddai Dr Gareth Llewelyn, Is Lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon Cymru: "Fel y corff proffesiynol ar gyfer meddygon yng Nghymru, rydym wedi galw'n gyson am ddull mwy arloesol a chyd-gysylltiedig o recriwtio a chadw staff y GIG. Credwn ei bod hi’n bryd cael cynllun cenedlaethol ar gyfer y gweithlu meddygol a hyfforddiant, a hwnnw’n cael ei arwain gan glinigwyr.
"Mae bylchau mawr yn rotâu graddfa hyfforddeion ac ymgynghorwyr ym mhob ysbyty yng Nghymru ac mae 92% o'n ymgynghorwyr wedi dweud wrthym eu bod yn cael eu hunain yn gwneud swyddi a fyddai fel arfer yn cael eu gwneud gan feddyg iau, oherwydd bod y bylchau yn y rota mor ddifrifol.

"Nid oes digon o fyfyrwyr sy'n hanu o Gymru yn gwneud cais am le mewn ysgolion meddygol, ac mae'r niferoedd yn gostwng bob blwyddyn. Dyma pam rydym yn croesawu'r cyfraniad a wna 'Delio â'r Argyfwng at y drafodaeth hon."

Mae'r nifer o fyfyrwyr o Gymru sy'n gwneud cais i astudio meddygaeth wedi gostwng 15% mewn pum mlynedd – gostyngiad mwy nag yng ngweddill y DU – ac mae gan ogledd a gorllewin Cymru lai a feddygon teulu i bob 10,000 o'r boblogaeth nag mewn rhannau eraill o'r wlad. Yn 2015-16, roedd 50% o swyddi ymgynghorwyr arbenigol yng ngogledd Cymru heb eu llenwi ac ym mis Chwefror eleni datgelwyd fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi gwario £21m ar staff meddygol o asiantaethau mewn cyfnod o 11 mis.
Meddai Siân Gwenllian: "Rwy'n hynod ddiolchgar i Goleg Brenhinol y Meddygon Cymru am gefnogi'r ymgyrch dros gael trydedd ysgol feddygol i Gymru. Mae yna'n barod lawer iawn o gefnogaeth broffesiynol a gwleidyddol i'r ddadl dros sefydlu ysgol feddygol yng ngogledd orllewin Cymru, ac i fanteisio ar adnoddau ardderchog Ysgol Gwyddorau Meddygol Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
"Gyda nifer o feddygon yn agosau at oed ymddeol, a phrinder pobl ifanc sy'n cael eu hyfforddi yma, mae gwasanaethau gofal iechyd eisoes yn wynebu her fawr. Mae ysgol feddygol newydd yn rhan hollbwysig o'r ateb hirdymor i sicrhau bod gennym ddigon o feddygon yn y dyfodol i gwrdd ag anghenion ein cymunedau, yn arbennig yma yn y gogledd ac ardaloedd gwledig eraill."
Mae Aelod Seneddol Arfon, Hywel Williams, hefyd wedi bod yn ymgyrchu ers tro i sefydlu Ysgol Feddygol Gogledd Cymru. Meddai: "Rydyn ni wedi bod yn galw am ysgol feddygol ym Mangor ers amser maith. Mae'n hen bryd i Lywodraeth Cymru wireddu'r addewid a wnaed flynyddoedd yn ôl pan sefydlwyd Betsi Cadwaladr.
"Mae'r ffaith fod gan Gymru ddwy ysgol feddygol, yng Nghaerdydd ac Abertawe – a dim un yma yn y gogledd – yn enghraifft arall o'r anghydraddoldeb sy'n wynebu nifer o'n cymuendau.
"Yn ogystal â chau a diddymu gwasanaethau mewn pentrefi a threfi gwledig, mae diffyg buddsoddiad mewn hyfforddiant meddygol yng Ngogledd Cymru yn enghraifft arall o anghydraddoldeb o ran iechyd a lles.
"Mae'n golygu hefyd nad oes gan ein pobl ifanc yr un dewis i hyfforddi fel meddygon yn eu cymunedau eu hunain."
Mae 'Delio â'r Argyfwng' ar gael i'w lawrlwytho o wefan Siân Gwenllian AC www.plaidcymruarfon.org


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd