Covid-19

Mae Hywel Williams AS a Siân Gwenllian AC yn delio â nifer o ymholiadau am y coronafeirws ar hyn o bryd, mewn perthynas â hawliau cyflogaeth, budd-daliadau, cymorth busnes, teithio, bwyd, manwerthu, canslo trefniadau, addysg a llawer mwy.

Rydym wedi casglu ynghyd rhai lincs defnyddiol i wybodaeth ddibynadwy i helpu etholwyr sy'n chwilio am gyngor a chefnogaeth yn ystod y cyfnod heriol hwn. Byddwn yn diweddaru’r rhestr hon mor aml â phosibl. 

Mae’n bwysig iawn dilyn arweiniad o ffynonellau swyddogol sydd ag enw da. Dylid defnyddio’r tudalennau hyn fel prif ffynonellau gwybodaeth, yn hytrach na gwefannau newyddion neu gyfryngau cymdeithasol.

Mae gan Lywodraeth Cymru dudalen we ar gyfer ei holl wybodaeth am goronafeirws.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau i unigolion a busnesau yng Nghymru. Mae hefyd wedi cyhoeddi esboniad o’r pwerau yn y ddeddfwriaeth frys i ddelio â’r coronafeirwsa fydd yn berthnasol i Gymru.

Ein Swyddfa

  Sian Gwenllian AC: sian.gwenllian@cynulliad.cymru 

  Hywel Williams AS: hywel.williams.mp@parliament.uk

   01286 672076

 

Cyngor Gwynedd

Gweld y wybodaeth ddiweddaraf am Novel Coronavirus (COVID-19) o Wynedd.

Rhestr o adnoddau a rhwydweithiau cefnogaeth sydd ar gael ledled Gwynedd: https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Argyfwng/Help-i-bobl-a-chymunedau.aspx

Eich iechyd

GIG Cymru, Coronafeirws COVID-19 gwiriwr symptomau 

Llywodraeth Cymru, A oes angen help meddygol arnoch am y coronafeirws?

Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor i bobl sydd wedi cael cadarnhad fod ganddynt haint Covid-19 neu fod posib fod ganddynt yr haint (Saesneg) 

Llywodraeth y DU, Aros adref: cyngor i aelwydydd sydd o bisb efo haint Covid-19 (Saesneg) 

Mind, Y Coronafeirws a'ch lles (iechyd meddwl) (Saesneg)

Arbenigwyr maes iechyd

Llywodraeth y DU, Ymchwilio a rheolaeth glinigol gychwynol i achosion posib (Saesneg)

Llywodraeth y DU, Arweiniad i weithwyr maes iechyd (Saesneg)

Public Health England, Arweiniad i Ofal Sylfaenol (Saesneg)

Ymbellhau Cymdeithasol

Llywodraeth Cymru, Sut mae lleihau’r perygl o ddal neu ledaenu’r coronafeirws

Llywodraeth y DU, Cyngor ar ymbellhau cymdeithasol (Saesneg)

Gwybodaeth gyffredinol ar gefnogaeth gan Lywodraeth y DG 

Cefnogi Gwasanaethau Cymdeithasol (Saesneg)

Cefnogi pobl sydd wedi cael eu heffeithio gyda COVID-19 (Saesneg)

Cefnogi busnesau sy'n dioddef cynnydd mewn costau neu amharu arianol (Saesneg)

Gweithlu

Llywodraeth y DU, Cyngor i weithwyr (Saesneg)

Busnesau

Llywodraeth Cymru, Canllawiau ar COVID-19 i gyflogwyr a busnesau

ACAS, Coronavirus: cyngor i gyflogwyr a gweithwyr (Saesneg) 

FSB, Advice and guidance for small businesses and the sefl-employed

Busnes Cymru (Llywodraeth Cymru), Pecyn cymorth gwerth dros £1.4bn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod cyfnod y coronafeirws 

Banc Datblygu Cymru, Gwyliau ad-dalu cyfalaf a ffi monitro o 3 mis ar gyfer pob cwsmer ar gais

Busnes Cymru (Llywodraeth Cymru), Cymorth Llywodraeth i Fusnesau 

 1. Cymorth i fusnesau sy'n talu tal salwch i weithwyr (Saesneg) - Llywodraeth y DU
 2. Cymroth i fusnesau sy'n talu treth fusnes (Saesneg)  - Llywodraeth y DU
 3. Cymorth i fusnesau sy'n talu ychydig neu ddim treth busnes (Saesneg)  - Llywodraeth y DU
 4. Cymorth i fusnesau trwy'r Rhaglen Benthyciad i Fusnesau oherwydd y Coronafeirws (Saesneg)  - Llywodraeth y DU
 5. Cymorth i fusnesau mwy trwy Covid-19 gyda Chyfleuster Ariannu Corfforaethol (Saesneg) - Llywodraeth y DU
 6. Cymorth i fusnes sy'n talu treth - Llywodraeth y DU
 7. Yswiriant - Llywodraeth y DU

Llinell gymorth Treth CThEM (HMRC) 

Mae CThEM wedi sefydlu llinell gymorth i fusnesau a phobl hunan-gyflogedig sy'n bryderus am dalu eu ttrethi oherwydd Covid-19 (Saesneg)

Ffoniwch 0800 0159 559 (Saesneg) am gymorth a chyngor.

Hawliau defnyddwyr ac yswiriant

Cymdeithas Yswirwyr Prydain, Coronavirus Q & A 

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA), Support for consumers

Llywodraeth y DU, Competition and Markets Authority statement on sales and pricing practices during Coronavirus outbreak

Darparwyr gwasanaethau

Llywodraeth y DU a chwmniau ynni wedi cytuno ar fesurau i gefnogi unigolion bregus yn ystod argyfwng Covid-19: cliciwch yma am ragor o wybodaeth (Saesneg) 

Llywodraeth y DU, Mobile networks remove data charges for online NHS coronavirus advice (18 Mawrth), (Saesneg)

Welsh Water

EON Energy

Scottish Power

Lloyds Banking Group

SKY

Bwyd a manwerthu

Llywodraeth y DU, Government to grant permission for pubs and restaurants to operate as takeaways as part of coronavirus response (17 Mawrth) – Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau mai dyma’r sefyllfa yng Nghymru hefyd

Llywodraeth Cymru, Llacio’r gorfodaeth ar amodau cynllunio yn ymwneud â danfoniadau archfarchnadoedd (13 Mawrth)

Consortiwm Manwerthu Prydain, Food retailers reassure customers and ask them to buy responsibly (15 Mawrth)

Aldi, Aldi’s response to COVID-19

Asda, Steps we have taken in response to the Coronavirus outbreak a Don’t shop this Friday before 9am (18 a 19 Mawrth)

Morrisons, An important update on Coronavirus

Sainsbury’s, Working to feed the nation (18 Mawrth)

Tesco, COVID-19: A message to our customers (18 Mawrth)

Tafarndai

Llywodraeth y DG, "Managing the impact of COVID-19 on Pubs Code interactions with tied pub tenants" 

Gofalwyr

Llywodraeth Cymru, Canllawiau i wasanaethau gofal cymdeithasol neu gymunedol a lleoliadau preswyl

Llywodraeth y DU, Canllawiau ar gyfer darpariaeth gofal yn y cartref (Saesneg) 

Carers UK, Canllawiau i ofalwyr (Saesneg)

Llywodraeth Cymru, Beth i’w wneud os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn dangos symptomau'r coronafeirws 

Addysg a gofal plant

Llywodraeth Cymru, Cau ysgolion yng Nghymru

Llywodraeth Cymru, Canllawiau ar COVID-19 ar gyfer lleoliadau addysgol

Llywodraeth Cymru, Canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr 

Comisiynydd Plant Cymru, https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

Llywodraeth Cymru, Canllawiau lleoliadau addysgol

Llywodraeth Cymru, Canllawiau teithio i ysgolion

Iechyd Cyhoeddus Cymru, Guidance for schools

Teithio a Thrafnidiaeth

Traveline Cymru / Bysiau

Tradnifiaeth Cymru, Rheilffordd 

Llywodraeth y DU, Cyngor teithio tramor (Saesneg)

Llywodraeth y DU, COVID-19: Guidance for staff in the transport sector

Llywodraeth y DU, Driving tests and theory tests

Llywodraeth y DU, COVID-19: Shipping and ports guidance

Yr Awdurdod Hedfan Sifil, Guidance on consumer law for airlines in the context of COVID-19

Trafnidiaeth Cymru, Teithio gyda ni – Eich diogelwch a’ch llesiant yn ystod y Coronafeirws (covid-19).

Tai

Datganiad Saesneg gan Lywodraeth y DU:

 • Emergency legislation to suspend new evictions from social or private rented accommodation while this national emergency is taking place
 • No new possession proceedings through applications to the court to start during the crisis
 • Landlords will also be protected as 3 month mortgage payment holiday is extended to Buy to Let mortgages

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth

Adra

Grwp Cynefin

Cyllid personol

Credyd Cynhwysol, Coronafeirws a hawlio budd-daliadau (Saesneg)

Llywodraeth y DU, Tal Salwch Statudol (Saesneg)

Cyngor ar Bopeth, "Problems getting to or topping up your prepayment meter" 

Step Change, Elusen Dyledion, Dyled a Choronafeirws (Saesneg)

Step Change, Elusen Dyledion Coronafeirws a'ch cyllid (Saesneg)

 Step Change, Elusen Dyledion, Coronaveirws, hawlio budd-daliadau a Thal Salwch Statudol (Saesneg)

Step Change, Elusen Dyledion Pa gymorth sydd ar gael gan gredidwyr (Saesneg)

Cymorth arianol a hawliau (Saesneg)

 • Morgeisi 
 • Cardiau Credyd
 • Gor-ddrafft

Money Saving Expert

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.