CROESO GOFALUS I FESURAU NEWYDD I REOLEIDDIO DEFNYDD O JET SGIS.

SYSTEM DRWYDDEDU A HYFFORDDIANT YN GREIDDIOL I DDELIO A DEFNYDDWYR ANGHYFRIFOL – HYWEL WILLIAMS

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams wedi llêd-groesawu mesurau newydd i fynd i’r afael â’r defnydd anghyfrifol o jet sgïs, ar ôl ymgyrchu ar y mater ers blynyddoedd, ond mae wedi ailadrodd ei alwad am system drwyddedu briodol a rhaglen hyfforddi i ymdrin â defnyddwyr anghyfrifol.

 

Mae deddfwriaeth newydd yn cael ei chyflwyno gan lywodraeth y DU i fynd i’r afael â chamddefnydd peryglus o gychod dŵr fel jet sgïs, gydag Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau yn cael mwy o bwerau i erlyn y rhai sy’n achosi damweiniau.

 

Bydd y gyfraith newydd, a ddaw i rym ar 31 Mawrth 2023, yn galluogi i ddefnyddwyr jet sgïs gael eu herlyn a’u rhwymo gan yr un deddfau sy’n berthnasol i longau, er na fydd unrhyw ofyniad am hyfforddiant na system drwyddedu, fel yr argymhellwyd gan Mr Williams yn ei Fesur Seneddol yn 2020.

 

Mae’r AS Plaid Cymru dros Arfon - sydd a rhannau o’i etholaeth yn ardaloedd poblogaidd gyda defnyddwyr jet sgïs a cychod cyflym fel y Fenai, wedi galw ers tro am system drwyddedu ar gyfer defnyddwyr jet sgïs gyda hyfforddiant a phrawf cymhwysedd.

 

Cyflwynodd Mr Williams Fesur yn y Senedd yn 2020 i geisio rheoleiddio’r defnydd o jet sgïs trwy ddod â system drwyddedu ar gyfer y DU gyfan i mewn fel y byddai angen trwydded ar yrwyr jet sgïs, yn debyg iawn i yrwyr beiciau modur, cyn cael caniatâd i weithredu’r peiriannau.

 

Wrth wneud sylw ar y cyhoeddiad, dywedodd Hywel Williams AS:

 

‘Rwy’n falch bod Llywodraeth y DU o’r diwedd wedi gwrando ar bryderon Plaid Cymru am y perygl y mae jet sgïs yn ei achosi i nofwyr a bywyd gwyllt – ond rwy’n ofni nad yw’r bygythiad o gosb yn unig yn ddigon i atal defnydd anghyfrifol o’r peiriannau hyn.’

 

'Ar hyn o bryd mae'n bosibl i unrhyw un, hyd yn oed plentyn mor ifanc â 12 oed, yrru jet sgïs. Nid oes angen trwydded ar yrrwr jet sgi – yn wahanol i'r rhan fwyaf o wledydd eraill yr UE a thu hwnt, sydd eisoes â system drwyddedu lem ar waith.'

 

‘Yn y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn lefel y cwynion am gamddefnydd o jet sgïs ar hyd cymunedau arfordirol Gwynedd, gan gynnwys aflonyddu ar fywyd môr lleol fel dolffiniaid ac adar y môr, heb sôn am y trasiedïau personol sydd wedi codi pan fydd damweiniau'n digwydd.'

 

‘Er bod y cyhoeddiad am bwerau statudol newydd i ymdrin â defnyddwyr jet sgïs anghyfrifol yn gam i’r cyfeiriad cywir, mae’n methu â mynd i’r afael â chraidd y mater – sef bod unrhyw un yn dal i allu gyrru jet-sgi heb fod angen unrhyw hyfforddiant na thrwydded.’

 

'Felly yn hytrach na chyflwyno mesurau ataliol, mae'r ddeddfwriaeth hon yn trin y symptomau ac nid yr achos. Gallai'r rhai y canfyddir eu bod yn torri'r deddfau newydd wynebu hyd at ddwy flynedd yn y carchar a dirwy ddiderfyn, ac eto nid oes unrhyw fesurau ataliol yn y ddeddfwriaeth hon.'

 

'Roedd y Mesur a gyflwynais yn y Senedd yn 2020 yn ceisio unioni'r anghysondeb hwn drwy gyflwyno system drwyddedu ar gyfer y DU gyfan fel y byddai angen trwydded ar yrwyr jet sgïs, yn debyg iawn i yrwyr beiciau modur, cyn cael caniatâd i weithredu'r peiriannau dŵr.'

 

'Mae deddfwriaeth gadarn ar waith ar draws llawer o wledydd Ewropeaidd i reoleiddio'r defnydd o jet sgïs, yn rhannol drwy system drwyddedu a orfodir yn llym.'

 

'Mae'n gwneud synnwyr felly bod angen deddfwriaeth fwy cynhwysfawr i sicrhau bod trefniadau tebyg yn cael eu cyflwyno yng Nghymru a gweddill y DU sy'n ymgorffori hyfforddiant gorfodol a thrwyddedu yn ogystal â chosbau am ddefnydd amhriodol.'


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2023-01-25 10:19:14 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd