Cynydd mewn defnydd o fanciau bwyd a thlodi yn arwydd o fethiant

AS Arfon yn cyhuddo Llywodraeth y DU o anwybyddu'r argyfwng costau byw.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams wedi cyhuddo llywodraeth y DU o anwybyddu’r argyfwng costau byw, wrth i ffigurau ddatgelu mai Cymru sydd â’r gyfradd uchaf o ddefnydd o fanciau bwyd yn y DU gyda 4,140 o barseli bwyd yn cael eu dosbarthu fesul 100,000 o bobl. 

Wrth siarad yn ystod dadl ar Araith y Frenhines yn Nhŷ’r Cyffredin, dywedodd Mr Williams fod llywodraeth y DU wedi methu â chynnig unrhyw ateb i roi diwedd ar dlodi ac anghydraddoldeb cynyddol – yng Nghymru a’r DU. 

Dywedodd Hywel Williams AS:  

'Mae'r argyfwng costau byw yn cael effaith sylweddol ar bobl yn etholaeth Arfon a ledled Cymru. Fel mewn mannau eraill yn y DU, mae teuluoedd yn cael eu gorfodi ddewis rhwng bwyta neu gadw’n gynnes.' 

‘Nid yw’n syndod mai Cymru sydd â’r gyfradd uchaf o ddefnydd o fanciau bwyd yn y DU gyda 4,140 o barseli bwyd yn cael eu dosbarthu fesul 100,000 o bobl. Mae pobl yn troi at fanciau bwyd - gan nad oes ganddyn nhw ddewis arall.' 

'O Fangor i Gaernarfon yn fy etholaeth fy hun, mae banciau bwyd, a chynlluniau rhannu bwyd cymunedol yn achubiaeth i lawer sy'n cael trafferth gyda chostau byw. Mae'n adlewyrchiad o agenda llymder y Llywodraeth Dorïaidd hon bod cymaint o'n pobl fwyaf bregus bellach yn dibynnu ar bobl eraill am gymorth.' 

'Yn y cartrefi tlotaf, mae gan un o bob tri gynilion o lai na £250. Y gyfradd ar gyfer y boblogaeth gyffredinol yw 1 o bob 6. Roedd y toriad o £20 i'r Credyd Cynhwysol, a gymerodd £286 miliwn oddi ar economi Cymru, yn drychineb llwyr i blant mewn teuluoedd incwm isel.' 

'Yng Nghymru rydym wedi bod â lefelau uchel o dlodi ers degawdau. Mae tlodi yn cael effaith drychinebus a niweidiol ar fywydau pobl. Mae hyn yn arbennig o ddifrifol yng Nghymru gan fod gennym y gyfradd tlodi genedlaethol uchaf yn y DU.' 

'Mae lefelau tlodi plant yng Nghymru yr uchaf yn y DU, gan effeithio ar draean o blant Cymru fel y'i mesurwyd yn 2019. Ac fel y dywedodd Comisiynydd Plant Cymru dros y penwythnos, mae'r gyfradd honno bellach yn debycach i 40%.' 

'Mae gan y tlodi parhaus hwn oblygiadau ar gyfer datblygiad plant, gan gynnwys niweidio eu hiechyd meddwl.' 

'Mae Cymru ymhell i lawr rhestr flaenoriaeth y llywodraeth Geidwadol hon. Roedd Araith y Frenhines yn gyfle i fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw a darparu atebion hirdymor i dlodi ac anghydraddoldeb cynyddol – methiant llwyr fu ymgais y llywodraeth i wneud hynny.' 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2022-05-17 13:50:52 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd