Dal gafael ar wasanaeth fasgiwlar arloesol Ysbyty Gwynedd

Vascular_Ysbyty_Gwynedd.JPG

Mae Siân Gwenllian AC a Hywel Williams AS Plaid Cymru Arfon ar ddeall bod yr ymgyrch i ddiogelu gwasanaethau fasgiwlar yn Ysbyty Gwynedd wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd gofal fasgiwlar argyfwng a chleifion preswyl yn parhau ym Mangor, er gwaethaf pryderon blaenorol bod y Bwrdd yn dymuno canoli'r gwasanaeth i ffwrdd o Ysbyty Gwynedd.
Mae Siân Gwenllian AC a Hywel Williams AS wedi cefnogi ymgyrchwyr lleol oedd yn honni bod y gwasanaeth hanfodol yma mewn peryg a bod angen dod a’r drefn o symud gwasanaethau i’r dwyrain i ffwrdd o Ysbyty Gwynedd i ben. Lansiwyd deiseb a cododd Siân Gwenllian y mater yn y Senedd a gan Hywel Williams yn ystod Cwestiynau i’r Prif Weinidog yn San Steffan.
Dywedodd Siân Gwenllian AC ei bod yn hyderus y bydd argymhellion am ddyfodol y gwasanaeth yn cael sêl bendith Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn fuan.
Mae’r argymhellion yn datgan y bydd Ysbyty Gwynedd yn parhau i ddarparu clinigau cleifion allanol, asesiadau cyn-llawdriniaeth, diagnosis, a llawdriniaethau gofal dydd fasgiwlar yn cynnwys mynediad fasgiwlar i gleifion sydd angen haemodialysis ac fe fydd gan yr ysbyty gefnogaeth lawn ar gyfer cleifion argyfwng a chleifion preswyl.
Mi fydd gwasanaeth arbenigol clefyd siwgr Ysbyty Gwynedd yn cael ei ymestyn ymhellach i gynnwys rhwydwaith o glinigau sy’n gwasanaethu Gogledd Cymru cyfan. Ysbyty Glan Clwyd yn unig fydd yn darparu ymyriadau radiolegol a llawfeddygol sylweddol ar gyfer cleifion gyda afiechyd aorta abdomenol a carotid.
Dywedodd Siân Gwenllian AC,
‘Mae hyn yn newyddion gwych i Oogledd Orllewin Cymru ac yn dangos pa mor bwysig oedd yr ymgyrchu egnïol i gadw'r gwasanaeth fasgiwlar byd enwog yn Ysbyty Gwynedd. Mi fydd Plaid Cymru yn parhau i ymgyrchu dros Ysbyty Gwynedd ac yn gwrthsefyll ymdrechion Llafur i ganoli gwasanaethau i ffwrdd o Fangor.
‘Yn dilyn ymgyrch tebyg bu i ni atal ymdrechion i symud gwasanaethau mamolaeth o Fangor. Rydym nawr yn gweld llwyddiant gydag ymgyrch fasgiwlar. Mi fyddwn yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn parhau i ymgyrchu, ddim yn unig i warchod ond hefyd i ddatblygu Ysbyty Gwynedd.’
‘Yn ychwanegol i hyn, mae ein hymgyrch i gael Ysgol Feddygol ym Mangor yn codi momentwm. Mae anghenion gofal iechyd y bobl yn ein hetholaeth yn hanfodol o bwysig i Hywel a minnau.’
Dywedodd Hywel Williams AS,
‘Mae hyn yn lwyddiant trawiadol i’r ymgyrch i sicrhau dyfodol y gwasanaeth fasgiwlar yn Ysbyty Gwynedd sydd gydag enw da lleol a rhyngwladol am ragoriaeth ei ganlyniadau.’
‘Conglfaen darpariaeth gofal iechyd yw ansawdd a diogelwch a byddai’r ddau yma o dan fygythiad os byddai’r gwasanaeth fasgiwlar argyfwng a claf-preswyl yn symud i ffwrdd o Ysbyty Gwynedd.’
‘Byddai tynnu unrhyw wasanaethau i ffwrdd o Ysbyty Gwynedd yn rhoi bywydau'r rhai sy’n byw mewn cymunedau ynysig a lleoliadau daearyddol anodd mewn peryg diangen. Mae’n rhaid i ni barhau i ymgyrchu i gadw statws Ysbyty Gwynedd.'


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd