Datganiad gan gynghorwyr Plaid Cymru Bangor.

Rydym yn cynrychioli 5 o blith 8 ward Bangor ynghyd â ward gyfagos Pentir, sy’n cynnwys Penrhosgarnedd. Fel cynghorwyr Bangor, rydym wedi derbyn nifer o ymholiadau gan etholwyr am ffin bresennol ardal y clo lleol ac rydym yn deall y pryderon sydd wedi’u mynegi am y modd y mae’r ddinas wedi’i rhannu. Mae’r ardal sydd dan glo o 6pm heno (10 Hydref 2020) yn cynrychioli ardal Cyngor Dinas Bangor, h.y. wyth ward etholiadol y ddinas, ond nid yw’n cynnwys ward Pentir. Rhan o ward Pentir yw ardal boblog Penrhosgarnedd ond mae hithau hefyd rhan o Fangor ym meddyliau’r cyhoedd yn gyffredinol, fel sy’n wir hefyd am ardal gyfagos Treborth. Mae’r ffin fel ag y mae yn creu pob math o gymhlethdodau diangen o ran siopa (mae siopau mawr Ffordd Caernarfon yn rhan o’r ardal sydd dan glo), cael mynediad at wasanaethau allweddol ac at ardaloedd gwyrdd sy’n bwysig o ran lles pobl, ac yn y blaen. Mewn ambell ardal, mae’r ffin yn golygu bod pobl sy’n byw ar un ochr i’r ffordd mewn ardal sydd dan glo tra mae eu cymdogion ar draws y ffordd yn rhydd o’r cyfyngiadau. Mae’r sefyllfa hon yn creu cryn ddryswch yn barod.

 

Nid oeddem ni’n rhan o’r penderfyniad i rannu Bangor yn y modd hwn ac rydym yn cwestiynu’r rhesymeg y tu ôl iddo. Llywodraeth Cymru sy’n penderfynu pa ardaloedd sy’n cael eu cloi ac ni ymgynghorwyd â ni, fel cynghorwyr Bangor, ynghylch y ffin. Rydym wedi gofyn i’r Cyngor godi’r mater gyda Llywodraeth Cymru.

 

Rydym yn deall ei bod yn adeg anodd a gofidus i nifer o bobl, a hoffem ddiolch i drigolion Bangor am ddilyn y canllawiau cenedlaethol a lleol, ac am gadw’i gilydd a’u cymuned yn ddiogel.

 

Fe gewch ragor o wybodaeth ar wefannau Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru:

 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Argyfwng/Coronafeirws/Cyfyngiadau-Lleol-Ardal-Bangor.aspx

 

https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol-bangor-cwestiynau-cyffredin

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2020-10-12 09:42:59 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd