AC Arfon yn galw am ddiogleu cyllid hollbwysig 'Cefnogi Pobl'

Sian_Gisda_2.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian  yn galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i ddiogelu cyllid y gwasanaeth Cefnogi Pobl er mwyn parhau i gefnogi pobol bregus yn Arfon.

Bu'r Aelod Cynulliad yn trafod y pryderon efo nifer o gyrff yn Arfon gan gynnwys Gisda a Chartrefi Cymunedol Gwynedd. Clywodd am eu pryderon am unrhyw doriadau ddaw yn sgil y gyllideb mae Llywodraeth Cymru yn ei hystyried ar hyn o bryd.

Meddai Siân Gwenllian:

‘Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru’n helpu tua 60,000 o’r bobl. Mae’r arian yn mynd tuag at wasanaethau cymorth ym maes tai, yn cynnwys hosteli i’r digartref, llochesi i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig, prosiectau llety â chymorth, a chymorth yn ôl yr angen i bobl yn eu cartrefi eu hunain.'

Dywedodd Siân Tomos, Prif Weithredwr Gisda

'Roeddem yn falch o'r cyfle i gael trafod ein pryderon efo Siân Gwenllian. Gwyddom fod ganddi ddealltwriaeth lawn o'r maes, fel cyn aelod o Fwrdd Gisda.

'Mae’r bobl fregus sydd yn elwa o’r rhaglen hon yn cynnwys pobl hŷn, pobl ifanc fregus, rhai sy’n gadael gofal, teuluoedd sy’n ffoi rhag cam-drin domestig, pobl â ganddynt broblemau iechyd meddwl, pobl a chanddynt anawsterau dysgu, pobl a ganddynt broblemau gyda chamddefnyddio sylweddau, ac eraill.'

Medd Siân Gwenllian, ‘Mae Plaid Cymru yn ceisio dylanwadu ar Lywodraeth Cymru i sicrhau na fydd torri ar grantiau Cefnogi Pobl yn y gyllideb. Rwyf yn ymwybodol iawn o’r gwaith da sydd yn digwydd yn Arfon yn sgil y grantiau yma gan fod i mewn cysylltiad cyson efo cyrff fel GISDA a fyddai’n methu cynnig y gwasanaethau niferus sydd ar gael ganddyn nhw heb yr arian yma.

‘Yn fy etholaeth i mae gan Gartrefi Cymunedol Gwynedd dri chontract Cefnogi Pobl sydd yn talu am 14 swydd, a’r bobl rheiny’n gweithio fel wardeiniaid cysgodol sydd yn galluogi i bobol oedrannus fwy yn annibynnol am gyfnod hirach, ac fel swyddogion cefnogi tenantiaid sydd yn golygu bod tenantiaid bregus yn cael cymorth gyda byw yn annibynnol a chael offer sylfaenol i’w cartrefi.’

Mae’r gwasanaethau yma yn lleihau’r gost i wasanaethau cyhoeddus eraill gan gynnwys Iechyd, Gofal Cymdeithasol, a Gwasanaeth Digartrefedd.Mae ymchwil yn dangos fod pob £1 sydd wedi ei fuddsoddi trwy’r cynllun Cefnogi Pobl werth £2.30 i wasanaethau eraill fel lleihau galw am wasanaethau brys a’r meddygfeydd lleol, osgoi’r angen am ofal drwy roi cefnogaeth lefel isel, osgoi’r angen am ddarparu gofal preswyl, a chefnogi rhieni a theuluoedd i leihau risgiau diogelu, a lleihau pwysau ar wasanaethau plant. Ac, wrth gwrs, yn osgoi digartrefedd.

Mewn astudiaeth ddiweddar o ddynes oedrannus yn byw yn un o’n fflatiau yng Nghaernarfon, dangoswyd fod Gwerth Cymdeithasol drwy’r cynllun, o wariant gymharol fechan o £1500 o’r gronfa Cefnogi Pobl, yn rhoi budd cymdeithasol cyfystyr â £36,000 drwy wella iechyd cyffredinol a rhoi teimlad o reolaeth dros ei bywyd.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ystod o wasanaethau Cefnogi Pobl wedi wynebu toriadau, ac mae darparwyr gwasanaeth wedi gweithio’n galed i gyflawni cynifer o arbedion effeithlonrwydd ag y bo modd. Bydd toriadau pellach yn golygu bod llai o bobl fregus yn gallu cael mynediad at lety â chymorth a gwasanaethau cymorth yn ôl y galw, er gwaethaf y cynnydd yn y galw a natur gymhleth yr anghenion cymorth.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd