Pobl fregus yn wynebu ynysu cymdeithasol yn sgil diwygiad lles pellach medd AS

Hywel.jpg

Hywel yn ymuno mewn rali tu allan i'r Senedd i leisio gwrthwynebiad i doriadau anabledd.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams wedi cyhuddo Llywodraeth y DU o erlyn y rhai sydd lleiaf abl i amddiffyn eu hunain, gan fod disgwyl i’r Canghellor roi sêl bendith i doriadau pellach i fudd-daliadau pobl anabl.

Wrth annerch rali tu allan i'r Senedd, rhybuddiodd Hywel Williams na fydd pobl sydd ag amrywiaeth o gyflyrau sy'n ei gwneud yn anodd iddynt adael y tŷ neu i wneud teithiau newydd ac anghyfarwydd oherwydd pryder, yn sgorio digon o bwyntiau i gael cyfradd uwch yr elfen symudedd o PIP. O ganlyniad, gallent fod yn gymdeithasol ynysig, methu ymweld â theulu a ffrindiau neu fynd i’r gwaith.

Mae’r AS Plaid Cymru hefyd wedi cefnogi cynnig trawsbleidiol yn y Senedd (EDM 985) yn galw ar y Llywodraeth i ddiddymu'r y diwygiadau arfaethedig ar unwaith.

Mae disgwyl i Weinidogion newid rheolau PIP er gwaethaf dau ddyfarniad tribiwnlys y dylent gael eu hymestyn i gynnwys cyflyrau a ddioddefir gan 160,000 o bobl megis awtistiaeth, pyliau o banig ac anhwylderau gorbryder.

Dywedodd Hywel Wiliams AS,

“Dyma ymgais sinicaidd gan y llywodraeth Dorïaidd i symud y pyst gôl a fydd yn gadael miloedd o bobl anabl yn waeth eu byd. Mae nhw wedi dewis anwybyddu beirniadaeth gadarn y llysoedd, gan danseilio sail gyfreithiol y dyfarniadau.”

“O fy mhrofiad â gwaith achos, mae’r broses asesu yn amlwg yn gwbl anaddas a rhaid ei ddiwygio ar fyrder fel ei bod yn adlewyrchu'r costau ychwanegol sy'n wynebu pobl anabl.”

“Mae'r ffaith fod cymaint o benderfyniadau yn cael eu gwrthdroi ar apêl yn dweud cyfrolau am annigonolrwydd y broses asesu gychwynnol, yn ogystal â'r creulondeb o orfodi pobl anabl i ymestyn ymhellach ystyriaethau cyn eu bod yn derbyn y budd-dal sydd ei hangen arnynt ac y mae ganddynt hawl iddo.”

“Bydd hefyd yn tanseilio ymrwymiad y llywodraeth i drin iechyd meddwl a chorfforol yn gyfartal.”

“Mae'n peryglu atal miloedd o bobl anabl rhag cael mynediad i'r cymorth ariannol sydd ei angen arnynt i fynd i apwyntiadau swyddi, ymweliadau iechyd neu yn syml, cyflawni arferion beunyddiol syml; pethau sy'n anochel yn eu helpu gyda adferiad.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd