Dyffryn Gwyrdd yn “enghraifft o’r weledigaeth gynhwysfawr sydd ei hangen ar Gymru” yn ôl AS

Nod y prosiect yn Nyffryn Ogwen yw mynd i'r afael â heriau megis tlodi trafnidiaeth ac unigrwydd

Mae’r Aelod o’r Senedd dros etholaeth Arfon wedi ymateb i agoriad swyddogol menter Dyffryn Gwyrdd yn Nyffryn Ogwen.

 

Agorwyd hwb y prosiect ar Stryd Fawr, Bethesda yn swyddogol gan yr Aelod o’r Senedd a Hywel Williams AS.

 

Bydd yr hwb yn ganolfan wybodaeth i’r fenter wrth iddi anelu i fynd i'r afael â materion sy'n wynebu'r gymuned leol, megis tlodi trafnidiaeth, sbwriel ac unigrwydd gwledig.

 

Dyffryn Gwyrdd yw prosiect diweddaraf Partneriaeth Ogwen. Sefydlwyd y bartneriaeth yn 2013 gan dri chyngor cymuned gyda'r bwriad o weithio ar y cyd ar draws y dyffryn. Cefnogwyd prosiect Dyffryn Gwyrdd gan grant Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

 

Un o flaenoriaethau Dyffryn Gwyrdd yw mynd i’r afael â’r hyn sy’n cael ei alw’n “dlodi trafnidiaeth gwledig”, mater sy’n effeithio ar y rhai na allant fforddio neu na allant gael mynediad at drafnidiaeth.Maent yn bwriadu mynd i'r afael â'r broblem trwy sefydlu cynllun trafnidiaeth gymunedol werdd, darparu cerbydau trydan a datblygu fflyd o feiciau trydan.

Maent hefyd yn gobeithio y bydd y cyfleoedd gwirfoddoli niferus sydd ar gael yn mynd i'r afael ag unigrwydd, yn darparu sgiliau i bobl leol, ac yn creu swyddi.

 

Gan weithio ochr yn ochr â Cyd Ynni a phrosiect newydd GwyrddNi, bydd y ganolfan yn darparu cyngor i bobl leol i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.

 

Hyd yn hyn mae gwaith Dyffryn Gwyrdd wedi arwain at gael car trydan dan berchnogaeth y gymuned i’w ddefnyddio gan drigolion lleol, Beics Ogwen, gweithdy cymunedol sy’n atgyweirio beiciau ac yn rhoi cyfle i bobl roi cynnig ar feiciau trydan, a phlannu gerddi cymunedol.

 

Mae'r car trydan wedi'i ddefnyddio fel rhan o'r Cynllun Cyfaill Cymunedol, i sicrhau bod 25 pryd ar glyd yn cael eu danfon bob wythnos.

 

Dywedodd Siân Gwenllian AS, a dorrodd y rhuban yn y ganolfan newydd;

 

“Mae Dyffryn Gwyrdd yn enghraifft o’r weledigaeth gynhwysfawr sydd ei hangen ar Gymru

 

“Mae’r prosiect yn mynd i’r afael â llu o faterion sy’n wynebu’r gymuned leol, gan wneud hynny mewn ffordd gynaliadwy a gwyrdd sy’n fuddiol i’r gymuned. 

 

“Mae’n dangos yr hyn sy’n bosibl pan fo cymuned yn dod ynghyd er budd pobol leol.

 

“Dim ond un enghraifft yn unig o waith clodwiw Partneriaeth Ogwen yw’r  adnodd gwych hwn yng nghanol Bethesda.

 

“Mae cymunedau fel rhai Dyffryn Ogwen yn wynebu heriau mawr, ond fel y gwnaethant yn ystod y pandemig, mae’r cymunedau wedi dod ynghyd i sefydlu rhywbeth arbennig.

 

“Mae'n dda gweld y pwyslais ar weithredu o fewn cyd-destun ehangach yr argyfwng hinsawdd, boed hynny trwy'r ymdrechion i ddod yn gymuned ddi-blastig, casglu sbwriel, neu blannu 200 o goed derw. 

 

“Roedd yn bleser agor y ganolfan ym Methesda yn swyddogol, ac edrychaf ymlaen at weld gwaith Dyffryn Gwyrdd yn mynd o nerth i nerth.”

 

Mae Huw Davies, rheolwr Dyffryn Gwyrdd wedi ymateb, gan ddiolch “i’r Loteri a’r holl gefnogwyr a phartneriaid eraill sydd wedi ein galluogi i ddarparu’r gwasanaeth newydd hwn.”

 

“Bydd yn ganolfan lle y gall pobol alw heibio am wybodaeth a chyngor am adnoddau a gwasanaethau – boed hynny i ddefnyddio ein cerbyd trydan ar gyfer mynychu apwyntiad ysbyty, dysgu sut i droi beic yn un trydan, neu i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli gwyrdd.”

 

Mae’r Cyngh. Paul Rowlinson yn cynrychioli rhan o ddyffryn Ogwen ar Gyngor Gwynedd a bu’n rhan o’r broses o sefydlu Dyffryn Gwyrdd.

 

“Mae'n wych gweld Swyddfa Dyffryn Gwyrdd yn agor yn swyddogol.

 

“Mae’r prosiect cyffrous hwn wedi’i sefydlu gyda’r nod o sefydlu cymuned wirioneddol wyrdd yn Dyffryn Ogwen.

 

“Bydd y prosiect yn dod â phobl ynghyd, yn darparu cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd a dod o hyd i swyddi, yn helpu pobl i gynhesu eu cartrefi yn fwy effeithlon ac i dyfu mwy o fwyd.

 

“Mae'r staff ymroddedig wedi bod yn gweithio o gartref hyd yn hyn.

 

“Bydd y ganolfan gyfleus hon ar y Stryd Fawr yn gyfle i bawb alw heibio i weld y cyffro.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-07-28 10:10:55 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd