Dyfyniad am ganllawiau newydd Llywodraeth Cymru i gefnogi busnesau bach.

Yn dilyn cyhoeddi canllawiau newydd Llywodraeth Cymru mae nifer o fusnesau gosod unedau gwyliau wedi mynegi pryder y bydd llawer ohonynt yn methu cyrraedd gofynion y tri prawf. Yn ôl arweinydd y Blaid yng Ngwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn:
“Bydd Cyngor Gwynedd yn gwneud pob ymdrech i sicrhau fod busnesau gosod gwirioneddol yn derbyn y taliad grant sydd yn ddyledus iddyn nhw o dan y Cynllun. Hoffwn bwysleisio mai canllawiau Llywodraeth Cymru yw’r rhain. Nid dyma’r geiriad a awgrymwyd gan Gyngor Gwynedd. Byddai ein geiriad ni wedi bod yn llawer rhwyddach i’w gweithredu, ond mae’n rhaid i ni bellach weithio o dan y canllawiau newydd sy’n gosod y tri phrawf penodol. Byddwn yn gwneud ein gorau glas o fewn y canllawiau i gefnogi busnesau go iawn yn ariannol.
“Roedd posibilrwydd y byddai hyd at £18miliwn o arian cyhoeddus yn mynd i gael ei dalu i berchnogion ail gartrefu oedd wedi trosi i Drethi Busnes er mwyn osgoi talu unrhyw dreth. Roedd hyn yn bryder sylweddol i bump o gynghorau ac yn wir i’r Gweinidog ei hun. Byddai wedi bod yn gamwedd i dalu’r arian yma i’r nifer fawr o unigolion ledled Cymru, oedd yn disgyn i’r categori yma.
“Bydd cryn waith wrth ddelio â’r canllawiau newydd a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cymru yr wythnos hon ac fe all olygu oedi wrth wneud taliadau. Yma yng Ngwynedd, rydym yn cryfhau ein tîm cyllid er mwyn sicrhau cyflymu taliadau i fusnesau bach y sir.
“Hoffwn gyfleu yn ddigamsyniol ein bod yn llwyr werthfawrogi pwysigrwydd y diwydiant lletygarwch (hospitality) i’r economi leol yng Ngwynedd. Ond nid yw’n dderbyniol i ni wneud taliadau sylweddol o’r pwrs cyhoeddus i rai sydd wedi defnyddio’r drefn wallus gan y Llywodraeth Lafur, i osgoi talu trethi.
Awgrymaf yn barchus y gallai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r arian a arbedwyd i roi cymorth i’r llu o sefydliadau gwely a brecwast bychain sydd heb gael unrhyw gefnogaeth ariannol hyd yma. Mae’n sector arall sy’n dioddef yn aruthrol o ganlyniad i Covid-19.”

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd