Ein Cynghorwyr

Arllechwedd

Dafydd Meurig

Mae Dafydd yn cynrychioli Abergwyngregyn, Llandygai, Llanllechid, Talybont a Thy'n y Maes fel rhan o ward Arllechwedd. Roedd Dafydd yn allweddol wrth sicrhau cynlluniau atal llifogydd ar gyfer Talybont a thai Tanylôn yn dilyn llifogydd mawr 2012 a 2015, ac yn ddiweddar mae wedi bod yn Gadeirydd Partneriaeth Ogwen, yn un o sylfaenwyr Ynni Ogwen a llywodraethwr yn Ysgol Llandygai.

Bethel a'r Felinheli

Sasha Williams ac Iwan Huws

Yn 2022, crewyd ward newydd Bethel a'r Felinheli drwy uno'r ddau bentref i greu un ward gyda dau gynghorydd. 

 

Mae Sasha wedi bod yn gyfrifol am gynnal Clwb Ti a Fi Bethel, mae'n gyn-ysgrifenyddes a Chadeirydd Cylch Meithrin Bethel, Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Bethel, aelod o Gyngor Plwyf Llanddeiniolen, Ysgrifennydd Dawns i Eisteddfod Bethel, ac yn Drysorydd i Glwb Pêl-droed Bethel. Iwan yw Cadeirydd Cyngor Cymuned Y Felinheli.

Bontnewydd

Menna Jones

Menna Jones yw cynghorydd Plaid Cymru dros ward Bontnewydd ac mae'n byw yng Nghaeathro efo Tudur, ei phartner, a'i dau o blant bach. Yn 2022, penodwyd Menna yn Aelod Cabinet dros Gefnogaeth Gorfforaethol.

 

Cadnant

Dawn Lynne Jones

Mae Dawn Lynne Jones yn gynghorydd Plaid Cymru dros ward Cadnant yn nhref Caernarfon ers 2022. Yn ogystal â hynny bu'n gydlynydd ward Cadnant ar grŵp Cofis Curo Corona, mae wedi cyd-weithio gyda chriw Porthi Pawb, mae'n un o gyd-sefydlwyr prosiect O Law i Law, mae'n drysorydd grŵp cymunedol Llygaid Maesincla, Is-Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Maesincla, ac aelod o grŵp Carnifal Caernarfon.

Canol Bangor

Huw Wyn Jones a Medwyn Hughes

Mae Canol Bangor yn ward dau aelod, ac mae Huw Wyn Jones a Medwyn Hughes yn cynrychioli'r ward ar ran Plaid Cymru.

Ymhlith rhai o lwyddiannau'r ddau mae: 

 • Cefnogi'r ymgyrch leol i lesteirio’r cynlluniau i godi fflatiau anferth ar lannau Bae Hirael.
 • Gweithio mewn partneriaeth â thrigolion lleol a Heddlu Gogledd Cymru i fynd i'r afael ag achosion o ddelio cyffuriau yng Nghaeau Ashley a’r Gwersyll Rhufeinig.
 • Ffocws ar safle Ysgol Glanadda, a grant sylweddol i wella'r adeilad ar gyfer symud Ysgol Ein Harglwyddes i'r safle yn 2024.
 • Tai newydd angenrheidiol i bobl leol ar Ffordd Euston.
 • Llawer o welliannau i'r cae chwarae yn Heol Dewi.
 • Goleuadau mwy llachar o dan Bont y Rheilffordd.
 • Gwaith ail-wynebu sylweddol ar Hendrewen, Tan y Maes, Ger Nant, Ffordd Ainon, palmentydd Penchwintan, maes parcio Cae'r Deon a Donkey Lane.

Canol Bethesda

Rheinallt Puw

Mae Rheinallt yn cynrycholi rhan o Fethesda ers 2017. Mae'n angerddol dros sicrhau tegwch i deuluoedd ac unigolion ac mae'n llwyddo i gefnogi nifer yn yr ardal. Mae'n falch bod ei waith yn pwyso am dai yn ei ward wedi dwyn ffrwyth.

Canol Tref Caernarfon

Cai Larsen

Rhwng 2017 a 2022 roedd Cai yn cynrychioli ward Seiont ar gynghorau Gwynedd a Chaernarfon. Ers 2022 mae'n cynrychioli ward newydd Canol Tref Caernarfon.

Bu'n Gadeirydd Porthi Dre Cyf. – y cwmni sy’n gyfrifol am siop O Law i Law yn Stryd Llyn a nifer o gynlluniau eraill. Ef hefyd oedd un o sylfaenwyr grŵp Cofis Curo Corona – grŵp oedd yn cefnogi pobl fregus yn ystod y cyfnod clo. Yn ogystal â hynny mae wedi gwirfoddoli ar gynllun Fareshare – cynllun rhannu bwyd dros ben o archfarchnadoedd, wedi eistedd fel Llywodraethwr Ysgol yr Hendre ac Ysgol Syr Hugh Owen, yn ogystal ag Eistedd ar Fwrdd Rheoli Adra.

Cwm y Glo

Berwyn Parry Jones

Mae Berwyn yn cynrychioli ward Cwm-y-glo ers 2017. Yn 2022 fe'i penodwyd yn Aelod Cabinet dros Briffyrdd a Bwrdeistrefol ac Ymgynghoriaeth Gwynedd.

Yn ystod ei gyfnod fel cynghorydd mae wedi:

 • Gweithio i sicrhau bod adeilad Ysgol Cwm y Glo yn cael ei drosglwyddo i Fenter Fachwen.
 • Sicrhau uwchraddio'r llwybr troed o Gwm y Glo i Lanrug i fod yn llwybr aml bwrpas gyda goleuadau ar ei hyd.
 • Sicrhau cylchfan ger Brynrefail.
 • Cynrychioli'r Cyngor ar Fwrdd Adra.
 • Eistedd fel aelod o Gyngor Cymuned Llanrug.
 • Gwirfoddoli ar gynllun bwyd Fareshare y Cyngor Cymuned.
 • Eistedd ar fyrddau Menter Fachwen a chwmni Byw’n Iach.
 • Eistedd fel Llywodraethwr yn Ysgol Gynradd Llanrug
 • Bod yn gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Brynrefail

Deiniolen

Elfed Wyn Williams

Mae Elfed yn cynrychioli bro ei febyd ar y Cyngor ers 2012.

Mae wedi:

 • Gwella diogelwch y tu allan i Ysgol Gwaun Gynfi: yn cynnwys gosod tri set o oleuadau arafu traffig, arwyddion newydd a chyflymder gorfodol o 20 m.y.a.
 • Chwarae rhan flaenllaw wrth sicrhau ymweliadau wythnosol gan y Post Symudol.
 • Arwain y gwaith o adfer canolfan Tŷ Elidir a’i ddychwelyd i ddefnydd y gymuned yn 2014.
 • Sicrhau llawer o waith adfer a thrwsio i ffyrdd, pontydd a llwybrau’r ardal yn sgil llifogydd 2012.
 • Eistedd fel Aelod o’r Pwyllgor Diffibriliwr – sicrhau ‘diffib’ yn Garej Arfon, Tŷ Elidir, Caffi Lodge Dinorwig a Garej Beran.

Dewi

Gareth Roberts

Mae Gareth yn cynrychioli ward Dewi ym Mangor ers 2015. Cliciwch yma i ddysgu mwy am Gareth,

Faenol

Menna Baines

Bu Menna yn cynrychioli ward Pentir ar Gyngor Gwynedd rhwng 2017 a Mai 2022, ac ers hynny mae'n cynrychioli ward y Faenol.

Mwy am Menna:

 • Adfer rhan o wasanaeth bws pentref Glasinfryn yn dilyn toriadau.
 • Helpu pobl i gael tai cymdeithasol.
 • Bod yn rhan o ymgyrch lwyddiannus i rwystro datblygiad tai enfawr ac anaddas mewn ward gyfagos.
 • Helpu i ddatrys problemau yn stad Goetre Uchaf, Penrhosgarnedd.
 • Dosbarthu pecynnau bwyd am ddim a helpu unigolion yn ystod y pandemig.
 • Rhoi cefnogaeth allweddol i sefydlu deintyddfa newydd ym Mharc Menai sy’n cyflogi pedwar o bobl hyd yma

Gwaith yn y Gymuned:

 • Eistedd ar y Pwyllgor Craffu Gofal, Panel Maethu, Cyd-bwyllgor Ymgynghorol Lleol a CYSAG (Cyngor Gwynedd).
 • Cadeirydd Fforwm Ardal Bangor Ogwen (cadeirydd).
 • Llywodraethwr Ysgol y Faenol ac Ysgol Tryfan.
 • Aelod o Gyngor Cymuned Pentir.
 • Cadeirydd pwyllgor Canolfan Penrhosgarnedd.
 • Aelod o fwrdd golygyddol papur bro’r Goriad.
 • Aelod o bwyllgor Menter Iaith Bangor.

Gerlan

Einir Wyn Williams

Mae Einir wedi bod yn Gynghorydd Cymuned ac yn Gadeirydd ar y Cyngor. Mae'n cynrychioli ward Gerlan yn Nyffryn Ogwen ers 2022.

Mwy am Einir:

 • Cynghorydd Cymuned Bethesda.
 • Llywodraethwr Ysgolion Abercaseg a Phenybryn.
 • Aelod gweithgar o bwyllgorau: Cylch Meithrin Cefnfaes, Neuadd Ogwen, Bwrlwm Haf, Yes Cymru Bethesda.

Glyder

Elin Walker Jones

Mae Elin yn gynghorydd sir a dinas Bangor dros ward Glyder ers dros ddegawd. Yn 2022 fe'i penodwyd yn Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd.

Mwy am Elin:

 • Un o sylfaenwyr Parkrun Penrhyn.
 • Cefnogi cymuned Maestryfan i uwchraddio’r cae chwarae a chreu gardd gymunedol.
 • Brwydro am adeilad newydd Ysgol y Garnedd.
 • Sicrhau llwybr cerdded newydd rhwng Ffordd Eithinog a Bryn Eithinog a chylchfan ar waelod Lôn y Bryn i liniaru’r traffig ysgol. 
 • Cefnogi Adra i adeiladu fflatiau Llys Elidir yn y ward.
 • Mabwysiadu cynigion ar Incwm Sylfaenol Cyffredinol a Chyngor Di-Blastig, ymysg eraill.
 • Cynnal ymgyrchoedd casglu sbwriel.

Groeslon

Llio Elenid Owen

Mae Llio yn dod o’r Groeslon ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol y Groeslon ac Ysgol Dyffryn Nantlle. Mae ganddi radd mewn Cymraeg a Hanes o Brifysgol Aberystwyth a gradd meistr Hanes Cymru o Brifysgol Bangor.

Mae Llio'n wirfoddolwr cymunedol yn Yr Orsaf a chyda Ffrindiau Groeslon

Mae'n gynghorydd dros ward y Groeslon ers 2022.

Llanberis

Kim Jones

Mae Kim yn byw yng nghalon ei chymuned, ac yn rhan o amryw o gynlluniau a gweithgareddau yn y pentref.

Mwy am Kim:

 • Gwirfoddoli ar y Cynllun Cinio Dydd Sul.
 • Gwirfoddoli gyda Chynllun Cyfaill y Cyngor Cymuned.
 • Cynghorydd Cymuned a Sir.
 • Ysgrifenyddes Clwb Pel-Droed Llanberis.
 • Aelod o Bwyllgor y Ganolfan a Ras y Plant.

Llanrug

Beca Brown

Etholwyd Beca yn gynghorydd Plaid Cymru dros ward Llanrug mewn is-etholiad yn 2021. Yn 2022 fe'i penodwyd yn Aelod Cabinet dros Addysg.

Mwy am Beca:

 • Cynghorydd Sir a Chymuned Llanrug.
 • Llywodraethwr Ysgol Gynradd Llanrug ac Ysgol Brynrefail.
 • Aelod o bwyllgor craffu gofal a phwyllgor iaith Cyngor Gwynedd.
 • Gwirfoddoli ar brosiectau bwyd yr ardal, y cynllun cinio dydd Sul, pecynnau bwyd a rhoddion FareShare.

Llanwnda

Huw Rowlands

Huw Rowlands yw cynghorydd Plaid Cymru dros ward Llanwnda. Mae Huw yn byw yn Dolydd ers 10 mlynedd ac mae'n gyn-gadeirydd ac aelod presennol o Gyngor Cymuned Llanwnda.

 

Menai

Ioan Thomas

Ioan Thomas yw cynghorydd Plaid Cymru dros ward Menai ar Gyngor Gwynedd, a'r aelod Cabinet dros Gyllid.

Mwy am Ioan:

 • Ymddiredolwr a chyn Gadeirydd Ymddiredolaeth yr Harbwr. 
 • Cyfarwyddwr Galeri - yn ystod y datblygiad gwreiddiol a'r estyniad sy'n cynnwys sinemâu.
 • Llywodraethwr Ysgol y Gelli.
 • Llywodraethwr Ysgol Syr Hugh Owen.
 • Aelod gweithgar o Grŵp Cymunedol Twthill.

Peblig

Dewi Wyn Jones

Mae Dewi Wyn Jones yn hogyn o Gaernarfon ac yn gynghorydd Plaid Cymru dros ward Peblig yn y dref.

Mwy am Dewi:

 • Gwirfoddolwr yn ystod Covid: casglu presgripsiwns, siopa bwyd ac ati.
 • Athro ysgol a chyn-weithiwr ieuenctid.
 • Gweithgar yn lleol - yn trefnu sesiynau casglu sbwriel a gwirfoddoli mewn digwyddiadau.

Penygroes

Craig ab Iago

Craig ab Iago yw cynghorydd Plaid Cymru dros ward Penygroes.

Mwy am Craig:

 • Aelod Cabinet Tai Gwynedd.
 • Llywodraethwr Ysgol Dyffryn Nantlle.
 • Llywodraethwr Ysgol Baladeulyn.
 • Cyn lywodraethwr Ysgol Llanllyfni
 • Cyn lywodraethwr Ysgol Nebo.
 • Cadeirydd Llys Llywelyn Nantlle.
 • Aelod o bwyllgor CaeFfest.
 • Cyn aelod o Fwrdd Antur Nantlle a Siop Griffiths.
 • Cyn sefydlydd Gyfarwyddwr Bragdy Bro Lleu.

Rachub

Paul Rowlinson

Paul Rowlinson yw cynghorydd Plaid Cymru dros ward Rachub, sy'n cyfuno'r pentref ei hun a rhannau o Fethesda.

Mwy am Paul:

 • Byw yn Rachub ers 22 mlynedd.
 • Cynghorydd Sir ers 2017.
 • Ysgrifennydd Balchder Bro Ogwen.
 • Cadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Dyffryn Ogwen.
 • Aelod Llywodraethwyr Ysgol Llanllechid.
 • Aelod Llywodraethwyr Cylch Meithrin Cefnfaes.
 • Aelod o Fwrdd Ynni Ogwen.
 • Cyn-gadeirydd Partneriaeth Ogwen.
 • Gwirfoddolwr Cyfnod Covid.
 • Gwirfoddolwr brechu Covid-19.
 • Aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru.
 • Cadeirydd Bugeiliaid Stryd Bangor.

Tregarth a Mynydd Llandygai

Beca Roberts

Mae Beca yn gynghorydd dros ward Tregarth a Mynydd Llandygai. Mae wedi ei geni a'i magu yn Nhregarth ac wedi mynychu ysgolion Tregarth a Dyffryn Ogwen. Mae hi wedi gweithio i Bartneriaeth Ogwen yn y gorffennol ac yn frwd iawn dros hyrwyddo gweithredu cymunedol.

Tryfan

Arwyn 'Herald' Roberts

Arwyn Herald yw cynghorydd Plaid Cymru dros ward Tryfan, sy'n cynrychioli pentrefi Rhosgadfan, Y Fron a Charmel.

Mwy am Arwyn:

 • Gweithio gyda'r Herald a'r Daily Post am 45 mlynedd.
 • Cyn-lywodraethwr Ysgol Rhosgadfan am 10 mlynedd.
 • Sefydlydd a chyn-gadeirydd Gŵyl Fai Dyffryn Nantlle.
 • Cyn-ysgrifennydd Clwb Pêl Droed Nantlle Vale.
 • Trysorydd Clwb Pêl Droed Mountain Rangers.

Waunfawr

Edgar Owen

Mae Edgar yn byw yn Waunfawr ers dros 40 mlynedd, yn Gynghorydd Cymuned ers bron i 40 mlynedd, ac yn Gynghorydd Sir ers 2017.

Mwy am Edgar:

 • Llywodraethwr Ysgol Waunfawr.
 • Llywodraethwr Ysgol Brynrefail.
 • Sicrhau £25,000 o grantiau i bwyllgor Canolfan Waunfawr.

Cefnogi Sefydliadau'r Ardal:

Mae Edgar wedi cefnogi 11 o sefydliadau lleol, yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, trwy ddosbarthu £3000 i’w cefnogi

 1. Clwb Pêl Droed Waunfawr
 2. Y Cylch Meithrin
 3. Y Clwb ar ôl ysgol
 4. Ysgol Waunfawr
 5. Cangen leol yr Urdd
 6. Mynwent Caeathro
 7. Cae Chwarae Caeathro
 8. Diffibrilydd Betws Garmon
 9. Clwb Snwcer Waunfawr
 10. Cangen Merched y Wawr
 11. Clwb Bowlio Waunfawr


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Catrin Gruffudd
  published this page 2022-04-14 13:19:48 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd