Galw am gefnogaeth ychwanegol ar gyfer sector gofal plant yn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.

Mae Plaid Cymru wedi galw i amddiffryn a rhoi cefnogaeth ychwanegol i'r sector gofal plant a'r gweithlu gofal plant ledled Cymru yn wyneb argyfwng y Coronafeirws.

Ddydd Gwener caewyd ysgolion yng Nghymru ar gyfer darpariaeth addysg statudol, ac mae ysgolion a lleoliadau gofal plant ar gyfer plant iau yn parhau ar agor i blant gweithwyr allweddol yn unig.

Er mwyn cefnogi'r sector, mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd yn parhau i dalu lleoliadau sy'n derbyn cyllid ar hyn o bryd drwy'r cynnig gofal plant, hyd yn oed os nad oes plentyn yn mynychu.

Fodd bynnag, dywedodd Gweinidog Cysgodol Plaid Cymru dros Addysg, Siân Gwenllian AC, fod y cynnig cyllidol yn cynrychioli “cyfran” yn unig o incwm y sector gyda ffynonellau incwm yn “amrywio’n sylweddol” ymhlith y gwahanol fathau o leoliadau gofal plant.

Tynnodd Ms Gwenllian sylw at y ffaith nad oedd pob lleoliad gofal plant yn cael ei gategoreiddio fel busnesau, gyda nifer ohonynt yn gweithredu fel menter nid-er-elw neu fenter gymdeithasol, ac roedd diffyg eglurder ynghylch a fyddent hwythau hefyd yn gymwys ar gyfer y mesurau a gyflwynwyd gan y Canghellor a Llywodraeth Cymru.

Galwodd Ms Gwenllian am ragor o gefnogaeth ac eglurder ynghylch pa gefnogaeth oedd ar gael.

Dywedodd y Gweinidog Cysgodol dros Addysg hefyd y dylid ehangu’r profion i gynnwys gweithwyr gofal plant, yn ogystal â gwirio tymheredd staff a phlant.

Ymhlith y lleoliadau gofal plant sydd wedi dweud eu bod yn “gynyddol bryderus” am yr “argyfwng ariannol sydd ar droed” a chanlyniadau hynny i’w busnes mae meithrinfa Ffalabalam ym Mangor

 

Dywedodd Siân Gwenllian, y Gweinidog Cysgodol dros Addysg.

“Bellach mae gweithwyr gofal plant yn cael eu cydnabod fel gweithwyr allweddol a byddant yn chwarae rôl werthfawr wrth sicrhau y gall gweithwyr allweddol eraill barhau i weithio ar y rheng flaen yn wyneb argyfwng pandemig Covid-19.

Mae pryderon hefyd fod cymhlethdod y sector yn golygu na fydd y gefnogaeth fusnes a gynigir ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys pob math o leoliadau, neu na fydd rhai darparwyr yn derbyn cymaint o gefnogaeth ag eraill. Mae’r sawl sy'n hunangyflogedig megis gwarchodwyr plant, staff asiantaeth a gweithwyr ar gontractau dim oriau yn bryder yn benodol.

“Mae’n rhaid cael mwy o eglurder ynghylch y gefnogaeth ariannol sydd ar gael i bawb, mwy o wybodaeth ar sut mae cael gafael ar y cyllid hwnnw, a chydlynu rhwng pob lefel o lywodraeth a phob math o ddarpariaeth – boed yn breifat, gwirfoddol neu mewn ysgolion, er mwyn sicrhau fod pawb yn derbyn cefnogaeth gyfartal.

 

Dywedodd Menna Jones, Cyfarwyddwr Ffalabalam,

“Oherwydd y sefyllfa bresennol, rydym yn gynyddol bryderus am yr argyfwng ariannol sydd ar droed i’n busnes.

“Mae’r llywodraeth wedi rhoi deddfwriaeth ar waith yn ogystal â darparu pecynnau cymorth er mwyn cefnogi busnesau bach a chanolig eu maint yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Fodd bynnag, nid oes unrhyw sicrwydd y byddwn ni fel meithrinfa yn y categori sy’n derbyn cymorth - a hyd yn oed wedyn mae'n annhebygol y byddwn yn derbyn y gefnogaeth ariannol hon ar unwaith. Fel busnes rydym eisoes yn teimlo effaith andwyol ar lif arian a chynaliadwyedd y busnes.

“Mae’n rhaid i’r llywodraeth ddarparu’r cyllid sydd ar gael i’n cefnogi, a hynny ar frys er mwyn inni allu goresgyn yr her o’n blaenau. Sut allwn ni edrych ar ôl plant gweithwyr allweddol os bydd yn rhaid i ni gau?

 

Ychwanegodd Siân Gwenllian AC, y Gweinidog Cysgodol dros Addysg.

“Dylai Llywodraeth Cymru gynyddu ac ehangu ei mesurau profi yn ogystal, er mwyn lleoli ac ynysu achosion o’r firws. O ystyried mai plant i rieni ar y rheng flaen fydd llawer o’r plant, mae’n hollbwysig fod mynediad at brofion ar gael - dylai hynny gynnwys gwirio tymheredd staff a phlant, a gwaharddiad llym pe bai unrhyw un yn arddangos symptomau o'r firws.

“Mae gweithlu’r sector gofal plant ar reng flaen yr argyfwng hwn ac rydym am eu cefnogi a diolch iddynt am eu hymateb cyflym i’r argyfwng. Byddwn yn parhau i ddibynnu ar eu gwaith pan fydd yr argyfwng ar ben.

 

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd