AC Arfon yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y diwydiant llaeth i Gymru

llyr_a_sian.jpg

Yn y Cynulliad yr wythnos diwethaf dathlwyd Diwrnod Llefrith Ysgol y Byd wrth i’r Aelodau i gyd dderbyn peint o lefrith Cymreig fel symbol o bwysigrwydd y diwydiant llaeth i Gymru. Un o’r rhai i dderbyn y llefrith - a ddaeth o laethdy lleol - oedd AC Arfon dros Blaid Cymru, Siân Gwenllian.

“Ar hyn o bryd mae plant ysgol yn derbyn llefrith am ddim, ac mae hynny’n hollbwysig i’w hiechyd nhw,” meddai Siân Gwenllian, “ac ar yr un pryd wrth gwrs mae’n gyfraniad hollbwysig i iechyd ein diwydiant llaeth, sydd yn rhan mor hanfodol o economi cefn gwlad Cymru. Mae Diwrnod Llefrith Ysgol y Byd yn gyfle ardderchog i dynnu sylw at bwysigrwydd llefrith i ni i gyd, gan ei fod o’n rhoi cychwyn da i bob plentyn yng Nghymru sydd yn gymorth iddynt dyfu i fyny’n oedolion iach.”

 

Llyr Gruffydd, Gweinidog Cysgodol Addysg Plaid Cymru lansiodd y diwrnod [Mercher, Medi 26ain] yng Nghymru drwy fynd â pheint o lefrith Cymraeg y ffarmwr Rhys Lougher o laethdy Tŷ Tanglwyst i bob Aelod Cynulliad.

 

Dywedodd Mr Gruffydd: “Mae parhau gyda llefrith am ddim i ddisgyblion cynradd yn hollbwysig i iechyd plant ac i ddiwydiant llaeth Cymru. Mae Diwrnod Llefrith Ysgol y Byd yn ymgyrch ryngwladol sy’n rhoi pwyslais ar bwysigrwydd llefrith i dyfiant pobl ifanc. Mae plant angen tynnu llawer o faeth ac egni o’u bwydydd er mwyn sicrhau tyfiant a datblygiad digonol, ac mae carton o lefrith hanner-sgim yn darparu 42% o anghenion calsiwm dyddiol plant 7-11 oed, yn ogystal â 24% o’u anghenion protin dyddiol.

 

“Mae’n bwysig hefyd i’r diwydiant llaeth yng Nghymru ein bod yn hybu cynnyrch Cymreig yn ein hysgolion ac yn cryfhau’r cysylltiad rhwng ffermwyr a chwsmeriaid y dyfodol.

 

“Byddaf yn dosbarthu’r llefrith a roddwyd gan NFU Cymru i bob Aelod Cynulliad sydd yn yr adeilad er mwyn atgoffa ein gwleidyddion i gyd o bwysigrwydd maeth da i’n plant ond hefyd i’n diwydiant llaeth.”

 

Un o’r Aelodau i dderbyn peint o lefrith gan Llyr Gruffydd oedd Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad Arfon, a ddywedodd:

“Roeddwn i’n falch iawn o dderbyn diod o lefrith Cymreig ben bore wedi ei roi drwy law Llyr gan laethdy Tŷ Tanglwyst – mae fy etholaeth i mewn ardal wledig ble mae nifer o fy etholwyr yn ffermwyr a nifer o’r cymunedau rydw i’n eu cynrychioli yn dibynnu ar y diwydiant amaeth sydd â’r diwydiant llaeth wrth ei galon. Roedd derbyn y peint o lefrith yn ffordd effeithiol o’n hatgoffa ni i gyd o’r gwaith sy’n digwydd yn dawel bach yn ein cymunedau gan ffermwyr llaeth, a’r holl gynhyrchion sydd yn deillio o’r diwydiant llaeth – cynhyrchion rydan ni’n eu cymryd yn gwbwl ganiataol. Gyda Brexit yn bygwth ar y gorwel, rydw i’n boenus ymwybodol o’r bygythiad i’r ffermwyr yma rydan ni mor ddibynnol arnyn nhw am ein bwyd, a da oedd cofio hynny bore ma wrth dderbyn y llefrith.”

 

Dywedodd Mr Gruffydd hefyd fod llefrith ysgol, sydd ar hyn o bryd yn cael ei roi am ddim i blant y Cyfnod Sylfaen ac am bris isel i blant eraill oed cynradd, wedi ei gyllido yn rhannol gan yr UE ac y bydd angen ei gynnal ar ôl Brexit.

 

Dywedodd Cadeirydd Bwrdd Llefrith NFU Cymru, Gareth Richards: “Hoffwn ddiolch i Llyr Gruffydd am drefnu’r digwyddiad yma ac am gymryd yr amser i dynnu sylw ei gyd-weithwyr yn y Cynulliad at bwysigrwydd llefrith a chynnyrch llaeth i ddatblygiad plant. Dwi’n gobeithio eu bod wedi mwynhau dechrau eu diwrnod gyda pheint o lefrith ffres Cymreig. Hoffwn hefyd ddiolch i fy nghyd-ffermwr llaeth ac aelod o NFU Cymru, Rhys Lougher o Laethdy Tŷ Tanglwyst am ddarparu’r llefrith.

 

“Roedd Diwrnod Llefrith Ysgol y Byd yn gyfle perffaith i dynnu sylw at ei bwysigrwydd ac at y rôl hollbwysig mae’n ei chwarae wrth helpu plant i gynnal deiet cytbwys ac iach. Mae cael plant oed ysgol i yfed llefrith yn hollbwysig wrth daclo lefelau cynyddol gordewdra, dadhydradiad a diffygion pobl ifanc mewn pethau pwysig fel ïodin a chalsiwm.

 

“Fel NFU Cymru rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod llefrith a chynnyrch llaeth yn parhau i fod ar gael ac yn fforddiadwy i ysgolion er mwyn helpu i hybu deiet cytbwys ac iach, i gefnogi diwydiant llaeth Cymru ac i ddatblygu patrymau prynu at y dyfodol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd