Mae'n hanfodol cael proses apelio annibynnol ac am ddim er mwyn sicrhau tegwch canlyniadau Safon Uwch.

Mae Siân Gwenllian wedi dweud na ddylai unrhyw berson ifanc ddioddef oherwydd system ddiffygiol.

Dylid caniatáu i fyfyrwyr gyfeirio eu graddau Safon Uwch at broses apelio annibynnol sydd ar gael am ddim - dyna neges Gweinidog Cysgodol dros Addysg Plaid Cymru, Siân Gwenllian AS.

Mae Siân Gwenllian yn dymuno gweld “system apelio gadarn, genedlaethol ac annibynnol” yn ymateb i bryderon fod rhai myfyrwyr ar fin gweld graddau is yn eu canlyniadau Safon Uwch na wobrwywyd iddynt gan eu hathrawon.

Gofynnwyd i athrawon asesu graddau pob myfyriwr yn seiliedig ar waith cwrs, ffug arholiadau a gwaith cartref, serch hynny rhoddwyd y graddau drwy broses o ‘safoni’. O ganlyniad, adroddwyd bod miloedd o fyfyrwyr ar fin cael graddau is na’r disgwyl am resymau y tu hwnt i’w rheolaeth.

Dangosodd adroddiad y Comisiynydd Plant, a gyhoeddwyd ym mis Mai, fod 52% o blant rhwng 12 a 18 oed wedi dweud eu bod yn poeni am sut y byddai’r coronafeirws yn effeithio ar ganlyniadau eu harholiadau, a bod 58% yn poeni am syrthio ar ei hôl hi.

Canmolodd Siân Gwenllian athrawon a disgyblion fel ei gilydd am ddangos “gwytnwch anhygoel” yn ystod cyfnod o “ansicrwydd annirnadwy” ac mae wedi galw ar i bob myfyriwr Safon Uwch gael mynediad at gyngor gyrfaoedd, cwnsela a phroses apelio “gadarn, genedlaethol ac annibynnol”. Y peth pwysicaf oll, yn ôl Siân Gwenllian, yw y dylai'r gwasanaethau hyn fod yn rhad ac am ddim.

Mae Siân Gwenllian hefyd wedi galw am i brifysgolion Cymru fod yn hyblyg, a chadw lleoedd ar agor i fyfyrwyr a allai orfod apelio yn erbyn eu canlyniadau.

Dywedodd Siân Gwenllian AS, Gweinidog Cysgodol dros Addysg Plaid Cymru:

“Mae athrawon a disgyblion wedi dangos gwytnwch anhygoel yn ystod yr amser hwn o ansicrwydd annirnadwy.

“Mae’n hollol annheg bod y garfan hon o bobl ifanc wedi gorfod delio â chymaint sydd y tu hwnt i’w rheolaeth.

“Rwy’n galw ar Lywodraeth Cymru i gydnabod y pryder y mae’r ansicrwydd hwn yn ei achosi, ac i gamu i mewn gyda phecyn o gefnogaeth iddynt yn ystod y cyfnod hwn - mae angen i’r pecyn gynnwys cyngor gyrfaoedd, cwnsela a system apelio genedlaethol, annibynnol, a chadarn. Mae’n rhaid i’r cyfan fod ar gael yn rhad ac am ddim i'n disgyblion.

“Yn ogystal â hynny, mae angen i ddisgyblion unigol ac ysgolion allu cyfeirio eu hunain at y broses apelio. Rhaid i ysgolion sicrhau goruchwyliaeth drylwyr o’r broses hon, fel bod pawb y dylai apelio yn erbyn eu graddau yn gwneud hynny.

“Mae gormod o bwyslais wedi bod ar y system - nawr mae’n rhaid inni ganolbwyntio ar yr unigolyn, a sicrhau na fydd unrhyw berson ifanc yn dioddef oherwydd y system ddiffygiol hon.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd