Newyddion

Trigolion lleol yn cael cyfle i wyntyllu pryderon goryrru Glasinfryn

Cyfarfod_cyhoeddus_Glasinfryn.jpg

Diolchodd y Cynghorydd Menna Baines, Pentir i’r trigolion lleol fynychodd gyfarfod cyhoeddus i drafod problemau traffig ym mhentref Glasinfryn, ger Bangor yn ddiweddar.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mesurau lliniaru sŵn ar yr A55 yn derbyn sêl bendith wedi ymgyrch hir

ABERGWYNGREGYN.jpg

Mae ymgyrchwyr wedi croesawu ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru fod gwaith i leddfu sŵn traffig o’r A55 ger pentref Abergwyngregyn wedi cael sel bendith ar ôl blynyddoedd o ymgyrchu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hywel a Siân yn cynnal cyfarfod brys â Chyngor Gwynedd i leisio pryderon ynghylch gwasanaethau bysiau lleol

MP_AM_Meeting_Cyngor_Gwynedd.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian wedi cynnal cyfarfod brys gyda Chyngor Gwynedd er mwyn lleisio pryderon etholwyr ynghylch newidiadau i amserlen gwasanaethau bysiau lleol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Plaid Cymru yn codi pryderon am ddyfodol swyddi Llywodraeth Cymru yng Nghaernarfon

sian_a_hywel.jpeg

Mae AC Plaid Cymru Arfon yn mynegi ei phryder am gynlluniau’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru i gau ei swyddfa yng Nghaernafon yn ddiweddarach eleni (2018). Mae ffigyrau gan Blaid Cymru yn dangos bod Caernarfon wedi colli 42.8% o’i swyddi Llywodraeth Cymru ers 2010.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn falch o gymryd rhan mewn menter i annog mwy o ferched i gyfrannu i fyd gwleidyddiaeth

sian_a_fflur.jpg

Ydych chi’n fenyw ifanc rhwng 16 a 25 oed? Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae penderfyniadau am iechyd, addysg a threchu tlodi yn cael eu gwneud yng Nghymru? Mae Chwarae Teg, elusen sy’n ymwneud a chydraddoldeb rhywiol, yn gwahodd menywod ifanc o Gymru i gymryd rhan yn eu prosiect newydd, LeadHerShip , ac mae AC Arfon, Sian Gwenllian, wedi cytuno i gymryd rhan.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC & AS Arfon yn diolch i bobl yr etholaeth am eu cyfraniadau i fanciau bwyd Caernarfon a Bangor

Sian_Gwenllian_AC-AM_ac_Alun_Roberts.jpg

Dyma’r ail flwyddyn i Plaid Cymru Arfon gynnal ymgyrch y Calendr Adfent Tu Chwith, sef cynllun sy’n annog pobl i roi i’r anghennus bob dydd yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig. Y syniad ydi bod pobl yn rhoi un eitem o fwyd mewn bocs bob dydd yn ystod yr adfent, ac yna yn ei gyflwyno i’w banc bwyd lleol cyn y Nadolig. Er mwyn hwyluso hynny mae Plaid Cymru Arfon wedi gwneud eu swyddfa nhw yn fan casglu i bobl ddod a’u nwyddau, ac mae aelodau a chynghorwyr y Blaid yn Arfon wedi bod yn casglu o gartrefi hefyd. Cyflwynwyd yr holl nwyddau i fanciau bwyd Caernarfon a Bangor ar y dydd Gwener cyn y Nadolig gan Sian Gwenllian AC a Hywel Williams AS.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gosod nwy am ddim i gaffi newydd yn Peblig, Caernarfon

caffi-peblig.png

Mae menter gymunedol ar stad Ysgubor Goch, Caernafon gam yn nes at fedru agor ei drysau ar ol i gwmni nwy Wales and West Utilities wneud gwaith – a hynny i gyd am ddim – er mwyn darparu cyflenwad nwy i’r cynllun. Yr wythnos hon daeth cynrychiolwyr o’r cwmni draw i Ysgubor Goch Caernarfon i gwrdd a rheolwr y fenter, Kenny Khan a’r Aelod Cynulliad lleol Sian Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn sicrhau rhyddhad ardrethi i brosiectau hydro bychan

SianG.jpg

Mae Plaid Cymru wedi sicrhau rhyddhad ardrethi busnes i brosiectau hydro bychan a fu’n wynebu cynnydd o hyd at 900% yn eu hardrethi.
Mae hyn yn dilyn ymgyrch faith gan Blaid Cymru i sicrhau tegwch i brosiectau hydro oedd yn dioddef yn anghymesur o ail-brisio ardrethi annomestig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi dyddiad cychwyn gwaith ffordd osgoi Bontnewydd

Bontnewydd.jpg

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams a’r Aelod Cynulliad Siân Gwenllian yn annog Llywodraeth Lafur Cymru i fwrw ymlaen ar frys a chadarnhau dyddiad cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn newydd ar gyfer gwaith ffordd osgoi Bontnewydd/ Caernarfon neu wynebu oedi annerbyniol pellach.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Byddai datganoli gweinyddu nawdd cymdeithasol yn amddiffyn teuluoedd Cymru

Sian_Gwenllian.jpg

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn gadael i lywodraeth Dorïaidd y DG wneud eu gwaethaf i bobl fwyaf bregus Cymru, medd Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Gydraddoldeb, Siân Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd