Plaid Cymru yn cyflwyno cwyn ffurfiol i'r Comisiwn Ewropeaidd ynglŷn â gwahaniaethu dros gyfarpar diogelu personol (CDP)

Adam Price: Llywodraeth y DU yn torri'r rheoliadau

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price heddiw wedi ysgrifennu at Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, i gyflwyno cwyn ffurfiol yng ngoleuni honiadau bod Public Health England wedi cyfarwyddo prif gyflenwyr domestig CDP yn y DU na chânt werthu rhai eitemau y mae llawer o alw amdanynt i gartrefi gofal y tu allan i Loegr.

Cyfeiriodd Adam Price at adroddiadau am achosion lle cafodd archebion am gyfarpar gan berchenogion cartrefi gofal yng Nghymru a'r Alban eu gwrthod.

Meddai Arweinydd Plaid Cymru Adam Price:

"Rwyf heddiw wedi cyflwyno cwyn ffurfiol i'r Comisiwn Ewropeaidd ynglŷn â chyfarwyddiadau honedig gan Public Health England i brif gyflenwyr domestig CDP yn y DU i beidio â gwerthu rhai eitemau y mae llawer o alw amdanynt i gartrefi gofal y tu allan i Loegr.

"Mae hyn wedi arwain at wrthod archebion am y cyfarpar hwn gan berchenogion cartrefi gofal yng Nghymru a'r Alban; mae hyn wedi cael llawer o sylw gan y BBC a chyfryngau eraill.

"Mae rheoliadau'r UE ynglŷn â Chyfarpar Diogelu Personol, sy'n dal i fod yn berthnasol i'r DU yn y cyfnod pontio, yn nodi'n glir “Ni chaiff Aelod Wladwriaethau atal, cyfyngu na rhwystro prosesau i roi CDP neu gydrannau CDP ar y farchnad sy'n bodloni darpariaethau'r Gyfarwyddeb hon.”

"Wrth gyfyngu ar werthu CDP i ran o'i thiriogaeth, mae Llywodraeth y DU wedi methu â rhoi eu rheoliadau eu hunain ar waith i fodloni'r Gyfarwyddeb ac ar y sail honno, rwyf wedi gofyn i Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd lansio ymchwiliad rhagarweiniol i achos posibl o dorri rheoliadau.

"Rwyf wedi cael gwybod am achosion dirifedi o weithwyr cartrefi gofal yn cael eu gadael i weithio â CDP cwbl annigonol, gan eu peryglu eu hunain a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt.

"Mae hwn wir yn fater o fywyd a marwolaeth ac mae'n rhaid i Lywodraethau Cymru a'r DU fynd i'r afael â'r problemau o ran cyflenwi a dosbarthu CDP ar fyrder, a gwneud hynny mewn modd nad yw'n gwahaniaethu yn erbyn unrhyw genedl mewn unrhyw ffordd."


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd