Siân Gwenllian AC yn ymweld â Rhostfa Goffi Poblado - Llwyddiant mawr i fusnes bach lleol

DATGANIAD_-_PRESS_RELEASE_-_Poblado_(llun)_-_PLAID_ARFON.jpg

O’r ‘Cwt Coffi’ yng ngwaelod yr ardd i’r hen faracs chwarelwyr ym mhentref bychan Nantlle ym mhen pellaf Dyffryn Nantlle, mae cwmni rhostio coffi Poblado wedi mwynhau tair blynedd o dwf aruthrol yn eu busnes a hynny mewn diwydiant cystadleuol dros ben. Mae’r rheiny sy’n caru eu coffi yn griw digon ffyslyd ar y gorau, ond mae coffi Poblado wedi dod mor boblogaidd nes bod y perchennog Steffan Huws wedi gallu cyflogi un gweithiwr arall.

Ymwelodd Siân Gwenllian AC â’r rostfa goffi i ddysgu sut ddaru’r busnes dyfu o fod yn fusnes wedi ei leoli yng ngwaelod yr ardd i fod yn gwmni gyda chleientiaid ar draws gogledd-orllewin Cymru.

“Un o’r pethau sydd wedi fy niddori i yn arbennig am Poblado yw eu hagwedd foesol tuag at masnach,” meddai Siân Gwenllian. “Mae Steffan Huws wedi treulio amser yn byw a theithio yn rhai o’r tlotaf o blith y gwledydd sy’n cynhyrchu coffi ac mae o wedi treulio amser yn magu partneriaethau cynaladwy gyda chynhyrchwyr a chyflenwyr sydd yn fanteisiol i bawb, gyda’r nod o roi’r pris gorau posib i ffermwyr am eu ffa. Agwedd Steffan yw y dylai poblogrwydd coffi ‘arbenigedd’ fod yn fodd o godi pobol allan o dlodi gan ar yr un pryd roi coffi o safon uchel â blas ardderchog i’r rhai sy’n caru coffi.”

Mae Steffan Huws yn hoff iawn o’i leoliad rhostio sydd yn brolio rhai o olygfeydd gorau’r ardal. Dydi Dyffryn Nantlle ddim yn gartref amlwg i ddiwydiant sydd yn aml yn cael ei gysylltu gyda bywyd trefol neu ddinesig, ond mae’r harddwch a’r awyrgylch hynod yn ysbrydoli tîm bach Poblado.

“Ro’n i’n edrych am y cartref iawn I Poblado pan wnaeth y busnes dyfu’n rhy fawr i’r sied yng ngwaelod fy ngardd i” meddai Steffan Huws. “Mi wnes i ymweld ag ambell uned ar stadau diwydiannol ond ro’n i’n teimlo nad oedden nhw wir yn gweddu i’n brand ni. Ces i fy rhoi mewn cysylltiad ag Antur Nantlle a dyna sut y daethom ni i’r hen farics chwarelwyr. Mae’n le hyfryd i weithio ac yn le braf i bobol ddod i ymweld â ni. Mae pethe wedi cyflymu’n o arw dros y flwyddyn ddiwethaf sydd wedi caniatáu imi gyflogi un aelod o staff. Mae Sion yn gweithio gyda fi ac yn gwneud y gwaith hyfforddiant ‘barista’ i’r caffis rydym ni’n eu cyflenwi. Yr hyn sy’n ein gwneud ni ychydig yn wahanol i gynhyrchwyr coffi eraill yw’r ffaith ein bod ni’n rhostio’n ffa ein hunain ac yn delio dim ond mewn coffi ‘arbenigedd’, sydd yn rhoi gwell blas a gwell rheolaeth i ffermwyr dros brisiau eu ffa nag sydd yn bosib gyda choffi sy’n cael ei werthu ar y farchnad agored.”

Dwi’n teimlo mai busnesau bach fel hon yw’r dyfodol â bod yn onest. Mae llawer o fusnesau bach bwyd a diod yn gwneud yn dda iawn yn yr ardal hon. Mae’n anodd iawn denu cyflogwyr mawr i ardaloedd gwledig fel hon, ond gyda’r gefnogaeth iawn gall bobol gychwyn eu busnesau bach cynaladwy eu hunain yn hytrach na dibynnu ar gwmnïau mawr yn dod i mewn.”

Llun | Steffan Huws a Sian Gwenllian AC yn y rhostfa yn Nantlle


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd