Potsio “yn rhemp” yn nyfroedd Gwynedd

Mae AS lleol wedi galw i fynd i’r afael â physgota anghyfreithlon

Mae Aelod o’r Senedd wedi cefnogi galwadau pysgotwyr lleol i roi deddfau gwrth-botsio ar waith.

 

Yn ôl Cymdeithas Pysgota Seiont, Gwyrfai a Llyfni, mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer yr achosion o bysgota anghyfreithlon a photsio yn nyfroedd Cymru. Maent yn honni bod y cynnydd yn sgîl effaith gostyngiad yn nhimau gorfodi Cyfoeth Naturiol Cymru, ac yn ôl y gymdeithas dim ond 15 unigolyn sydd yn gweithio i roi’r deddfau pysgota ar waith ledled Cymru.

 

Yn ôl ysgrifennydd y gymdeithas, Huw Hughes, nid yw’r niferoedd hyn “yn ddigonol ar gyfer amddiffyn ein pysgodfeydd yn iawn.” 

Mae Siân Gwenllian, sy'n cynrychioli etholaeth Arfon yn y Senedd, wedi cefnogi'r alwad. Mae wedi codi’r mater gyda Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AS. Dywedodd:

 

"Mae cymdeithas bysgota leol wedi cysylltu â mi ynglŷn ag achosion honedig o botsio, a diffyg gorfodaeth deddfau pysgota.

 

"Maen nhw'n honni y bu gostyngiad sylweddol yn nhimau gorfodi Cyfoeth Naturiol Cymru, gan adael tîm o 15 yn unig i wneud y gwaith hwn ledled Cymru.

 

“Mae'r gymdeithas yn teimlo bod y niferoedd yn annigonol ar gyfer amddiffyn pysgodfeydd, ac mae sôn bod potswyr yn manteisio ar y diffyg gorfodi, sydd yn ei dro’n effeithio ar stoc y pysgod.

 

"Pa gamau penodol ydych chi'n eu cymryd i wella'r sefyllfa hon?"

 

Ymateb y Gweinidog oedd honni bod Llywodraeth Cymru yn “monitro a, lle bo angen, yn gorfodi cydymffurfiad â rheoliadau pysgodfeydd” ac, hyd at ganol mis Hydref, bod 350 o archwiliadau ar y tir wedi digwydd.

 

Ond mae Huw Hughes yn honni bod y ffigurau hyn yn gamarweiniol, ac mae’n nodi mai mater o “wirio trwydded” yw archwiliadau ar y tir, a bod y broblem yn ymestyn y tu hwnt i bysgota didrwydded.

 

Ychwanegodd Siân Gwenllian AS:

 

“Rwyf hefyd yn bryderus iawn i glywed gan Huw Hughes bod sianeli cyfryngau cymdeithasol yn dod yn fforymau i rannu mannau potsio da, a gwybodaeth ar sut i osgoi'r awdurdodau.

 

“Mae hefyd yn honni nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithredu ar dystiolaeth a anfonir atynt yn dangos pobl yn torri cyfreithiau pysgota.

 

“Mae hyn oll, ynghyd â honiadau o ostyngiad mewn timau gorfodi yn peri pryder, ac mae’n bosibl y bydd yn arwain at niwed i hyfywedd ein dyfroedd.”

 

Ychwanegodd Huw Hughes, Ysgrifennydd Cymdeithas Pysgota Seiont, Gwyrfai a Llyfni:

 

“Rydyn ni fel pysgotwyr yn ceisio bod yn help llaw wrth drosglwyddo gwybodaeth sy'n adnabod potswyr.

 

“Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi anfon dogfennau sy'n dangos eogiaid a brithyllod môr a gafodd eu dal yn anghyfreithlon.

 

“Rwy’n credu bod pysgota neu botsio anghyfreithlon yn rhemp yn y mwyafrif o ddyfroedd Gwynedd.”

 

Ychwanegodd Leslie Griffiths AS, Gweinidog Llywodraeth Cymru: 

“Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru ddyletswydd statudol i gynnal, gwella a datblygu pysgodfeydd eog, brithyll, llyswennod, llysywen bendoll, gwyniaid a physgodfeydd dŵr croyw yng Nghymru.

 

“Mae fy swyddogion wedi codi pryderon eich etholwr gyda CNC.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2021-11-16 15:15:32 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd