Rhaid i'r Llywodraeth gamu mewn i warchod darlithwyr rhag toriadau

Hywel_Williams_MP_at_Bangor_University__(1).JPG

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams wedi datgan ei gefnogaeth i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor sy’n ymgyrchu yn erbyn toriadau sylweddol i hawliau pensiynau darlithwyr.

O dan newidiadau cenedlaethol i gynllun pensiwn yr USS byddai darlithydd cyffredin yn colli oddeutu 20-40% o’u hincwm ar ôl ymddeol (tua £9,000 y flwyddyn) gan arwain at bryderon y gallai hyn gael effaith negyddol ar forâl staff a’r gallu i ddal gafael ar staff ynghyd a’r effaith ar fyfyrwyr.

Mae Hywel Williams AS, a arferai fod ar staff y Brifysgol hefyd yn aelod o’r Grŵp Aml Bleidiol ar Fyfyrwyr a Phrifysgolion, sydd eisioes wedi mynegi pryder ynghylch y toriadau.

Mae’r Aelod Seneddol lleol rwan yn mynegi pryder dwys ynghylch effaith y toriadau ar staff unigol gan rybuddio y bydd Bangor yn wynebu ergyd anghymesurol yn sgil y toriadau o’i gymharu â phrifysgolion megis Rhydychen a Chaergrawnt, a fydd, yn ôl pob son, yn osgoi’r fath doriadau.

Mae Undeb Prifysgolion a Cholegau wedi cyhoeddi un deg pedwar diwrnod o weithredu diwydiannol cenedlaethol ym mis Chwefror a Mawrth. Mae’r cyntaf o’r rhain yn cychwyn yr wythnos nesaf.

Dywedodd Hywel Williams AS,

‘Yr hyn sy’n fy mhoeni i fwyaf yw’r ergyd y bydd staff unigol yn cael eu gorfodi i gymryd ac effaith hyn ar forâl staff a’r gallu i ddal gafael ar staff heb son am yr effaith ar fyfyrwyr.’

‘Bydd y toriadau yma hefyd yn gwahaniaethau ar sail oedran. Bydd y rheiny sydd yn agos at oedran ymddeol yn debygol o ddioddef llai na darlithwyr iau, ar gychwyn eu gyrfa a fydd yn wynebu ansicrwydd yn eu hymddeoliad.’‘Mae'r effaith posib ar recriwtio a chadw staff ym Mangor a Phrifysgolion eraill yr effeithir arnynt yn enfawr. Mae hyn yn cael ei gymhlethu gan effeithiau Brexit ar staff o’r UE, ac mae llawer ohonynt yn pryderu am y dyfodol.’

'Mae yna arwyddion eisoes bod prifysgolion yn ei chael hi'n anodd recriwtio staff safon ardderchog i’r fath safonau yr ydym wedi dod yn gyfarwydd â hwy.'

'Ni fydd y toriadau hyn yn gwneud llawer i leddfu'r pryderon hynny a byddant yn cyfrannu at yr ansicrwydd sydd eisioes yn bodoli ynglyn â dyfodol addysg uwch yn dilyn pleidlais Brexit.'

'Mae prifysgolion yn gwbl annibynnol o’r llywodraeth. Ond mae'r mater hwn mor ddifrifol fy mod yn credu bod rhaid i'r llywodraeth ganolog gamu i mewn, i ddarparu arweiniad polisi ac, os oes angen, yr adnoddau sydd eu hangen i ddatrys yr argyfwng. '


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd