AC Plaid Cymru yn codi pryderon am ddyfodol swyddi Llywodraeth Cymru yng Nghaernarfon

sian_a_hywel.jpeg

Mae AC Plaid Cymru Arfon yn mynegi ei phryder am gynlluniau’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru i gau ei swyddfa yng Nghaernafon yn ddiweddarach eleni (2018). Mae ffigyrau gan Blaid Cymru yn dangos bod Caernarfon wedi colli 42.8% o’i swyddi Llywodraeth Cymru ers 2010.

 

Mae’r Llywodraeth Lafur bellach yn bwriadu gwerthu’r adeilad yn Penrallt gan symud staff i swyddfeydd rhent ger Doc Fictoria sydd yn codi pryderon am gyflogaeth hir-dymor Lywodraeth Cymru yn y dref.

Mae’r cwymp yn y nifer o swyddi Llywodraeth Cymru yng Nghaernarfon yn fwy na’r cyfartaledd cenedlaethol o 18.29% sydd yn dangos hyd a lled esgeulustra’r Llywodraeth Lafur. Yn 2010 roedd cyfanswm o 133 o bobl yn cael eu cyflogi gan y llywodraeth yng Nghaernarfon. Bellach, Penrallt yw’r unig swyddfa Llywodraeth Cymru yn y dref gyda dim ond 76 o weithwyr yno.

Mae Plaid Cymru yn galw ar y weinyddiaeth Lafur i beidio a defnyddio’r adleoli yma fel ffordd o dorri rhagor swyddi.

Dywedodd Sian Gwenllian AC:

“Mae symud swyddi llywodraeth i adeiladau rhent yn canu clychau yn lleol, yn enwedig a ninnau eisoes wedi colli llawer mwy o swyddi o’i gymharu a threfi eraill.

“Mae gan Blaid Cymru nifer o atebion cadarnhaol er mwyn gwella’r cydbwysedd drwy Gymru. Fel rhan o Agenda Gymru Gyfan mi fyddai’r blaid yn deddfu er mwyn sicrhau bod gwariant cyhoeddus wedi ei rannu’n deg a chytbwys drwy’r wlad i gyd. Byddai’r blaid yn edrych ar greu rhagor o sefydliadau cenedlaethol wedi eu lleoli yn y gogledd gan annog a chynnig cymhelliant i’r sectorau preifat a chyhoeddus ddosbarthu eu swyddi’n fwy gwastad.”

Dywedodd Hywel Williams, AS:

“Mae’n hollbwysig nad yw’r swyddi’n cael eu colli yng Nghaernarfon yn enwedig o gofio bod y dref yn honno wrth galon ardal sydd a nifer uchel o siaradwyr Cymraeg - ac o gofio hefyd uchelgais y Llywodraeth Lafur i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Dylai’r pwyslais fod ar gryfhau yn hytrach na gwanhau economi ardal ble mae’r Gymraeg yn ffynnu ac yn cael ei defnyddio yn y gweithle. Dylai’r Llywodraeth fod yn gweithio tuag at sicrhau swyddi o ansawdd da yn yr ardaloedd Cymraeg eu hiaith. Pa fath o neges sy’n cael ei roi i dref Caernarfon pan fo unig adeilad y Llywodraeth ar werth?”

Aeth Sian Gwenllian AC ymlaen i ddweud:

“Roedd gan Lywodraeth Cymru ymrwymiad cychwynnol i wasgaru ei weithlu ar draws y wlad gan dargedu gogledd Cymru, y cymoedd a chanolbarth Cymru. Sefodd Plaid Cymru yn gadarn tu ôl i’r strategaeth yma gan ein bod yn mynnu bod rhaid i fuddiannau datganoli gael eu rhannu’n deg ymhlith y gwahanol ardaloedd o fewn Cymru. Ond yng Nghaernarfon rydym wedi gweld 57 swydd yn cael eu symud o’r ardal dros saith mlynedd. Tra bod nifer y swyddi gweision sifil wedi mynd lawr oherwydd llymder, mae’r cwymp lawer mwy yng Nghaernarfon nag yn genedlaethol a mewn ardaloedd eraill yn y gogledd.

“Mae’r Llywodraeth Lafur yn rhoi torri costau cyn anghenion cymunedol. Rwyf yn galw am sicrhad nad yw’r adleoli i adeilad rhent yn esgus dros gymryd rhagor o swyddi allan o’r dref.

“Mae Plaid Cymru yn credu mewn rhoi gwasanaeth gydradd i bob rhan o Gymru – gogledd a de, trefol a gwledig. Credwn y dylai sefydliadau newydd gael eu codi yn y gogledd ac y dylai’r sectorau preifat a cyhoeddus fel ei gilydd gael cymhelliad i symud swyddi yma. Mae hyn yn wrthgyferbyniad llwyr i record y Llywodraeth Lafur bresennol a’i gabinet, sydd wedi torri nol yn hegar ar eu presenoldeb yng ngogledd Cymru.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd