Sian Gwenllian AC

Sian_Gwenllian.jpg

Llais newydd ....llwyth o brofiad

 
Mae Siân Gwenllian yn llais newydd yn y Cynulliad Cenedlaethol, gan fynnu chwarae teg i Arfon ac i Ogledd Cymru.
 
Bu’n newyddiadurwr efo’r BBC a HTV ym Mangor cyn dod yn gynghorydd sir dros Y Felinheli, y pentref lle cafodd ei magu. Hi yw Pencampwr Busnesau Bach Gwynedd, ar ôl bod yn arwain cyn hynny ar Addysg a Chyllid.
 
Magodd Siân bedwar o blant ar ei phen ei hun wedi i’w gwr, Dafydd Vernon o Benygroes, farw o ganser 17 mlynedd yn ôl. Roedd hyn yn her enfawr ond mae wedi ei gwneud yn gryf a thosturiol. Aeth y plant i’r ysgol yng Nghaernarfon.
 
Wedi ei haddysgu yn Ysgol Friars, Bangor ac ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd, mae’n adnabyddus trwy’r etholaeth fel gwleidydd effeithiol, egwyddorol ac agos atoch.
 

Sgwrs efo Siân

 1. Beth di’ch oed chi?  59
 2. Beth yw eich statws priodasol ac a oes gennych chi blant? Os oes, faint?   Gweddw.  Pedwar o blant.
 3. Beth yw eich gwaith llawn amser?   Cynghorydd Sir / Gohebydd llawrydd.  
 4. Ble rydych yn byw?  Yn Y Felinheli (rhwng Bangor a Chaernarfon).
 5. Beth wnaeth eich ysbrydoli i fynd mewn i wleidyddiaeth?  Dyhead i weld fy ngwlad yn cyrraedd ei llawn photensial. 
 6. Pam ydych chi / fyddech chi’n Aelod Cynulliad da?   Mi fyddwn yn llais effeithiol i bobl fy etholaeth, a byddwn yn defnyddio fy ynni i helpu i wneud Cymru yn genedl decach a hyderus. 
 7. Beth ydi eich cefndir addysgol a gwaith?  Mynychu Ysgol Gyfun Friars, Bangor, prifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd.   Hyfforddi fel gohebydd.   Wedi gweithio ym maes newyddion, materion cyfoes, darlledu, cyfathrebu, cyhoeddi a marchnata.  
 8. Beth ydi’r sialensau mwyaf sy’n wynebu Cymru?  Creu economi gref, mynd i’r afael a than-gyflawni addysgol a thlodi, datblygu’r GIG, lleihau biwrocratiaeth, sicrhau cyfran deg o’r gacen i Ogledd Cymru.   
 9. Pam ydych chi eisiau cynrychioli’r ardal rydych yn ymgeisio drosti?  Fel mod i’n medru bod yn llais newydd cryf i’r ardal dw i’n hannu ohoni, sefyll i fyny dros Ogledd Cymru gan hefyd adeiladu ar lwyddiannau yr Aelod Cynulliad presennol, Alun Ffred Jones, sy’n ymddeol.
 10. Sut dylai gwleidyddion Cymru gynnau diddordeb pobl yn y Cynulliad?  Cyflwyno negeseuon clir a chyson; annog datblygiad gwasg Gymreig rymus; gwneud llawn ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol i greu deialog gydag etholwyr.
 11. Pwy ydi eich arwyr?  Y Suffragettes.   . 
 12. Pa gerddoriaeth fyddech chi’n fynd efo chi ar ynys bellennig a beth fyddai eich un moethusrwydd?   CD ddiweddara Owain Gwynedd.   Potel o win o winllan Pant Du, Dyffryn Nantlle.

 

Sut i gysylltu ag Sian:

Swyddfa Caernarfon

Gwen Evans

(01286) 672076

Ebost: gwen.evans@cymru.gov.uk

Swyddfa Etholaeth, 8 Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SE 

 

Swyddfa Bangor

Elsbeth Jones

(01248) 372948

Ebost: Elsbeth.Jones@wales.gov.uk

Swyddfa Etholaeth, 70 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd. LL57 1NR

 

Ebostiwch Sian

Sian Gwenllian Sian.Gwenllian@cynulliad.cymru 

  

Cynghorwyr

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am waith cynghorwyr Plaid Cymru yng Ngwynedd.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.