Sul y Maer yn dathlu gwaith elusennau

Roedd yr achlysur yn gyfle i ddathlu elusennau sydd wedi bod yn “achubiaeth” i bobol y dre

Ddydd Sul Hydref 3, cynhaliwyd Sul y Maer yng Nghaernarfon i ddathlu gwaith elusennau lleol a grwpiau gwirfoddol yn ystod pandemig Covid-19.

 

Mae’r Cyng. Maria Sarnacki yn cynrychioli ward Cadnant ar Gyngor Tref Caernarfon, ac fe’i penodwyd yn faer yn gynharach eleni.

 

Daeth ei thad o Wlad Pwyl a bu’n garcharor rhyfel yn Belsen yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Daeth draw i Brydain, ac ymgartrefodd yn Rhydychen yn wreiddiol. Oherwydd gofynion gwaith, symudodd i ardal Caernarfon, cyn cwrdd â mam Maria, Charlotte. Mae Maria'n fam i Sarah Louise, y gyfansoddwraig a’r gantores.

 

Cynhaliodd ddathliad bach yn Adeilad yr Institiwt yng Nghaernarfon i glywed am ymdrechion elusennau lleol a sefydlwyd yn y dref gan wirfoddolwyr yn wyneb yr heriau a achoswyd gan Covid-19.

 

Dechreuodd y cyfan gyda Cofis Curo Corona, grŵp a sefydlodd rwydwaith o wirfoddolwyr i gefnogi'r rhai a orfodwyd gan amgylchiadau i aros yn eu tai ar ddechrau'r pandemig.

 

Rhannwyd y dref yn bedair ward, a chydlynwyd ymdrechion i ddarparu cefnogaeth i bobl y dref gan wirfoddolwyr, cynghorwyr tref, a chynghorwyr sir. Roedd yr help a ddarparwyd yn cynnwys siopa, casglu presgripsiynau, a mynd â chŵn am dro.

                                                                                                          

Wedi hynny daeth Porthi Pawb, menter ‘bwyd i bawb’ yn darparu prydau maethlon i oddeutu 60 o bobl. O’r fenter honno eginodd Porthi Plantos, prosiect yn darparu bwyd i blant yng Nghaernarfon.

 

Yn ddiweddar agorwyd siop gymunedol ar Stryd Llyn o’r enw O Law i Law, sy’n darparu dillad a theganau plant am bris rhesymol. Mae hefyd yn fan casglu a dosbarthu ar gyfer y cynllun Rhannu Bwyd. Mae bwyd dros ben o archfarchnadoedd yn dod i'r siop, yn barod i'w ddosbarthu i bobl leol sydd ei angen.

 

Sefydlwyd y siop ar ôl i Gyngor Tref Caernarfon sicrhau grant gan Gronfa Economi Gylchol Economi Adferiad Gwyrdd Llywodraeth Cymru 2020-2021 i greu canolfan gymunedol i atgyweirio, adnewyddu ac ailgylchu nwyddau yng nghanol tref Caernarfon.

 

Wrth sôn am y digwyddiad, dywedodd y Cyngh. Sarnacki;

 

“Ar ôl blwyddyn gwbl anghyffredin, ro’n i’n awyddus i drefnu Sul y Maer oedd yn cydnabod y cyfnod digynsail rydan ni’n byw ynddo fo.

 

“Wnes i wahodd pobl na fyddai fel arfer yn cael eu gwahodd i'r math yma o ddigwyddiad, er mwyn dathlu eu gwaith mewn blwyddyn hynod heriol.

 

“Daeth y bobl yma at ei gilydd, a gweithio’n ddiflino, heb i neb ofyn iddyn nhw wneud hynny, gan sicrhau bod gan bobl Caernarfon rwydwaith o gymorth yn ystod Covid-19.

 

“Roedd yn anrhydedd diolch iddyn nhw yn ffurfiol.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-10-11 16:51:24 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd