Y DWP yn gwrthod galwad i roi mwy o gefnogaeth i ofalwyr yn ystod argyfwng Covid.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon Hywel Williams wedi cyhuddo llywodraeth y DU o ddiystyru cyfraniad amhrisiadwy gofalwyr yn ystod y pandemig Coronavirus trwy wrthod galwadau am gynnydd yn y Lwfans Gofalwyr.

Ysgrifennodd yr AS Plaid Cymru at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau yn annog y llywodraeth i gynyddu Lwfans y Gofalwyr i adlewyrchu'r gefnogaeth ychwanegol y mae gofalwyr yn ei darparu a'r caledi ariannol y mae llawer yn ei wynebu o ganlyniad i golli incwm yn ystod pandemig Covid-19.

Cyfradd gyfredol y Lwfans Gofalwyr yw £67.25 yr wythnos, er bod llawer o ofalwyr yn darparu dros dri deg pump awr o ofal yr wythnos, gyda llawer yn aberthu eu gallu eu hunain i weithio a dilyn gyrfaoedd.

 

Dywedodd Hywel Williams AS

'Mae angen y gydnabyddiaeth a'r gefnogaeth y maent yn eu haeddu ar ofalwyr. Mae llawer o ofalwyr yn darparu gofal bob awr o’r dydd, ac eto dim ond £67.25 yr wythnos yw'r Lwfans Gofalwyr cyfredol i rywun sy'n darparu o leiaf dri deg pump awr yr wythnos o ofal un i un.'

'Rwy'n gwybod o brofiad fy etholwyr fy hun ac ar ôl siarad â sefydliadau gofalwyr lleol yng Ngwynedd fod yna deimladau cryf am y diffyg cydnabyddiaeth i ofalwyr ac annigonolrwydd y Lwfans Gofalwyr.' 

'Ac eto nid yw'n ymddangos bod gan y lllywodraeth Dorïaidd unrhyw gynlluniau i gynyddu'r Lwfans, nid hyd yn oed fel mesur dros dro i liniaru peth o'r caledi ariannol a wynebir gan ofalwyr yn ystod y pandemig digynsail hwn.'

'Roedd hwn yn gyfle i lywodraeth y DU wneud y peth iawn i'r miliynau o ofalwyr sy’n rhoi eu hamser yn anhunanol a gohirio gyrfaoedd i ofalu am anwyliaid.'

'Lwfans Gofalwyr yw'r budd-dal isaf o'i fath ac mae llawer o ofalwyr di-dâl sy'n dibynnu ar y gefnogaeth hon yn wynebu brwydr ddi-ddiwedd i gael dau ben llinyn ynghyd.'

'Mae'n hen bryd i Lywodraeth y DU ei gwneud yn decach i ofalwyr a chynyddu'r lwfans yn barhaol i gydnabod eu cyfraniad enfawr i'r gymdeithas a'r economi ehangach.'

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd