Ymweliad â cham cyntaf Prydau Ysgol am Ddim

Mae’r polisi yn “rhagweithiol wrth gefnogi teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd”

Siân Gwenllian yw’r Aelod o’r Senedd dros etholaeth Arfon, a hi hefyd yw prif aelod dynodedig Plaid Cymru yn y trafodaethau rhwng ei phlaid a Llywodraeth Cymru yn eu Cytundeb Cydweithio.

 

Yn ddiweddar aeth draw i Ysgol yr Hendre yng Nghaernarfon yn ei hetholaeth er mwyn gweld drosti ei hun y gwaith sydd eisoes ar y gweill i baratoi ar gyfer cyflwyno’r polisi.

 

Fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru, bydd pob un disgybl ysgol cynradd yn gymwys i dderbyn cinio am ddim. Mae’r polisi yn cael ei gyflwyno’n raddol, gan ddechrau gyda’r plant ieuengaf ym mis Medi.

 

Bydd 45,000 o ddisgyblion ychwanegol yn gymwys o’r cychwyn cyntaf, gyda thua 66,000 o ddisgyblion yn elwa o’r polisi hwn yn ystod y flwyddyn gyntaf. Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddwyd gwerth £35m o arian cyfalaf ychwanegol i gefnogi’r paratoadau o roi’r polisi ar waith.

 

Yn ddiweddar aeth yr Aelod o’r Senedd dros Arfon draw i ysgol yn ei hetholaeth i weld enghreifftiau o sut mae ysgolion yn recriwtio mwy o staff ac yn addasu eu hadeiladau a’u hoffer cegin yn unol â’r polisi.

 

“Roedd yn brofiad anhygoel ymweld ag ysgol yn fy etholaeth i weld un o flaenoriaethau pwysicaf Plaid Cymru yn cael ei roi ar waith.

 

“Mae Ysgol yr Hendre wedi cael estyniad i’r gegin, yn ogystal â chael offer newydd i baratoi ar gyfer cyflwyno’r polisi’n raddol. Maen nhw hefyd eisoes wedi recriwtio mwy o staff a bydd angen mwy wrth i brydau am ddim gael eu cynnig i fwy a mwy o ddisgyblion.

Siân Gwenllian AS gyda Mrs Wendy Hunt, cogyddes yn Ysgol yr Hendre

 

“Mae cynnig prydau ysgol am ddim yn un o’r pethau pwysicaf y medrwn ni ei wneud i fynd i’r afael â thlodi a newyn plant yng Nghymru – drwy wneud yn siŵr fod plant yn cael pryd maethlon, yn rhad ac am ddim fel rhan o’r diwrnod ysgol.”

 

Cafodd yr AS daith dywys o gyfleusterau arlwyo’r ysgol gan Mr. Kyle Jones, pennaeth Ysgol yr Hendre. Yn ôl Mr. Jones:

 

“Mae Prydau Ysgol am Ddim yn bolisi holistig: mae’n mynd i’r afael ag effeithiau tlodi, ond mae hefyd yn arwain at ddiet iachach i blant, yn cyflogi mwy o weithwyr lleol, ac yn rhoi hwb i’r gadwyn fwyd leol.”

Siân Gwenllian gyda Mr. Kyle Jones, Pennaeth Ysgol yr Hendre.

 

Ychwangeodd Siân Gwenllian:

 

“Mae Plaid Cymru hefyd eisiau gweld y polisi yn cael effaith ar addysg y plant. Rydan ni eisiau gweld disgyblion yn dysgu o le mae eu bwyd nhw’n dod, a dysgu pwysigrwydd bwyta cynnyrch lleol sydd ddim yn cael effaith negyddol ar yr amgylchedd.

 

“Yn y cyfnod economaidd dyrrys rydan ni’n byw drwyddo, mae Cymru yn gwneud rhywbeth rhagweithiol i gefnogi teuluoedd sy’n ei chael hi’n anodd.

 

“Dyma pam es i i fyd gwleidyddiaeth, i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Fel cyn Aelod Cabinet dros Addysg, cyn-Lywodraethwr Ysgol ac fel rhiant fy hun, mae darparu prydau ysgol am ddim wedi bod yn uchelgais personol i mi.

 

“Roedd ymweld ag ysgol yn fy etholaeth i weld yr uchelgais hwnnw’n cael ei wireddu yn foment emosiynol.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2022-10-06 16:49:05 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd