Yr Heddlu'n galw am gynyddu dirwyon i bobl sy'n torri rheolau'r cyfyngiadau symud.

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn galw am bwerau i droi pobl allan o ail gartrefi. 

Mae dau gomisiynydd heddlu a throseddu wedi beirniadu'r Prif Weinidog Mark Drakeford am beidio â chynyddu dirwyon i bobl sy'n cael eu dal yn torri rheolau'r cyfyngiadau symud.

 

Hefyd, galwodd Comisiynydd Gogledd Cymru Arfon Jones a Chomisiynydd Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn ar y Prif Weinidog i roi pwerau i'r heddlu i droi pobl allan o gartrefi sydd ddim yn brif breswylfa iddynt.

Ar hyn o bryd, mae dirwyon yng Nghymru yn dechrau o £60 ac yn codi i £120 i droseddwyr mynych. Gall y dirwyon hyn leihau i £30 os ydynt yn cael eu talu o fewn 14 diwrnod. Fodd bynnag, mae dirwyon yn Lloegr nawr yn dechrau o £100, sy'n lleihau i £50 os cânt eu talu'n gyflym, ac yn gallu codi i £3,200 i droseddwyr mynych.

Ar ôl sylwadau'r Prif Gwnstabliaid gerbron Llywodraeth Cymru yn gofyn am yr un dirwyon â Lloegr, dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn y byddai comisiynwyr pedwar heddlu Cymru a'r pedwar Prif Gwnstabl yn ysgrifennu unwaith eto at Lywodraeth Cymru.  

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad ydynt yn bwriadu newid y system dirwyon yng Nghymru.

 

Meddai Comisiynydd Heddlu a Throseddu Plaid Cymru ar gyfer gogledd Cymru Arfon Jones,

"Rydym wedi bod yn galw ers amser maith am ddirwyon i atal pobl rhag teithio i mewn i Gymru ac o fewn Cymru, ond mae Mark Drakeford wedi gwrthod newid y dirwyon.  

"Os yw pobl yn symud o ardaloedd â phoblogaeth fwy dwys, â chyfraddau haint uwch, i gymunedau mwy gwledig, mae'n creu tensiwn diangen. 

"Mae'n teimlo fel bod cymunedau Gogledd Cymru yn cael eu hanghofio a'u gadael i lawr, a hynny ar adeg mor bwysig. Mae'r boblogaeth leol yn pryderu y gallai cyfraddau haint gynyddu, ac mae hynny'n ddealladwy; mae'r bwrdd iechyd eisoes yn rhagweld hyn oherwydd bod y brig wedi digwydd yn ddiweddarach nag yn ne Cymru lle mae'r boblogaeth yn fwy dwys. Ein blaenoriaeth yw amddiffyn y cymunedau hyn.

 

Meddai Comisiynydd Heddlu a Throseddu Plaid Cymru ar gyfer Dyfed Powys Dafydd Llywelyn, 

"Mae ein profiadau ar lawr gwlad dros yr wythnos ddiwethaf ar ôl newidiadau a llacio'r cyfyngiadau teithio yn Lloegr yn dangos yn glir bod rhaid i ni fod yn fwy gwyliadwrus a rhoi dirwyon mwy llym. Mae angen mwy o bwerau arnom i atal pobl neu i orfodi pobl i beidio â defnyddio ail gartrefi. 

"Mae'r cyfyngiadau symud yn fwy llym yma, ond mae'r dirwyon yn is. Nid yw'r gosb yng Nghymru'n addas i'r trosedd ac nid yw'n gweithio – roedd gennym un troseddwr mynych yn Llanelli a droseddodd bum gwaith, ac eto y ddirwy fwyaf fydd £120.

"Mae'n teimlo fel bod y prif weinidog wedi rhoi llwy i ni i dorri coeden."

 

Mae Delyth Jewell, Aelod o'r Senedd ar gyfer rhanbarth De Ddwyrain Cymru, eisoes wedi dweud, 

"Mae'r neges gan Gymru yn glir: Arhoswch gartref. Mae'n rhaid blaenoriaethu diogelwch pobl Cymru ac mae angen i unrhyw un sy'n meddwl am yrru i Gymru i ymweld â chyrchfan dwristiaeth boblogaidd ddeall y byddent yn eu peryglu eu hunain a phawb o'u cwmpas.

"I'r perwyl hwn ac i amddiffyn pobl rhag y feirws, mae'n rhaid i ni gefnogi ein heddluoedd drwy roi mwy o bwerau iddynt i wneud i bobl ailfeddwl ynglŷn â thorri rheolau'r cyfyngiadau symud."

 


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd