£2,000 i fanciau bwyd lleol

Ym mis Rhagfyr, lansiwyd apêl Nadolig gan y gwleidyddion lleol Siân Gwenllian AS a Hywel Williams AS, a hynny er mwyn rhoi hwb i gronfeydd 8 banc bwyd lleol. Daeth yr apêl i ben ddechrau Ionawr ar ôl rhagori ar y targed gwreiddiol o £750 i godi £2,050.

 

Lansiwyd yr apêl rai misoedd ar ôl i Hywel Williams AS gyhoeddi adroddiad yn bwrw golwg ar dlodi yn Arfon. Comisiynwyd Sefydliad Bevan i archwilio sefyllfa tlodi yn yr etholaeth ac i ddod o hyd i ddatrysiadau. Nododd yr adroddiad fod materion penodol yn effeithio ar yr ardal, gan gynnwys tâl isel a chyflogaeth ansicr, yn ogystal â chostau tai, ynni a theithio uchel.

 

Codwyd yr arian yn sgil adroddiadau gan Fanc Bwyd Coed Mawr yn yr etholaeth fod mwy a mwy o deuluoedd lleol yn dibynnu ar wasanaethau’r banciau bwyd, yn ogystal ag adroddodd gan y Trussel Trust fod cynnydd o 16% yn y defnydd o fanciau bwyd yn 2023.

 

Mae Siân Gwenllian AS yn cynrychioli'r ardal yn Senedd Cymru. Yn ôl Siân:

“Unwaith eto eleni rydym wedi rhagori ar ein targed gwreiddiol, diolch i haelioni pobl leol.

 

“Mae diffyg mynediad at fwyd yn arwydd clir nad ydi cymdeithas yn gweithio i bawb.

 

“Dyna pam rydw i’n falch o fod yn aelod o blaid sydd, trwy ein Cytundeb Cydweithio arloesol gyda Llywodraeth Cymru, yn cyflwyno prydau ysgol am ddim.

 

“Bydd pob plentyn ysgol gynradd, a mwy na 6,000 o ddisgyblion oed meithrin yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim erbyn mis Medi eleni.

 

“Rhan bwysig arall o’r Cytundeb yw’r Strategaeth Fwyd Gymunedol a fydd yn annog cynhyrchu a chyflenwi bwyd yn lleol yng Nghymru, a’r gobaith yw y bydd yn arwain at ostyngiad mewn gwastraff bwyd. Gallai cynllun o’r fath adeiladu ar gryfder prosiectau bwyd cymunedol yng Ngwynedd sy’n mynd i’r afael â bwyd dros ben o archfarchnadoedd. 

 

“Mae llawer o waith i’w wneud i fynd i’r afael â thlodi bwyd, a dwi’n hyderus y bydd bodolaeth brawychus banciau bwyd ar flaen meddyliau pobl wrth bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol eleni.

 

“Ond am y tro hoffwn ddiolch i bawb am eu cyfraniadau hael.”

 

Ychwanegodd Hywel Williams, cynrychiolydd yr ardal yn San Steffan:

 

“Rydan ni’n gweld mwy a mwy o deuluoedd yn gorfod troi at fanciau bwyd lleol am gymorth oherwydd y cynnydd mewn costau byw. Mae costau cynyddol bwyd a thanwydd yn effeithio ar bawb, ond i deuluoedd sydd ar yr incwm isaf mae’r argyfwng hwn gymaint yn waeth.

 

“Rydan ni’n ffodus bod yn Arfon gymaint o bobl dosturiol a ddaeth i’r adwy yn ein hapêl Nadolig. Diolch i bawb a gyfrannodd.”

 

Y prosiectau bwyd fydd yn elwa o’r ymgyrch fydd Banc Bwyd Arfon, Banc Bwyd Coed Mawr, Bwyd i Bawb Bangor, Cynllun Bwyd Yr Orsaf ym Mhenygroes, Porthi Dre yng Nghaernarfon, Pantri Pesda, Cynllun Bwyd Cwm-y-glo a Llanrug a Banc Bwyd Cadeirlan Bangor.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2024-01-15 11:25:39 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd