Cysylltu â Siân


Dangos 2 o ymatebion

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Hywel Roberts
  commented 2019-06-15 11:26:37 +0100
  Cyfarchion Sian
  Cyf: Cynllun Arbed 2 ERDF
  Wedi darllen yn y Chronicle am eich ymglymiad a’r uchod (erthygyl dydd Iau 13 Mehefin 2019)

  Mater tebyg sgen i hefyd i adrodd mae gen i ofn, sef ty Tad a Mam yng nghyfraith (Glyn Eifion Carmel) sydd gyda problem dwr glaw yn treiddio i mewn ers gosod insiwleiddiad allanol yn 2014/15.
  Rwyf wedi cysylltu a Wilmott Dixon/Fortem (prif gontractwr) a Brenig Construction Ltd (is gontractwr) ond heb lwyddiant.
  Mae un yn beio’r llall a Brenig yn honi bod anghytundeb arianol rhwng y ddau a bod Wilmott Dixon/Fortem yn dal arian “retention” arnynt.

  Rwyf hefyd wedi bod mewn cysylltiad a’r cynulliad ac wedi cyfathrebu gyda Tudur Jones, Swyddog Effeithlonrywdd Ynni Domestig a Thodi Tanwydd (gwel isod) sy’n cynghori i gysylltu gyda cwmni Safe World Insurance Group sef cwmni sy wedi cymryd baich yswyriant ers i’r cwmni gwreiddiol fynd i’r wal. Rwyf am ddilyn y cyngor er ddim yn dal llawr o obaith,

  Mae Mr & Mrs Robert Williams (tad a mam yn nghyfraith) wedi bod yn byw yn Glyn Eifion ers dros 60 mlynedd a wedi cynnal y ty gyda diwydrwydd dros y blynyddoedd. Mae nhw yn oedranus ac yn poeni am niwed i’w eiddo heb son am niwed yw bywyd yn gyffreniol. Mae’r mater yn un gresynus ac yn dangos eto meddylfryd hollol ffug y Cynulliad o gyflogi contractwyr mawr cenedlaethol ddi-egwyddorol a di-deyrngar ar draul contractwyr lleol.

  Mae angen ymatebiad a datrusiad ar fyrder i’r sefyllfa difrifol yma,
  Drwg gen i ychwanegu mwy o newyddion drwg i’ch llwyth gwaith.

  Cofion,
  Hywel Roberts
  15 Mehefin 2019
  ebost: penanlliw1@btinternet.com

  Tudur
  Diolch am ymateb buan unwaith eto.

  Gan fy mod yn syrfewr siartredig gyda diddordeb mewn gwasanaethau proffesiynol, oes modd derbyn gwybodaeth ar pwy oedd y rheolwyr prosiect ar y gontract yma a beth oedd i cylch gwaith nhw?

  Diolch eto,
  Hywel

  From: Tudur.Jones@gov.wales
  Sent: Thursday, June 13, 2019 9:51 AM
  To: penanlliw1@btinternet.com
  Subject: RE: Ffurflen Cais am Wybodaeth parthed cynllun Arbed 2 ERDF

  Helo Hywel,
  Diolch am gadarnhau bod Mr a Mrs Williams yn fodlon cael ei manylion ei phasio ymlaen i drydydd barti ar gyfer adolygiad annibynnol.

  Ni does gennym ni amserlen ar hyn o bryd. Rydym dal yn gweithio i gadarnhau cwmpas yr adolygiad gydag Aelod Seneddol Arfon, Siân Gwenllïan.

  Mi fyddai nol mewn cysylltiad pryd mae gwell syniad o’r amserlen gennym ni.
  Cofion,
  Tudur

  From: HYWEL ROBERTS
  Sent: 12 June 2019 21:49
  To: Jones, Tudur (ESNR-Strategy-Decarbonisation & Energy)
  Subject: Re: Ffurflen Cais am Wybodaeth parthed cynllun Arbed 2 ERDF

  Tudur

  Diolch yn fawr am eich ymateb.

  Cadarnhaf fy mod wedi cysylltu a Mr & Mrs Williams a chadarnhaf bod yn briodol i chi basio manylion i drydydd barti.

  Oes amserlen i’r adolygiad?

  Mae dwr glaw sy’n treiddio i mewn i Glyn Eifion Carmel yn cal effaith niweidiol ar yr eiddo ac wrth gwrs yn achosi poender mawr i’r cwpwl oedranus. Mae’n hanfodol fod y mater yn cael sylw buan!

  Diolch am yrru manylion Safe World Insurance- mi gysylltaf a nhw ond yn rhagweld problemau gan bod y prif gontractwr ar is-gontractwr yn dal i fodoli.

  Tebyg bod Fortem/Willmott Dix (prif gontractwr) a Brenig Construction (is-gontractwr) mewn anghytundeb arianol ac yn ddi-symyd ar y mater hwn.

  Buaswn yn ddiolchgar iawn derbyn diweddariad.
  Cofion

  Hywel Roberts


  Original message——
  From : Tudur.Jones@gov.w
  Date : 11/06/2019 – 09:29 (GMTDT)
  To : penanlliw1@btinternet.com
  Cc : FuelPovertyandEnergyEfficiency@gov.wales
  Subject : Ffurflen Cais am Wybodaeth parthed cynllun Arbed 2 ERDF

  Prynhawn da,
  Diolch am gysylltu â ni ynglŷn â phryderon Mr a Mrs Williams yng Ngharmel yn dilyn gosodiad Inswleiddiad Wal Allanol fel rhan o gynllun Arbed 2 ERDF yn 2015.

  Rydym yn ymwybodol o bryderon preswylwyr Carmel ac yn ystyried os oes angen adolygiad annibynnol ar yr holl bryderon hyn. Gallwch gadarnhau bod Mr a Mrs Williams yn fodlon inni basio ei manylion ymlaen i drydydd parti er mwyn galluogi adolygiad annibynnol? Efallai bydd hyn yn cynnwys ymweliad i’r cartref.

  Fel arfer awgrymir bod perchennog y tŷ yn cysylltu â’r contractwr yn gyntaf, ond fel ydych yn ei egluro nad ydynt yn fodlon eich helpu.
  Bydd pob tŷ a chaiff Inswlaiddiad Wal Allanol gwarant 25 mlynedd wedi ei gefnogi gan bolisi yswiriant. Yn anffodus nad yw’r cwmni yswiriant, Enterprise Insurance Company Plc, yn masnachu ym mhellach. Mae’r polisi yswiriant wedi ei drosglwyddo i Safe World Insurance Group, sydd yn enw masnachol cwmni Price Bailey Insurance PCC Limited. Gallwch gysylltu â nhw drwy’r ffon ar 0330 0520 035, e-bost ar info@safeworldinsurancegroup.com, neu drwy ysgrifennu at:

  Safe World Insurance Group
  Centurion House
  Leyland Business Park
  Centurion Way
  Leyland
  PR25 3GR
  Os hoffech chi drafod hyn gydag aelod o’r tîm Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, cysylltwch â:
  Lee O’Sullivan: 03000 253037 – Lee.OSullivan@gov.wales
  Tudur Jones: 03000 258406 – Tudur.Jones@gov.wales.
  Yn gywir,
  Tudur
  Tudur Jones

  Swyddog Effeithlonrywdd Ynni Domestig a Thodi Tanwydd / Domestic Energy Efficiency and Fuel Poverty Officer

  Tim Effeithlonrwydd Ynni Domestig a Thlodi Tanwydd / Domestic Energy Efficiency and Fuel Poverty Team
  Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig / Department for Environment and Rural Affairs

  Llywodraeth Cymru / Welsh Government
 • Patrick Mullally
  followed this page 2017-07-24 21:25:16 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.