“Diffyg cymorth” i deuluoedd sy’n ceisio IVF yn ôl AS

Mae’r Aelod o’r Senedd dros Arfon yn dweud mai  cyfyngedig yw’r opsiynau sydd ar gael i deuluoedd yng ngogledd Cymru sy’n ceisio triniaeth IVF, ar ôl cefnogi etholwr yn ystod y broses.

 

Mae’r AS yn honni mai dyma’r diweddaraf mewn cyfres o ddiffygion yn y ddarpariaeth iechyd yn lleol, a’i fod yn enghraifft arall o orfod teithio allan o Gymru i gael triniaeth.

 

Mae’r AS yn galw am wella arbenigedd yn lleol, a hynny wedi iddi gefnogi etholwr sydd wedi wynebu heriau wrth geisio cael triniaeth IVF. Roedd yr etholwr yn dymuno aros yn ddienw.

 

Yn ôl Siân Gwenllian:

 

“Tra’n cefnogi etholwr a oedd yn ceisio cael mynediad at wasanaethau IVF, mae wedi dod i’r amlwg bod teuluoedd o ogledd Cymru sy’n ceisio’r driniaeth yn gyfyngedig yn eu hopsiynau.

 

“Mae’n ymddangos bod y rhai sy’n dymuno derbyn triniaeth IVF yn yr ardal yn cael eu hannog i wneud hynny yn Lloegr, sy’n annheg ar sawl lefel.

 

“Mae’r teulu rydw i wedi bod mewn cyswllt â nhw wedi cael profiad sy’n gyfarwydd i nifer o deuluoedd eraill yng ngogledd Cymru. Bu'n rhaid iddyn nhw wneud deuddeg taith o fewn chwe wythnos i dderbyn y driniaeth.

 

“Mae’n hollol annheg disgwyl i deuluoedd fynd i’r fath ymdrech. Does gan bob teulu ddim mynediad at gerbyd, na’r gallu i gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith i ymweld â chlinig ymhell o’u cartref.

 

“Ac mae’r heriau’n ymestyn y tu hwnt i’r broses ei hun.

 

“Yn ôl yr etholwr y bûm mewn cysylltiad â hi, mae’n bosib bod ar gleifion angen gweithwyr gofal iechyd proffesiynol arbenigol yn dilyn y driniaeth ei hun, sy’n deall y sgil-effeithiau a’r cymhlethdodau posibl sy’n deillio o driniaethau o’r fath.

 

“Gall y pellter rhwng y teuluoedd a’r arbenigwyr arwain at oedi wrth drin â materion meddygol a fyddai’n cael sylw cyflymach gan arbenigwyr sy’n fwy lleol.”

 

Yn ôl yr AS nid dyma’r unig enghraifft o ddiffyg yn y gwasanaeth iechyd lleol.

 

“Y gwasanaethau IVF yw'r diweddaraf mewn cyfres o ddiffygion yn y ddarpariaeth iechyd yn lleol.

 

“Dim ond yn ddiweddar rydw i wedi codi’r angen dybryd am uned arbenigol i famau lleol sy’n wynebu problemau iechyd meddwl ar ôl genedigaeth, yn hytrach na gorfod mentro dros y ffin i Loegr.”

 

Dywed Siân Gwenllian fod problemau wrth geisio ffrwythloni yn gyffredin, ac y dylid darparu gwell cefnogaeth yn lleol.

 

“O ystyried bod tua un o bob pedair merch yn wynebu problemau wrth ffrwythloni, mae’n gwbl annerbyniol nad oes clinig IVF pwrpasol yng ngogledd Cymru.

 

“Nid yn unig mae gofyn i ferched deithio i Loegr am driniaeth yn rhwystr ariannol i lawer, ond mae hefyd yn eu hamddifadu o dderbyn gofal yn eu mamiaith.

 

“Mae’n hanfodol ein bod yn mynd i’r afael â’r angen dybryd am wasanaethau IVF hygyrch a digonol yn lleol, gan sicrhau bod teuluoedd sy’n wynebu trafferthion wrth ffrwythloni yn gallu cael mynediad at y gofal sydd ei angen arnynt.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2023-10-09 12:05:41 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd