AC Plaid yn tynnu sylw at argyfwng gofal deintyddol i blant a phobl bregus yn Arfon

MYNEDIAD AT DDEINTYDD YN ARFON ‘YN UN O’R GWAETHAF YN Y WLAD’. 

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi galw ar Weinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, i ‘gamu mewn fel mater o frys’, yn dilyn adroddiad gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain (Cymru) sy’n amlygu nad oes yr un practis deintyddol GIG yn Arfon yn derbyn plant a phobl ifanc gydag anableddau dysgu. 

 

O’r chwe practis sy’n gweithredu yn Arfon, nid oes ‘run yn derbyn oedolion ar y GIG na phlant ar y GIG tra bod tri o’r chwech yn derbyn cleifion preifat. Mae hyn oherwydd y ffordd mae’r cytundeb deintyddol presennol yn capio niferoedd cleifion GIG.

 

Mae’r ffigyrau ar draws Cymru gyfan yn dangos mai dim ond un allan o bump (15%) practis deintyddol sy’n cymryd oedolion ar y GIG a dim ond un o bedwar (27%) sy’n cymryd plant ar y GIG.

 

Mae sawl etholwr wedi cysylltu â Siân Gwenllian AC yn bryderus am ddiffyg mynediad at ofal deintyddol GIG yng Ngwynedd. Bydd Siân Gwenllian AC yn codi’r mater yng Nghwestiynau Busnes y Cynulliad heddiw.       

 

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

 

‘Mae’r darganfyddiadau yma yn ddychrynllyd ac yn atgyfnerthu pryderon sy’n cael eu hadrodd i mi gan etholwyr lleol sy’n ei chael hi’n amhosib cael mynediad at ddeintydd ar y GIG.’

 

‘Nid yw’r sefyllfa yn dderbyniol. Dwi’n cael llythyrau gan bobl leol sydd â dim syniad sut i gael mynediad at ddeintydd y GIG.’

 

‘Rwy’n bryderus iawn o glywed nad yw plant a phobl ifanc gydag anableddau dysgu yn gallu cael mynediad i ofal deintyddol.’

 

‘Gall hyn gael effaith hirdymor a difrifol ar iechyd geneuol plant. Mae’r gost ddynol o’r argyfwng yma yn enfawr.’  

 

‘Mae angen i Lywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r argyfwng yma fel mater o frys drwy weithio â darparwyr gofal deintyddol i sicrhau bod ein hardal ni yn cael mwy o ddeintyddion ar y GIG.’

 

‘Dylem hefyd fod yn edrych ar hyfforddi deintyddion yn lleol fel ateb hirdymor i’r argyfwng, i’w ddatblygu ar gefn yr hyfforddiant meddygol sydd i fod i gychwyn ym Mangor yn ddiweddarach eleni.’

 

‘Mae pobl leol eisoes wedi talu am ddeintyddiaeth GIG trwy eu trethi - mae’n hen bryd iddynt gael yr hyn maent wedi talu amdano.’

 

Ychwanegodd Tom Bysouth, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddol y BDA yng Nghymru, 

 

‘Mae’r ffaith nad oes yr un practis deintyddol yn Arfon yn derbyn plant fel cleifion yn nodwedd ddamniol o system sydd wedi methu.’

 

‘I nifer o deuluoedd, dyhead yn unig yw cael mynediad at ddeintydd ar y GIG, yn hytrach na realiti y gallant ddibynnu arno.’  

 

‘Mae deintyddion yn gweithio dan gytundeb sydd wedi torri ac sydd wedi arwain at argyfwng recriwtio gan olygu fod cleifion yn wynebu siwrneau hirfaith i dderbyn gofal.’

 

‘Mae lleisiau ar draws y Cynulliad yn galw am newid go iawn. Mae angen i Weinidogion gyflwyno system sy’n gweithio i gleifion.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd