Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Arfon yn annog inni roi yn ogystal a derbyn y Nadolig hwn

Sian_Gwenllian_AC-AM_ac_Alun_Roberts.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian, Hywel Williams AS a staff swyddfa Plaid Cymru Arfon wedi lansio eu hymgyrch Calendr Adfent Tu Chwith eto eleni, ar ôl i ymdrech y llynedd olygu fod 200kg o fwyd wedi gasglu i Fanciau Bwyd Caernarfon a Bangor.

Maent yn annog eu hetholwyr i gymryd rhan gan wneud eu basgedi neu eu bocsys eu hunain neu ddod a’u rhoddion i swyddfa Plaid Cymru yng Nghaernarfon.

Bwriad y Calendr Adfent Tu Chwith ydi i droi’r Calendr Adfent traddodiadol ar ei ben, gan roi rhywbeth bob dydd yn hytrach na derbyn. Bydd staff y swyddfa yn rhoi eitem o fwyd mewn basged bob dydd ym mis Rhagfyr hyd at ddydd Iau yr 20fed, ac mi fydd yr holl nwyddau yn cael eu rhannu rhwng banciau bwyd Caernarfon a Bangor.

“Mae’r gaeaf a’r Nadolig yn adegau anodd iawn i deuluoedd incwm isel” meddai Siân Gwenllian, “ac maen nhw’n aml yn gorfod gwneud y dewis anodd rhwng talu am wres a phrynu bwyd, heb son am fod eisiau prynu anrhegion i blant a theulu hefyd. Mae’r Nadolig yn rhoi pwysau mawr ar bobol gan bod y disgwyliadau mor uchel, ac i nifer o deuluoedd yn yr etholaeth hon a thrwy Gymru mae bwydo a chadw eu plant yn gynnes yn ddigon o sialens ynddo’i hun. Mae cynnydd aruthrol yn y defnydd o fanciau bwyd dros y gaeaf, gyda’r coffrau yn gallu rhedeg yn isel.

Yn ôl ystadegau a ddaeth gan Ymddiriedolaeth Trussell, rhwng Ebrill 1af a Medi 30ain eleni, dosbarthwyd 1008 pecyn bwyd brys i helpu pobl mewn argyfwng yn Arfon, gyda 460 o’r rheiny yn mynd i blant.

Ar draws y DU, mae banciau bwyd o fewn rhwydwaith Ymddiriedolaeth Trussell yn rhannu 658,048 o becynnau bwyd tri diwrnod i helpu pobl mewn argyfwng, cynnydd o 13% ar y flwyddyn flaenorol. O’r rhain, aeth 232,761 i blant. Dyma fesur o’r swm a ddosbarthwyd yn hytrach nag o ddefnyddwyr, ac ar gyfartaledd roedd ar bobl angen 1.7 atgyfeiriad banc bwyd mewn cyfnod o chwe mis.

Gwelodd Gymru gynnydd o 13% yn y galw am becynnau bwyd mewn cymhariaeth a’r un cyfnod y llynedd.

“Mae’r ffigyrau i Arfon ac yn wir i Gymru a gweddill y DU yn frawychus ac yn sgil y cyfnod aros o 5 wythnos ar gyfartaledd cyn i bobl dderbyn eu taliad Credyd Cynhwysol cyntaf, fydd pethau ond yn gwaethygu”, meddai Hywel Williams. “Dyma’r ail flwyddyn i ni yn Plaid Cymru Arfon wneud Calendr Adfent Tu Chwith - mae’n rhywbeth syml a hawdd i’w wneud mewn cartrefi a swyddfeydd, ac mae’n dod a budd mawr i deuluoedd anghenus. Y cyfan sydd angen gwneud yw rhoi eitem mewn bocs neu fasged bob dydd ym mis Rhagfyr a’i gyflwyno i’ch banc bwyd lleol cyn y Nadolig. Neu, mi allwch ddod a’ch rhoddion atom ni yn Swyddfa Plaid Cymru, 8 Stryd y Castell, Caernarfon.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd