Siân Gwenllian AC yn galw am adolygu cynhwysfawr o'r system trethi busnes

Hywel_Sian_Endaf_Gavin.JPG

Mae AC Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i gynnal adolygiad cynhwysfawr o system ardrethi busnes ar draws Cymru, tra bod pryderon yn parhau am sut mae trethi yn cael eu gosod a faint o ryddhad sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig.

Mae Siân Gwenllian wedi cyflwyno deiseb i Lywodraeth Cymru, sydd wedi ei threfnu gan berchnogion busnes Caernarfon, Endaf Cooke a Gavin Owen ac yn cael ei chefnogi gan fusnesau ar draws yr etholaeth, yn galw i’r mater gael ei drafod yn y Senedd.

Daw galwadau Siân Gwenllian yn dilyn cyhoeddiad yn gynharach eleni gan Lywodraeth Cymru na fydd busnesau gyda gwerth ardrethol o £9,100 neu lai yn talu trethi busnes, ond mae pryderon yn parhau fod rhai busnesau bach yn parhau dan anfantais o dan y drefn bresenol.

Mae’r ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn rhyddhad trethi ymhellach a chyflwyno system raddedig i fusnesu gyda gwerth ardrethol rhwng £10,000 a £20,000.

Dywedodd Siân Gwenllian AC,

‘Tra fy mod yn croesawu’r camau mae Llywodraeth Cymru wedi eu cymryd i leihau baich trethi busnes ar fusnesau bach, y neges dwi’n ei gael gan fusnesau o fewn fy etholaeth yw fod gwaith pellach angen ei wneud i adolygu’r system sy’n dyfranu trethi busnes.’

‘Mae busnesau bach Caernarfon, Bangor ac ar draws Arfon ac ar hyd a lled Cymru yn haeddu cefnogaeth lawn. Er gwaethaf camau gan Lywodraeth Cymru, mae biwrocratiaeth ac anghysondebau yn parhau.’

‘Mae trethi busnes yn rhan helaeth o gostau gweithredu busnesau bach mewn cymhariaeth â busnesau mawr; yn wir i sawl busnes bach o fewn fy etholaeth, maent yn fyrdwn ar elw.’

‘Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â’r gymuned fusnes yng Nghaernarfon a thu hwnt er mwyn rhoi mwy o bwysau ar Lywodraeth Lafur Caerdydd i wneud mwy i gefnogi’r stryd fawr a’r gymuned fusnes yng Nghymru.’

‘Mae’r ddeiseb yma yn arwyddocâd o gryfder teimladau lleol y dylid gwneud mwy i helpu busnesau bach. Dyna pam dwi’n galw am adolygiad cynhwysfawr o’r holl system fel bod trethi busnes yn gweithio yn fwy effeithiol i economi Cymru.’

‘Byddai lleihau baich trethi busnes yn rhyddhau llif arian a fyddai’n galluogi i fusnesau bach ehangu, buddsoddi a chreu gwaith, a dyna sydd angen ar y stryd fawr.’


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd