Deialu llinell arbenigol 200 gwaith – pen llanw diffyg gwasanaethau deintyddol

Mae AS Arfon wedi codi pryderon am ddiffyg “difrifol” mewn gwasanaethau

Mae Siân Gwenllian, sy’n cynrychioli etholaeth Arfon yn y Senedd, wedi gwyntyllu ei phryderon am gyflwr gwasanaethau deintyddol y GIG yng ngogledd Cymru gydag Eluned Morgan AS, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Mae’r AS yn honni bod cyfran uchel o’i gwaith achos yn ymdrin ag oedolion a phlant lleol sy’n methu â chael mynediad at wasanaethau deintyddol, a gofynnodd i’r Gweinidog Iechyd am amserlen ar gyfer datblygu Academi Ddeintyddol Bangor yn ei hetholaeth.

 

Ymateb Eluned Morgan oedd honni y byddai academi ddeintyddol gogledd Cymru yn cael ei sefydlu yn hydref 2022, a’i bod yn gobeithio y byddai agor yr academi yn arwain at “welliannau sylweddol” o ran mynediad cleifion yng ngogledd Cymru, a hynny “yn y dyfodol agos.”

Gwnaed sylwadau’r gweinidog mewn ymateb i gais gan AS Arfon, Siân Gwenllian, am ddiweddariad ar ddiffyg “difrifol” yn y ddarpariaeth mewn gwasanaethau deintyddol lleol.

 

Yn ôl yr AS Plaid Cymru:

 

“Yn gyson, mae etholwyr yn cysylltu â mi am eu bod yn dioddef oherwydd diffyg difrifol mewn gwasanaethau deintyddol. 

 

“Mae’r nifer cynyddol sy’n methu â chofrestru gyda deintydd y GIG yn cynnwys plant. Yn y gorffennol mae cleifion wedi bod yn fodlon teithio i gael mynediad at wasanaethau, ond erbyn hyn nid oes unrhyw leoedd gan ddeintyddion ar draws gogledd Cymru.

 

“Mae rhestrau aros yn amrywio o 2 flynedd i 5. Mae cleifion yn disgwyl am ddiwrnodau am apwyntiadau brys hyd yn oed. Mae nifer ohonyn nhw’n ffonio 111, neu’n cael rhif penodol i’w ddeialu ond yn aml mae nhw’n methu â chael ateb.

 

“Mae un unigolyn wedi honni iddo ddeialu rhif 200 o weithiau, gan fethu â siarad ag aelod o staff.

 

“Rwy’n falch bod mymryn o newydd da i’r cleifion hyn, gyda sôn am Academi Ddeintyddol Bangor yn agor yn hydref 2022, ond mae’r sefyllfa’n argyfyngus ac mae angen gweithredu ar frys i fynd i’r afael â’r diffyg darpariaeth presennol.”

 

Mewn ymateb i bwyntiau Siân Gwenllian AS ar lawr y Senedd, honnodd Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru fod Covid yn parhau i roi straen ar y gwasanaethau, ond y byddai agor academi ddeintyddol newydd yn lleddfu’r pwysau.

 

“Mae'r sefyllfa yn un anodd o ran deintyddiaeth ar draws Cymru. Wrth gwrs, rŷn ni dal mewn sefyllfa lle mae COVID wedi effeithio ar y gwasanaeth. Roeddem ni i lawr at 50 y cant tan yn ddiweddar iawn, ac rydym ni nawr nôl at tua 80 y cant. Wrth gwrs, mae lot o bobl nawr eisiau gweld deintydd ar ôl aros cyhyd.

 

“O ran yr academi newydd, rwy'n falch iawn y bydd adcademi newydd yn agor ym Mangor yn hydref eleni, ac unwaith y bydd hi wedi ei sefydlu'n llawn, fe fyddwn ni'n disgwyl gweld access i 12,000 i 15,000 o bobl, a bydd honno ar agor chwech diwrnod yr wythnos.

 

“Felly, fe fydd hwnna'n gwneud newid sylweddol, gobeithio.

 

“Ond am y tymor byr, mae'r bwrdd iechyd wedi creu mwy o access i bobl sydd yn ffeindio'u hunain mewn sefyllfa urgent, ac maen nhw wedi creu access i'r rheini sy'n ffeindio eu hunain heb ddeintydd os oes yna emergency.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2022-07-19 09:52:51 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd