Diwrnod Rhyngwladol y Merched: Tair dynes yn cynrychioli Gwynedd

Mae Plaid Cymru yng Ngwynedd wedi nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched drwy ddathlu’r posibilrwydd y bydd y sir yn cael ei chynrychioli gan dair menyw ar ôl Etholiad Cyffredinol 2024.

 

Roedd y digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yng Nghaernarfon yn gwahodd cynghorwyr sir a thref lleol, swyddogion y blaid a chynrychiolwyr etholedig at ei gilydd i ddathlu’r tîm cryf o ferched Plaid Cymru sydd “erioed wedi bod mor gryf.”

 

Roedd y digwyddiad yn gyfle i ferched ar bob lefel o’r blaid rwydweithio ac i gael diweddariad gan gynrychiolydd yr ardal yn Senedd Cymru, Siân Gwenllian, AS Dwyfor Meirionnydd Liz-Saville Roberts, ac ymgeisydd Plaid Cymru dros Fangor Aberconwy, Catrin Wager. Mae’r trefnwyr yn honni i’r digwyddiad gael ei gynnal i “edrych ymlaen” at y posibilrwydd y bydd y sir yn cael ei chynrychioli gan dair merch yn San Steffan a’r Senedd, ac i ddysgu am y gwaith sy’n cael ei wneud gan Siân Gwenllian a Liz Saville Roberts dros gydraddoldeb rhywedd.

Agorwyd y digwyddiad gan Liz Saville Roberts, sy’n gobeithio cynrychioli tref Caernarfon fel rhan o etholaeth newydd Dwyfor Meirionnydd ar ôl Etholiad Cyffredinol 2024. Liz Saville Roberts oedd y fenyw gyntaf i gynrychioli Dwyfor Meirionnydd pan gafodd ei hethol dros y sedd yn ei ffurf bresennol yn 2015. Hi hefyd oedd AS benywaidd cyntaf Plaid Cymru. Yr wythnos hon ymddangosodd ar restr Women in Wesminster – The 100 sy’n dathlu menywod sydd ar flaen y gad ym myd gwleidyddiaeth a gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys Aelodau Seneddol, newyddiadurwyr, gweision sifil a thu hwnt.

 

Yn ôl Liz:

 

“Ddegawd yn ôl, doedd Dwyfor Meirionnydd erioed wedi cael cynrychiolydd benywaidd yn San Steffan, nac Arfon yn y Senedd chwaith. Ond mae Siân a minnau wedi herio’r hen drefn honno.

 

“Hefyd, yn etholiadau Cyngor Gwynedd yn 2022, bu cynnydd o 16% yng nghanran cynghorwyr Plaid Cymru oedd yn ferched.

 

“’Dyw’r grŵp erioed wedi bod mor gryf.

 

“Ond mae llawer o waith i’w wneud eto o ran cydraddoldeb, a siaradais yn y digwyddiad heddiw am fy ngwaith yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau yn y system Cyfiawnder Troseddol.

 

“Fe wnes i hefyd drafod fy ngwaith yn lleol yn cefnogi Rhianon Bragg. Mae ei hachos yn enghraifft berffaith o’r diffygion yn y system.”

 

Mae Catrin Wager yn sefyll i fod yn AS Plaid Cymru dros Fangor Aberconwy yn Etholiad Cyffredinol 2024, ac os y bydd yn llwyddiannus, byddai’n ymuno â Liz a Siân i gynrychioli Gwynedd. Mae rhannau mwyaf gogleddol y sir, Bangor a Dyffryn Ogwen yn rhan o’r sedd newydd honno. Mae'n gyn-gynghorydd ar Gyngor Gwynedd yn cynrychioli Bangor Uchaf, a bu’n Aelod Cabinet hefyd.

 

Yn ôl Catrin:

 

“Fel grŵp Plaid Cymru fe weithion ni’n galed i annog mwy o ferched i sefyll yn etholiadau 2022, a dwi mor falch bod y gwaith hwnnw wedi arwain at nifer y cynghorwyr benywaidd ar Gyngor Gwynedd yn codi o ychydig dros 20% i dros 40%.

 

“Mae yna dipyn o ffordd i fynd eto i wneud llywodraeth leol yn fwy cyfartal; mae’r ffaith nad yw cynghorwyr benywaidd sy’n cael plant tra yn y swydd yn cymryd absenoldeb mamolaeth er enghraifft, yn dangos cymaint y mae’n rhaid i bethau newid o hyd.

 

“Ond mae’n rhaid i ni hefyd barhau i frwydro i wneud y byd gwleidyddol yn fwy cynrychioliadol mewn ffyrdd eraill. Er enghraifft, mae'n frawychus bod 1 rhan o 5 o'r boblogaeth oedran gweithio yn y DU yn nodi bod ganddyn nhw anabledd, ac eto o’r 650 o ASau yn San Steffan dim ond 8 sydd wedi datgan bod ganddyn nhw anabledd.

 

“Mae angen i hyn newid. A heddiw dwi’n annog pawb i gydnabod nid yn unig yr angen i glywed mwy o leisiau merched mewn gwleidyddiaeth, ond lleisiau menywod ag ystod o brofiadau bywyd. Dim ond wedyn y medrwn ddechrau adeiladu dyfodol tecach a chyfartal i bawb."

 

Daethpwyd â’r digwyddiad i ben gan Siân Gwenllian, y cynrychiolydd lleol yn y Senedd. Pan gafodd ei hethol yn 2016, hi oedd y fenyw gyntaf i gynrychioli Arfon yn y Senedd.

 

Yn ôl Siân:

 

“Ro’n i’n falch o’r cyfle i drafod gwaith pwysig sy’n cael ei wneud i hybu cydraddoldeb rhywedd fel rhan o Gytundeb Cydweithio Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

“Dwi’n hynod falch y bydd Bil yn cael ei drafod yn y Senedd yr wythnos nesaf a fyddai’n sicrhau cydbwysedd gyda mecanwaith penodol, yn hytrach na dibynnu ar ewyllys da. Byddai hyn yn golygu y byddai o leiaf 50% o ASau yn ferched.

 

“Yn 2003, Cynulliad Cymru oedd y corff deddfwriaethol cyntaf yn y byd â chanddo nifer cyfartal o ddynion a merched yn aelodau. Roedd y ffaith honno’n cael ei dathlu’n rhyngwladol.

 

“Ond rydan ni wedi mynd am yn ôl ers hynny, sy’n dangos na fedrwn ddisgwyl i gydbwysedd ddigwydd yn organig.

 

“Ia, sicrhau amrywiaeth o leisiau mewn seneddau ydi’r peth moesol i’w wneud; ond mae hefyd yn arwain at lywodraethu mwy effeithiol.

 

“Ac felly, rwy’n edrych ymlaen at weld Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol) yn gwneud ei hynt drwy Senedd Cymru. A pha gwell amser i ddathlu nag ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched?”       


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2024-03-08 16:01:40 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd