Symud swyddi o Lanfairfechan: Rhaid gwrthwynebu, medd ASau

Mae Aelodau'r Senedd wedi beirniadu cynlluniau i symud y Ganolfan Cyswllt Clinigol o'i lleoliad presennol yn Llanfairfechan. Mae'r ganolfan, sydd ar hyn o bryd yn Ysbyty Bryn y Neuadd i'w symud i Dŷ Elwy yn Llanelwy.

 

Ond yn ôl ASau Gwynedd ac Ynys Môn, bydd symud y ganolfan yn creu rhwystrau ariannol ac ymarferol i aelodau staff sy’n gweithio yn Llanfairfechan. Yn ogystal â hynny, maent yn honni y bydd symud yn cael effaith andwyol ar wasanaeth cyfrwng Cymraeg Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru.

 

Canolfannau Cyswllt Clinigol sy'n delio â galwadau 999, ac yn ôl tri Aelod o’r Senedd

bydd symud y ganolfan yn rhwystr i aelodau staff sy'n teithio o'u hetholaethau rhag gweithio yn y gwasanaeth.

 

Mae Siân Gwenllian AS a Mabon ap Gwynfor AS, sy’n cynrychioli Gwynedd yn y Senedd, ynghyd â Rhun ap Iorwerth AS, cynrychiolydd Ynys Môn, wedi ysgrifennu at Wasanaethau Ambiwlans Cymru yn eu hannog i ailystyried symud. Maen nhw hefyd wedi gofyn i Weinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, Eluned Morgan, ymyrryd. Maent yn dal i aros am ateb gan y naill a'r llall.

 

Yn ôl Siân Gwenllian AS sy’n cynrychioli Arfon yn y Senedd, bydd y penderfyniad yn effeithio ar ei hetholwyr yn Arfon sy’n gweithio yn y ganolfan ar hyn o bryd, a hefyd yn arwain at golli nifer sylweddol o swyddi o’r ardal.

 

“Mae’r bwriad i symud y Ganolfan Cyswllt Clinigol o Lanfairfechan yn rhan o batrwm diweddar o adleoli swyddi yn y gwasanaethau iechyd tua’r dwyrain.

 

“Mae swyddi yn y sector cyhoeddus yn hanfodol bwysig i economi gogledd orllewin Cymru ac mae’n rhaid gwrthwynebu colli’r swyddi hynny.

 

“Mae’n teimlo fel petai’r penderfyniad wedi’i wneud heb ystyriaeth briodol o’r effaith economaidd hirdymor ac i’r effaith y byddai symud yn ei gael ar y gwasanaeth dwyieithog sydd ar gael ar hyn o bryd.”

 

Mae aelodau staff a chynrychiolwyr undeb yn y safle presennol yn cydnabod yr angen am leoliad newydd gan fod y cyfleusterau presennol yn ddiffygiol, ond maen nhw'n honni y byddai symud yn ychwanegu 50 milltir at daith rhai aelodau o staff. Maent yn honni o’r herwydd y byddai’r baich ariannol anochel yn rhwystr i weithwyr yng ngogledd orllewin Cymru.

 

Mae’r pryderon hynny wedi’u codi gan Mabon ap Gwynfor sy’n cynrychioli Dwyfor Meirionnydd yn y Senedd:

 

“Bydd symud y ganolfan i Lanelwy yn cael effaith negyddol ar tua 100 o aelodau staff sy’n byw i’r gorllewin o’r safle presennol yn Llanfairfechan, gan gynnwys rhai o fy etholwyr i yn Nwyfor Meirionnydd.

 

“Byddai’r bwriad i symud yn cael effaith yn arbennig ar staff sydd ar ben isaf y raddfa gyflog, a fydd yn wynebu baich ariannol ychwanegol i deithio, ar adeg pan na all llawer fforddio’r fath ergyd ar incwm eu haelwyd.”

Mae aelodau staff hefyd wedi lleisio eu pryderon am oblygiadau ieithyddol posibl y symudiad. Amcangyfrifir bod 66% o'r gweithlu presennol yn siarad neu'n deall Cymraeg, ond credir y byddai symud tua'r dwyrain yn arwain at ostyngiad yn nifer yr ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg. O'r staff Cymraeg eu hiaith sydd wedi'u lleoli yn Llanfairfechan ar hyn o bryd, mae 72% yn byw yng Ngwynedd neu Ynys Môn. Mae Siân Gwenllian AS wedi dweud y bydd yn ysgrifennu at Jeremy Miles fel Gweinidog y Gymraeg i gyfleu ei phryderon.

 

Mewn llythyr at Jason Killens, Prif Weithredwr Ambiwlans Cymru, honnodd yr ASau y byddai costau adleoli, gan gynnwys costau teithio staff yn fwy na £250,000 dros bedair blynedd. Mae’r Aelodau’r Senedd hefyd wedi cefnogi dymuniad aelodau staff i’r ganolfan gael ei hadleoli i swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno. Yn ôl y gweithwyr byddai'r opsiwn hwn yn lleihau effeithiau ariannol ac ymarferol y symud, yn ogystal ag osgoi problemau gyda'r safle arfaethedig yn Llanelwy, sy’n cynnwys diffyg parcio.

 

Ychwanegodd Rhun ap Iorwerth, Aelod o’r Senedd Ynys Môn sy’n gartref i lawer o aelodau staff:

 

“Dwi’n bryderus iawn am y bwriad i adleoli’r Ganolfan Cyswllt Clinigol o Lanfairfechan i Lanelwy, a’r effaith uniongyrchol ar fy etholwyr sy’n cael eu cyflogi yn y ganolfan o ran y costau ychwanegol sydd ynghlwm â gorfod teithio ymhellach. Mae hefyd yn codi cwestiynau am yr effaith bosibl ar nifer yr aelodau staff dwyieithog.

 

“Dyna pam mae fy nghyd-Aelodau Plaid Cymru a minnau wedi ysgrifennu at y gwasanaeth, ac at y Gweinidog Iechyd, yn gofyn iddynt ystyried opsiynau eraill fel yr adeilad yng Nghyffordd Llandudno. Byddaf yn cyfarfod â Phrif Weithredwr Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn fuan ac rwy’n bwriadu codi’r mater hwn.”

 

Mae Sophie Roberts yn gweithio yn y ganolfan yn Llanfairfechan. Yn ogystal â sgil effaith ieithyddol symud, mae'n dweud bod gan lawer o aelodau staff bryderon ymarferol am ofal plant.

 

“Fy mhrif bryder yw nid yn unig yr amser teithio ychwanegol i Llanelwy, ond sut y bydd symud yn effeithio ar ein cleifion Cymraeg.

 

“Mae nifer o'r staff sy'n siarad Cymraeg o Wynedd ac Ynys Môn, ac mae siawns dda y bydd y gwasanaeth yn colli canran uchel o'r rheiny oherwydd y pellter ychwanegol.

 

“Bydd cymaint o gleifion oedrannus yng nghefn gwlad Cymru yn colli'r gallu i gyfathrebu â'r gwasanaeth 999 yn eu mamiaith ac mae'n drueni.

 

“Bydd hefyd yn effeithio ar ofal plant i lawer o deuluoedd ifanc sy'n gweithio i'r gwasanaeth. Does dim un darparwr gofal plant yng Ngwynedd sy'n agor cyn 7:00, ac er mwyn cyrraedd Llanelwy mewn pryd i ddechrau gweithio, bydd yn rhaid i lawer ohonom adael ein cartrefi cyn 7am.

 

“Bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar ofal plant i'r teuluoedd sy'n gweithio i'r gwasanaeth ambiwlans, ac yn y pen draw gallai arwain at lawer yn gadael y gwasanaeth a dilyn gyrfa yn nes at adref.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2023-12-08 14:22:28 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd