Mae Siân Gwenllian AC yn annog preswylwyr i 'Gadw Cam Ymlaen Cyn y Gaeaf' gyda 10 awgrym defnyddiol

penguin.jpg

“Dywedodd Siân Gwenllian AC: "Mae'n bwysig iawn cadw cam ymlaen cyn y gaeaf. Rwyf am i bawb yn Arfon ddeall pa gymorth sydd ar gael iddynt hwy, a hefyd ar gyfer eu teuluoedd a'u ffrindiau. Mae bod yn effeithlon o ran ynni a chadw biliau dan reolaeth yn bwysig iawn, felly byddwn i'n annog pobl i gysylltu â'u cyflenwr ynni i ddarganfod pa gefnogaeth sydd ar gael"

Meddai peiriannydd British Gas, Rob Jones, sy'n cywiro a thrwsio boeleri yng Nghymru: "Gall y gaeaf fod yn amser heriol i gartrefi, ond mae rhai camau ymarferol y gallwch eu cymryd, gyda'n help, i sicrhau eich bod chi'n barod:

Cael y fargen orau
Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau bod prynu ynni'n syml, yn glir ac yn deg i gwsmeriaid - am bob cwsmer ar dariff safonol amrywiol, byddant yn cael Gwiriad Iechyd Ynni Blynyddol i sicrhau eu bod ar y tariff cywir.

Cael mesuryddion smart
Bydd eich cyflenwr ynni yn gallu gosod mesuryddion smart, sy'n golygu'r diwedd i filiau amcangyfrifedig. Mae monitor ynni smart yn dangos faint o ynni rydych chi'n ei ddefnyddio, â'r hyn rydych chi'n ei wario. Dysgwch fwy drwy ymweld â www.britishgas.co.uk/smartmeters

Ymddiriedolaeth Ynni British Gas
Mae'r ymddiriedolaeth annibynnol hon yn rhoi cyngor wyneb-yn-wyneb, cymorth ariannol a grantiau i helpu i glirio dyledion ynni a chartrefi. Dysgwch fwy drwy ymweld â: www.britishgasenergytrust.org.uk.


Gwaedwch eich rheiddiaduron: i sicrhau eu bod yn gweithio'n iawn. Os oes gan eich rheiddiaduron fannau oer ar y brig, mae hyn yn golygu bod gennych aer yn y system, felly bydd angen i chi eu gwaedu i'w cael i weithio'n effeithlon.

Rhwystrwch yr awel: Gwnewch yn siŵr bod eich holl ffenestri a drysau wedi eu selio yn iawn i atal aer cynnes rhag dianc. Am unrhyw rhai sydd ddim wedi selio'n gywir, gosodwch ffitiau drafft, mae'n ffordd gyflym a rhad i leihau eich biliau ynni.

Aros yn ddiogel: Mae'n hynod o bwysig cael larwm carbon monocsid â’ch bod yn ei wirio'n rheolaidd.

Carwch eich bwyler: Gwiriwch i sicrhau bod eich bwyler yn gweithio'n iawn cyn i'r gaeaf ddod.

Insiwleiddio’ch pibellau: Mae pibellau sy'n torri yn broblem fawr yn ystod misoedd y gaeaf. Er mwyn helpu i atal hwn, gwnewch yn siŵr bod eich pibellau wedi'u hinswleiddio'n gywir trwy lagio, y gellir eu prynu'n rhad o'r rhan fwyaf o siopau DIY.

Edrych ar ôl eich draeniau: Os ydych chi'n ceisio edrych ar ôl eich draeniau allanol, mae'n syniad da sicrhau eu bod yn glir o falurion ar y pwynt y maent yn mynd i mewn i'r ddaear.

Rheoli'ch gwresogi o bell gyda Hive Active Heating: Mae defnyddio Hive Active Heating yn golygu y gallwch reoli eich gwresogi a'ch dŵr poeth o bell oddi wrth eich ffôn smart gyda'r app Hive. Dysgwch fwy drwy ymweld â: www.britishgas.co.uk/hive


Mae mwy o fanylion am yr holl awgrymiadau hyn i'w gweld yn http://po.st/wintertoptips


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd