Methiant Afghanistan yn dangos ei bod yn bryd ffarwelio am byth â rhodres gwenwynig ‘Prydain Fyd-eang’

Roedd Plaid Cymru yn llygad ei lle yn gwrthwynebu rhyfel Afghanistan yn 2001 – Hywel Williams AS yn ysgrifennu yn y Sunday Times.

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Faterion Rhyngwladol, Hywel Williams AS, heddiw (Sul 5 Medi) wedi dweud fod methiant rhyfel Afghanistan yn dangos ei bod “yn bryd ffarwelio am byth â rhodres gwenwynig ‘Prydain Fyd-eang’”.

Wrth ysgrifennu yn rhifyn Cymreig y Sunday Times, dywed Mr Williams, er i’r ymgyrch fod yn “drychineb” i’r gorllewin, na fu fawr ddim adlewyrchu ar y penderfyniad i fynd i ryfel yn y lle cyntaf. Dim ond 17 AS a bleidleisiodd yn erbyn ymyrraeth filwrol yn 2001, gan gynnwys grŵp Plaid Cymru. Hywel Williams yw un o bedwar yn unig o’r 17 AS hynny sydd yn dal yn y Senedd heddiw.

Plaid Cymru oedd yr unig un o’r prif bleidiau i wrthwynebu’r rhyfel yn Afghanistan o’r cychwyn cyntaf, gan gwestiynau amcanion milwrol yr ymgyrch a’r tactegau a ddefnyddiwyd. Dywed Mr Williams fod y blaid wedi rhybuddio ar y pryd y byddai “diffyg pwrpas a ddiffiniwyd yn glir i’r ymgyrch a nod cyffredinol niwlog, heb strategaeth gadael na strategaeth i fynd i mewn, yn arwain at  gael ein dal mewn dryswch dros y tymor hir.”

Dadleua Mr Williams y dylai’r methiant yn Afghanistan orfodi Llywodraeth y DG i “ail-feddwl” am ei pholisi tramor ac “ffarwelio â rhodres gwenwynig ‘Prydain Fyd-eang’ yn rheoli tonnau, tiriogaethau a’r wybren ym mhellafoedd byd.”

Ysgrifenna Mr Williams:

“Mae’n druenus o ddiniwed dweud yn unig fod y gorllewin wedi ei gorchfygu, ac yn wir wedi dioddef trychineb. Profwyd bod ei daliadau, ei strategaeth a’i thactegau o ran gosod ei pholisïau ar eraill yn fethiant. Ymhellach, profwyd bod grym milwrol oedd i fod yn anorchfygol a ffurfiau o ddemocratiaeth a drawsblannwyd yn swta yn annigonol.

“Mae’r llanast hwn mor arwyddocaol i’r Gorllewin ag y bu argyfwng Suez i’r DG, ond ar raddfa fwy o lawer. Yr oedd Suez yn nodi terfyn syniadau imperialaidd cyfeiliornus un wlad ganolig a chychwyn ffurfiau llai agored o goloneiddio, er eu bod yr un mor wenwynig. Ond mae cael eu trechu yn Afghanistan wedi peri i un o bwerau mawr y byd aros yn stond. Bydd y sawl sydd am gymryd lle’r pŵer hwnnw yn barod iawn i geisio llenwi’r gwagle.”

Aiff yn ei flaen:

“Yn 2001, fi oedd un o 17 AS yn unig a bleidleisiodd yn erbyn yr ymyrraeth filwrol. Pan gyhoeddodd Plaid Cymru ein penderfyniad i wrthwynebu’r rhyfel ar seiliau dyngarol, cawsom ein disgrifio fel pobl oedd eisiau gor-gymodi. Dywedwyd wrthym fod gweithredu milwrol yn hanfodol er mwyn trechu’r bygythiad terfysgol, er na ddatganwyd unrhyw nod clir i’r rhyfel nac unrhyw esboniad o sut y byddai bomio dilyffethair, ymosodiadau drôn, gweithrediadau gan luoedd arbennig, a goresgyniad yn y pen draw yn arwain at heddwch.

“Cwestiynodd arweinydd Seneddol Plaid Cymru yn 2001, Elfyn Llwyd, amcanion milwrol yr ymgyrch a’r tactegau a ddefnyddiwyd. Dywedasom o’r dechrau y byddai diffyg pwrpas a ddiffiniwyd yn glir i’r ymgyrch a nod cyffredinol niwlog, heb strategaeth gadael na strategaeth i fynd i mewn, yn arwain at  ddal mewn dryswch dros y tymor hir.

“A dyna ddigwyddodd. Yn 2007, dywedodd Adam Price, arweinydd Plaid Cymru yn awr, ‘oherwydd i ni fod â rhan yn y goresgyniad yn 2001, yr ydym yn rhan o’r broblem, nid yr ateb’. Fe wnaethom alw am strategaeth gadael oedd yn golygu tynnu lluoedd Prydain ac America allan, a rhoi yn eu lle lu rhyngwladol o filwyr o wledydd nad oedd wedi eu cyffwrdd â’r ymwneud yn y goresgyniad. Rhybuddiodd, petai Prydain ac America yn parhau i weithredu’n filwrol, y byddai’n rhoi llwyfan propaganda i’r Taliban na allai fyth ddiweddu’n heddychlon.”

I gloi, dywed:

“Y mae Joe Biden yn awr yn dweud fod oes ‘gweithredu milwrol mawr i ail-wneud gwledydd eraill’ drosodd. Hawdd y gall y gwledydd niferus hynny y mae lluoedd arfog America a chynghreiriaid eraill ynddynt fod yn amheus.

“Mae’n hen bryd i’r DG ail-feddwl ei pholisi tramor, y modd y mae’n defnyddio ei grym milwrol a sut y mae’n sicrhau cydsyniad gwleidyddol democrataidd gartref i unrhyw weithred o’i heiddo. Aeth 65 mlynedd heibio ers Suez.  Mae’n amser ffarwelio am byth â rhodres gwenwynig ‘Prydain Fyd-eang’ yn rheoli tonnau, tiriogaethau a’r wybren ym mhellafoedd byd.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2021-09-06 09:46:38 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd