Dim TTIP

Gweithredu yn erbyn cytundeb masnach niweidiol

Cafwyd Diwrnod o Weithredu llwyddiannus iawn ym Mangor dydd Sadwrn gyda 30 o bobl yn codi ymwybyddiaeth am y Cytundeb Masnach TTIP sydd yn cael ei drafod yn gyfrinachol ar hyn o bryd rhwng yr Unol Daleithiau (UDA) a’r Undeb Ewropeaidd (UE) ac sydd yn cynrychioli bygythiad clir i’n gwasanaethau cyhoeddus, ein busnesau bach a chanolig eu maint, yn ogystal â’n safonau diogelwch bwyd a’r amgylchedd.

Dywedodd Sian Gwenllian, Ymgeisydd Arfon Plaid Cymru yn Etholiad Cymru ar Mai 5:

“Roeddwn yn falch iawn fod Bangor yn un o’r llefydd ar draws Cymru lle cynhaliwyd diwrnod o weithredu drwy rannu taflenni a chasglu enwau ar ddeiseb i wrthwynebu TTIP ac i helpu amddiffyn ein gwasanaethau lleol hanfodol rhag preifateiddio drwy’r drws cefn. Mae’n achos o bryder mawr i mi y gallai’r cytundeb masnach hwn ddinistrio ein cymunedau, gan gyflwyno rheoliadau economaidd sydd yn ffafrio corfforaethau enfawr ac a allai leihau ein safonau bwyd a’n gwarchodaeth o’r amgylchedd yn enw rhoi cyfle cyfartal i gwmnïau enfawr o’r UDA.”

“Diolch yn fawr i bawb ddaeth i’n protestdydd Sadwrn ac i’r cannoedd wnaeth sgwrsio efo ni wrth i ni godi ymwybyddiaeth am beryglon TTIP.”

“Bu’r pwysau cyhoeddus anferth a welwyd drwy Ewrop hyd yma yn effeithiol iawn gan ddodi pwysau ar lywodraethau Ewropeaidd a phleidiau gwleidyddol, ac mae wedi helpu i godi ymwybyddiaeth gyda miliynau o bobl mewn gwledydd ar draws Ewrop. Gyda’n gilydd fe allwn wneud gwahaniaeth a helpu amddiffyn ein gwasanaethau cyhoeddus.”

Roedd y brotest hon yn un o nifer gafodd eu trefnu ar ddydd Sadwrn Ionawr 30 drwy Gymru gyfan fel rhan o ymgyrch Jill Evans ASE i wrthwynebu Cytundeb Masnach TTIP.

Meddai Sian Gwenllian :

 “Fy mhrif bryderon ynglŷn â TTIP yw:

1. Cytundeb Cyfrinachol: Mae’r trafodaethau’n cael eu cynnal yn gwbl gyfrinachol a dim ond criw dethol iawn sydd wedi gweld y papurau.

2. Gall cwmnïau erlyn Llywodraethau: Fel mae pethau ar hyn o bryd, o dan delerau’r cytundeb, byddai gan gwmnïau sydd yn dioddef effaith ar eu helw, nawr neu yn y dyfodol, o ganlyniad i bolisi llywodraeth, yr hawl i erlyn y llywodraeth hwnnw.

3. Safonau Is: Fe ddywedan nhw fod angen gwanhau neu ddiddymu rhwystrau masnach er mwyn gallu masnachu’n rhydd. Fodd bynnag, hawliau gweithwyr, gwarchod yr amgylchedd, safonau bwyd a gwarchod defnyddwyr yw’r rhwystrau maen nhw’n eu cyfeirio atyn nhw .

4. Preifateiddio: Gallai hynny olygu ymosodiad arall ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yn ogystal â gwasanaethau eraill a ddarperir gan y wladwriaeth ar hyn o bryd, ond a allai gael eu preifateiddio.

5. Colli iaith a diwylliant: Mae’n aneglur pa mor fodlon fyddai cwmnïau o’r UDA i gadw at ein safonau ieithyddol a diwylliannol yng Nghymru.”

 

Bangor_(Local_TTIP_Event)_Meme_7b_(CYM).png

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Plaid Cymru Arfon
    published this page in Ymgyrchoedd 2016-01-27 14:47:29 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd