Yr argyfwng costau byw yng nghymunedau gwledig Arfon: canfyddiadau adroddiad yn “drawiadol”

Yn ôl astudiaeth ddiweddar, mae effaith yr argyfwng costau byw ar gymunedau gwledig yn ardal Arfon yn arbennig o niweidiol.

 

Ar lawr y Senedd cyfeiriodd Sian Gwenllian AS at adroddiad newydd Sefydliad Bevan, Tlodi yn Arfon yn yr 21ain ganrif: Datrysiadau cyfoes ar gyfer hen her.

 

Yn ôl Sefydliad Bevan:

 

“Mae tlodi yn broblem ym mhob cymuned ledled Cymru.

 

“Roedd un unigolyn o bob pump (21 y cant) yn byw mewn tlodi yng Nghymru rhwng 2019-20 a 2021-22.

 

“Er hyn, ychydig o ddata sydd ar gael ar dlodi heb fod ar lefel genedlaethol, sy’n golygu bod modd anghofio effaith ffactorau lleol pwysig ar dlodi.”

 

Mae’r adroddiad, a gomisiynwyd gan Hywel Williams, AS Plaid Cymru dros Arfon yn canfod bod dau brif ffactor yn gyfrifol am lefel uwch o dlodi yn y rhanbarth. Un o’r rheini yw bod cyflogaeth lleol yn cael ei nodweddu gan gyflog isel a gwaith ansicr.

 

Yn ail, mae trigolion Arfon yn wynebu premiwm costau byw oherwydd costau tai, ynni a theithio uchel, materion sy'n cael eu gwaethygu gan natur wledig yr ardal.

 

Ac yn ddiweddar holodd cynrychiolydd yr etholaeth yn Sened Cymru y Gweinidog perthnasol ynghylch beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r premiwm costau byw sy’n wynebu trigolion cymunedau gwledig Arfon.

 

Yn ôl Siân Gwenllian:

 

“Yr hyn y mae’r adroddiad hwn yn ei ddatgelu yw bod sefyllfa sy’n anodd iawn i lawer beth bynnag yn effeithio ar y rhai sy’n byw mewn lleoliadau gwledig yn ogystal â threfol.

 

“Mae’r ffactorau sy’n arwain at dlodi gwledig yn amrywio o isadeiledd trafnidiaeth gyhoeddus sâl i gost ynni uwch na’r arfer oherwydd cyflwr gwael y stoc tai.

 

“Mae’r rhain yn heriau lle gall y Llywodraeth fod yn rhagweithiol wrth fynd i’r afael â nhw.

 

“Dyna pam y gofynnais i Jane Hutt AS fel y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a yw polisïau ei Llywodraeth yn rhoi ystyriaeth ddigonol i’r premiwm gwledig costau byw hwn?”

 

Yn ei hymateb croesawodd Jane Hutt AS yr adroddiad ac addawodd y byddai’n parhau i dargedu cefnogaeth ei Llywodraeth at y rhai sydd ei angen fwyaf. Dywedodd Hutt fod angen i Lywodraeth Cymru “ddysgu o’r adroddiad hwn, nid yn unig er mwyn mynd i’r afael â chostau byw yn Arfon, ond ar draws Cymru hefyd.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Osian Owen
    published this page in Newyddion 2023-10-09 14:08:53 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd