Strategaeth iaith y llywodraeth yn ymgais i guddio cyfnod o ddiffyg cynnydd

 Sian_Senedd.JPG

Sian Gwenllian yn rhybuddio fod diffyg uchelgais y llywodraeth yn rhwystro cynnydd

Mae strategaeth iaith Llywodraeth Cymru yn ymgais i guddio cyfnod o ddiffyg cynnydd yn ôl Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru ar yr Iaith Gymraeg, Siân Gwenllian. Dywed Siân Gwenllian fod strategaeth newydd y llywodraeth yn gwanhau targedau oedd eisoes yn bodoli. Dywed hefyd nad yw'r targedau newydd yn ddigon uchelgeisiol ac nad oes digon o gerrig milltir tymor byr os yw’r Llywodraeth wirioneddol eisiau cyrraedd ei nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.
Cyfeiriodd Siân Gwenllian at rai o dargedau gwan y llywodraeth, gan gynnwys y targed o sefydlu 40 grŵp meithrin newydd erbyn 2021, pan fod y Mudiad Meithrin yn dweud bod hi’n bosib agor 120 grŵp newydd yn yr amser hynny. Cyfeiriodd hefyd at y targed o gynyddu’r nifer o blant ysgol gynradd sydd yn derbyn addysg cyfrwng Gymraeg i 30% erbyn 2031 gan ddweud bod hyn yn gwanhau hen darged llywodraeth Cymru’n Un o gyrraedd y nod erbyn 2020.
Dywedodd Ysgrifennydd Cabinet Cysgodol Plaid Cymru ar yr Iaith Gymraeg, Siân Gwenllian:
“Mae’n amlwg wrth grafu dan yr wyneb mai ymgais i guddio diffyg cynnydd y llywodraeth ar gyrraedd targedau blaenorol yw’r strategaeth iaith newydd. Mae’r llywodraeth yn ceisio cuddio’r ffaith nad yw hi wedi llwyddo i gyrraedd ei thargedau wrth osod rhai newydd, sydd yn llai uchelgeisiol. Er ein bod yn croesawu rhai agweddau o’r strategaeth newydd, mae record y llywodraeth o fethu targedau yn amlwg ac rydym yn amau y bydd y llywodraeth yn gostwng y targedau ymhellach pan na fydd yn cyrraedd y nod.
“Mae ymchwil gan Gymdeithas yr Iaith wedi amcangyfrif y bydd y targedau yn y maes addysg ond yn creu 110,000 o siaradwyr Cymraeg newydd erbyn 2050, o’i gymharu â’r 400,000 sydd eu hangen. Mae’r Llywodraeth yn honni y bydd addysg yn elfen ganolog o'r strategaeth, felly mae’n rhaid codi’r cwestiwn - o ble mae’r 400,000 arall yn dod?
“Mae’r bobl sydd yn gweithio yn y maes yn dweud wrthym fod hi’n gwbl bosib i ni fod yn fwy uchelgeisiol na hyn. Mae’r Mudiad Meithrin wedi dweud y byddai’n bosib agor tair gwaith cymaint o feithrinfeydd o gymharu a'r hyn mae'r llywodraeth yn anelu ato – pam cyfyngu ar hyn?
“Rydw i’n gobeithio y byddwn yn cael ein plesio pan fydd y gweinidog yn cyhoeddi ei bapur gwyn wythnos nesa. Mae cyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn gwbl bosib, os yw’r Llywodraeth yn barod i ddangos yr ewyllys gwleidyddol a’r arweinyddiaeth sydd ei hangen i wireddu.
“Mae Plaid Cymru eisoes wedi amlinellu ein strategaeth ni i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg sydd yn cynnwys camau cadarnhaol sydd angen eu cymryd yn syth i wneud cynnydd gweladwy, yn ogystal â newidiadau tymor hir fyddai’n gosod seiliau cadarn ar gyfer y dyfodol.”


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd