ASau’n cyhoeddi adroddiad blynyddol i etholwyr

Mae'r materion a drafodir yn amrywio o'r argyfwng costau byw i'r gwasanaeth iechyd lleol

Mae Siân Gwenllian AS a Hywel Williams AS yn cynrychioli etholaeth Arfon yn y Senedd a San Steffan, ac ar ddiwedd 2022 maent yn cyhoeddi adroddiad blynyddol o’u gwaith.

 

Bydd y llyfryn dwyieithog yn cael ei ddosbarthu yn sgil cyhoeddiad Aelod Seneddol Plaid Cymru Arfon, Hywel Williams, y bydd yn camu o’r neilltu yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf ar ôl 21 mlynedd fel AS. Bydd yn parhau i gynrychioli’r ardal tan etholiad nesaf San Steffan, yn gweithio ar ran trigolion lleol ac yn delio â gwaith achos.

 

Yr adroddiad blynyddol yw rhifyn diweddaraf Llais Arfon, cyhoeddiad sy’n crynhoi materion cenedlaethol y mae’r ASau’n ymwneud â nhw, yn ogystal â materion sy’n lleol i’r etholaeth.

 

Mae Siân Gwenllian yn cynrychioli etholaeth Arfon, sy’n ymestyn o Abergwyngregyn i Nebo:

 

“Mae cadw mewn cysylltiad agos ag etholwyr yn rhan hanfodol o’n gwaith ac rydym yn cynnal cymorthfeydd wyneb-yn-wyneb yn rheolaidd ar draws yr etholaeth.

 

“Llanberis, Bethel, y Felinheli, Bangor, Dyffryn Ogwen, Dyffryn Nantlle, Bontnewydd, Rhosgadfan, Rhiwlas, y Groeslon, Caernarfon. Dyma rai o’r cymunedau rydym wedi ymweld â nhw i gynnal cymorthfeydd yn ystod yr wythnosau diwethaf.

 

“Yn ystod y pandemig rhennais ddau adroddiad â’r holl etholaeth drwy’r post, yn 2021 ac ar ddechrau 2022 yn canolbwyntio ar feysydd polisi sy’n berthnasol i’r Senedd, o iechyd i addysg, yn ogystal â’m gwaith lleol.

 

“Ond erbyn hyn, mae cyfeirio etholwyr at gymorth yn ystod argyfwng costau byw yn flaenoriaeth i’n swyddfeydd.

 

“Rydym hefyd wedi llunio llyfryn, sydd ar gael ar-lein ac ar bapur, i godi ymwybyddiaeth o’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl mewn cyfnod mor heriol.”

 

Dylai’r sawl sy’n dymuno cael mynediad at gopi electronig o’r llyfryn hwnnw ddilyn y ddolen hon.

 

Mae Llais Arfon yn cael ei gyhoeddi yng nghanol yr argyfwng costau byw, ond cynghorir etholwyr i fwrw golwg ar lyfryn pwrpasol ar yr argyfwng Costau Byw sydd wedi ei lunio gan yr ASau i dderbyn gwybodaeth gyfredol sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd am y cymorth sydd ar gael.

 

Dywedodd Hywel Williams AS, sy’n cynrychioli’r un etholaeth yn senedd San Steffan:

 

“Mae rhoi gwybod i’n hetholwyr am ein gwaith yn hanfodol.

 

“Gyda’r argyfwng costau byw yn gwaethygu, a phobl yn poeni fwyfwy am eu biliau ynni – mae ein hetholwyr yn haeddu gwybod beth rydym yn ei wneud i ddwyn y rhai sydd mewn grym i gyfrif a’r materion yr ydym yn ymgyrchu arnynt yng Nghaerdydd a San Steffan. .

 

“Fel AS lleol, rwy’n ymgysylltu â thrigolion drwy’r amser, ac mae’r adroddiad diweddaraf hwn yn fy helpu i roi diweddariad o’m gwaith yn lleol yn Arfon ac yn San Steffan.

 

“Mae pob copi yn cael ei ddosbarthu gan ein gwirfoddolwyr.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Catrin Gruffudd
    published this page in Newyddion 2022-12-06 10:33:21 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd