Newyddion

AC Plaid Cymru Arfon yn diolch i weithwyr post lleol am y gwasanaeth Nadolig

Cibyn_-_Dolig_2018_(3).jpg

Galwodd Siân Gwenllian i mewn i Ganolfan Dosbarthu Post Brenhinol yng Nghibyn, Caernarfon i weld dros ei hun prysurdeb sy’n cymryd lle wrth iddynt ddarparu gwasanaeth llwyddiannus yn ystod y Nadolig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad ac Aelod Seneddol Arfon yn annog inni roi yn ogystal a derbyn y Nadolig hwn

Sian_Gwenllian_AC-AM_ac_Alun_Roberts.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian, Hywel Williams AS a staff swyddfa Plaid Cymru Arfon wedi lansio eu hymgyrch Calendr Adfent Tu Chwith eto eleni, ar ôl i ymdrech y llynedd olygu fod 200kg o fwyd wedi gasglu i Fanciau Bwyd Caernarfon a Bangor.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn llongyfarch aelod newydd Senedd Ifanc Arfon

Sian_a_Brengain_(Senedd_Ieuenctid).jpg

Aelod Senedd Ieuenctid Cymru dros Arfon yw Brengain Glyn Williams o’r Felinheli, ac fe ymgyrchodd hi ar faniffesto o ehangu’r Gymraeg o fewn cymdeithas, sicrhau fod Hanes Cymru ar y cwricwlwm a dros gael tocyn teithio trafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bobl ifanc.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Bwrdd iechyd yn torri addewid i gadw gwasanaethau fasgwlar byd-enwog ym Mangor

Hywel_and_Sian_Ysbyty_Gwynedd.JPG

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru Arfon Siân Gwenllian a’r Aelod Seneddol Hywel Williams wedi cyhuddo Llywodraeth Llafur Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr o dorri eu haddewid o gadw gwasanaeth argyfwng fasgwlar yn Ysbyty Gwynedd wrth i’r Bwrdd Iechyd symud ymlaen â chynlluniau i ganoli gwasnaeth argyfwng fasgwlar yn Ysbyty Glan Clwyd gyda pryder y bydd unrhyw ddarpariaeth brys yn cael eu tynnu o ysbytai Bangor a Wrecsam, mor fuan a Chwefror 2019.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Aelod Cynulliad Arfon yn ymateb i gyhoeddiad Comisynydd y Gymraeg

sian-comisiynydd.png

Mae Siân Gwenllian, Aelod Cynulliad, wedi ymateb i’r datganiad mai Aled Roberts fydd yn olynu Meri Huws fel Comisiynydd y Gymraeg. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC yn galw am 'adolygiad annibynnol' i raddau TGAU Saesneg

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Mae ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r iaith Gymraeg wedi galw am ymchwiliad annibynnol brys yn dilyn cadarnhad fod newidiadau mawr i feini prawf yr arholiad wedi golygu bod disgyblion a safodd yr arholiad TGAU Saesneg yn haf 2018 wedi eu rhoi dan anfantais glir o’u cymharu â disgyblion a safodd yr arholiad yn haf neu hydref 2017.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon a'i staff yn gwisgo pinc dros ganser

Gwisgo_Pinc_(swyddfa_2018).jpg

Roedd Dydd Gwener ddiwethaf (Hydref 19) yn ddiwrnod yr elusen Breast Cancer Now i godi ymwybyddiaeth o’r angen am ymchwil i ganser y fron a chynnal y diwrnod Wear It Pink, a chefnogwyr y diwrnod yn gwisgo pinc i’r gwaith, i’r ysgol neu allan yn y gymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn croesawu cyrsiau Cymraeg Clwb Cwtsh

Clwb_Cwtsh.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian wedi croesawu cynllun newydd o gyrsiau Cymraeg am ddim a fydd yn cymryd lle mewn 76 lleoliad ar hyd a lled Cymru ac a fydd yn cyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Llafur Cymru yn ildio i bwysau gan Blaid Cymru ar ail gartrefi

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Yn dilyn pryderon a godwyd gan Blaid Cymru fod pum miliwn o bobol Prydain bellach yn berchen dau neu mwy o gartrefi a bod pum mil o ail gartrefi yng Ngwynedd yn unig –y nifer mwyaf o ail gartrefi mewn unrhyw ardal o’r DU, mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi cadarnhau eu bod yn bwriadu mynd i’r afael a’r anomali sy’n golygu nad yw rhai perchnogion yn talu trethi cyngor na threthi busnes.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn annog brechu yn erbyn y ffliw

sian_gwenllian_senedd.jpg

Gyda’r gaeaf a thymor y ffliw yn prysur nesáu, mae ymgyrch ar y gweill eto eleni gan y Tîm Curwch Ffliw i annog pobl i fynd at eu meddyg teulu i gael brechiad yn erbyn y ffliw. Bob blwyddyn yn ystod y gaeaf mae miloedd o bobl yn y DU yn cael eu heffeithio gan afiechydon sy’n deillio o glefyd y ffliw gyda 17,000 o bobl Cymru yn dioddef, ac mae rhai grwpiau yn fwy tebygol na’i gilydd o ddioddef yn ddifrifol yn sgil y clefyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd