Newyddion

AC Arfon yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y diwydiant llaeth i Gymru

llyr_a_sian.jpg

Yn y Cynulliad yr wythnos diwethaf dathlwyd Diwrnod Llefrith Ysgol y Byd wrth i’r Aelodau i gyd dderbyn peint o lefrith Cymreig fel symbol o bwysigrwydd y diwydiant llaeth i Gymru. Un o’r rhai i dderbyn y llefrith - a ddaeth o laethdy lleol - oedd AC Arfon dros Blaid Cymru, Siân Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor yn galw am gyfyngiad amser ar gadw mewnfudwyr

catrinwager.jpg

Heddiw, mae Cyngor Gwynedd dan arweiniad Plaid Cymru, y sir gyntaf yng Nghymru i basio cynnig sy’n galw ar Lywodraeth San Steffan i roi stop ar gadw mudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid dan glo heb unrhyw gyfyngiad amser.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deunaw mlynedd ers i Llywodraeth Llafur Cymru addo 1,500 o swyddi, mae safle Parc Bryn Cegin ger Bangor yn parhau i sefyll yn wag, a dim un swydd wedi ei chreu

parc_bryn_cegin.png

Wythnos diwethaf yn y Senedd yng Nghaerdydd gofynnodd AC Arfon, Siân Gwenllian i’r Prif Weinidog Carwyn Jones am esboniad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu achub gwasanaeth bysus Llanberis - Caernarfon

gwynfor_coaches.png

Mae Siân Gwenllian AC yn croesawu’r newyddion fod cwmni Gwynfor Coaches yn gweithredu gwasanaeth 88 Llanberis i Gaernarfon o ddydd Llun, 24 Medi 2018 ar ôl i gwmni Arriva dynnu yn ôl. Mi fydd Arriva yn parhau i weithredu ar ddydd Sul.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn mynychu cyflwyno bws elusennol i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn

Bwb_Barbara.jpg

Mae Barbara Bus Gwynedd wedi agor lleoliad newydd yng Nghartref Ceris Newydd yn Nhreborth ger Bangor gan gynnig gwasanaeth gwerthfawr i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn nad ydynt yn gallu defnyddion trafnidiaeth gyhoeddus a sydd heb unrhyw fodd arall o fynd a dod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn galw ar Lywodraeth Cymru i roi cyllideb brys ar gyfer porthiant anifeiliaid fferm

Gwynedd_Watkin_Pyrs_Jones_a_Si♪n_Gwenllian.jpg

Yn dilyn ymweliad a fferm yn ymyl Rhostryfan yn etholaeth Arfon, dywed Aelod Cynulliad yr ardal fod rhaid i Lywodraeth Cymru gynnig cymorth ariannol brys i ffermwyr sydd yn cael trafferth cynhyrchu bwyd i’w hanifeiliaid. Mae’r trafferthion yma yn dilyn y tywydd eithafol rydym ni wedi ei brofi eleni wedi cyfyngu ar gynhyrchu porfa a stoc bwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru Bangor yn ymateb i ddiffyg bwyd yn ystod y gwyliau ysgol

Elin_Walker_Jones_Steve_Collings_Siân_Gwenllian.jpg

Gyda’r gwyliau ysgol yn eu hanterth daw problem diffyg bwyd i blant i’r amlwg, gyda phlant a phobl ifanc sydd yn derbyn cinio ysgol am ddim yn ei chael hi’n anodd i gael digon i’w fwyta yn ystod gwyliau chwe wythnos yr haf. Mae nifer o deuluoedd yn dibynnu ar fanciau bwyd i’w cynnal yn ystod yr adeg yma o’r flwyddyn, ac mae’r Trussell Trust - elusen gwrthdlodi - yn galw am ragor o roddion gan y cyhoedd er mwyn cwrdd â’r cynnydd mewn angen.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llefarydd Plaid Cymru ar y Gymraeg yn dweud wrth Llafur i “symud ymlaen a gweithredu”. Sian Gwenllian yn cynnig ffordd allan o'r gors i Eluned Morgan

Gan fod Llywodraeth Lafur Cymru wedi datgan na fyddan nhw yn dod â deddfwriaeth newydd ym maes y Gymraeg gerbron yn ystod y flwyddyn nesaf, mae Plaid Cymru eisiau gweld nhw’n gweithredu yn syth er mwyn gwireddu’r uchelgais o filiwn o siaradwyr erbyn 2050 a gweithredu ar gefnogaeth eang pobl Cymru i’r Gymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhowch lais i gymunedau lleol wrth ddatblygu tai” meddai AC Plaid Cymru

sian_gwenllian.jpg

Mae Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon, Sian Gwenllian, wedi galw am gydbwysedd yn y system gynllunio i wneud yn siwr nad ydyw’n ffafrio datblygwyr mawr ar draul anghenion lleol a chynaliadwyedd cymundeol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Y Gymraeg "dan anfantais" ar-lein o gymharu a ieithoedd eraill

sian_gwenllian_senedd.jpg

Mae Plaid Cymru wedi galw am strategaeth i fynd i'r afael â’r diffyg buddsoddiad i’r Gymraeg ar gyfryngau digidol ar ôl iddo ddod i’r amlwg fod Llywodraeth Llafur Cymru wedi cyfrannu £185,000 yn unig dros gyfnod o bum mlynedd tuag at ddatblygu technoleg ddigidol cyfrwng Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd