Newyddion

AC yn galw am 'adolygiad annibynnol' i raddau TGAU Saesneg

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Mae ysgrifennydd cabinet cysgodol Plaid Cymru dros Addysg a’r iaith Gymraeg wedi galw am ymchwiliad annibynnol brys yn dilyn cadarnhad fod newidiadau mawr i feini prawf yr arholiad wedi golygu bod disgyblion a safodd yr arholiad TGAU Saesneg yn haf 2018 wedi eu rhoi dan anfantais glir o’u cymharu â disgyblion a safodd yr arholiad yn haf neu hydref 2017.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon a'i staff yn gwisgo pinc dros ganser

Gwisgo_Pinc_(swyddfa_2018).jpg

Roedd Dydd Gwener ddiwethaf (Hydref 19) yn ddiwrnod yr elusen Breast Cancer Now i godi ymwybyddiaeth o’r angen am ymchwil i ganser y fron a chynnal y diwrnod Wear It Pink, a chefnogwyr y diwrnod yn gwisgo pinc i’r gwaith, i’r ysgol neu allan yn y gymuned.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn croesawu cyrsiau Cymraeg Clwb Cwtsh

Clwb_Cwtsh.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian wedi croesawu cynllun newydd o gyrsiau Cymraeg am ddim a fydd yn cymryd lle mewn 76 lleoliad ar hyd a lled Cymru ac a fydd yn cyflwyno’r Gymraeg i rieni plant ifanc.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llywodraeth Llafur Cymru yn ildio i bwysau gan Blaid Cymru ar ail gartrefi

44499210124_0aa71eff2c_k.jpg

Yn dilyn pryderon a godwyd gan Blaid Cymru fod pum miliwn o bobol Prydain bellach yn berchen dau neu mwy o gartrefi a bod pum mil o ail gartrefi yng Ngwynedd yn unig –y nifer mwyaf o ail gartrefi mewn unrhyw ardal o’r DU, mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi cadarnhau eu bod yn bwriadu mynd i’r afael a’r anomali sy’n golygu nad yw rhai perchnogion yn talu trethi cyngor na threthi busnes.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn annog brechu yn erbyn y ffliw

sian_gwenllian_senedd.jpg

Gyda’r gaeaf a thymor y ffliw yn prysur nesáu, mae ymgyrch ar y gweill eto eleni gan y Tîm Curwch Ffliw i annog pobl i fynd at eu meddyg teulu i gael brechiad yn erbyn y ffliw. Bob blwyddyn yn ystod y gaeaf mae miloedd o bobl yn y DU yn cael eu heffeithio gan afiechydon sy’n deillio o glefyd y ffliw gyda 17,000 o bobl Cymru yn dioddef, ac mae rhai grwpiau yn fwy tebygol na’i gilydd o ddioddef yn ddifrifol yn sgil y clefyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y diwydiant llaeth i Gymru

llyr_a_sian.jpg

Yn y Cynulliad yr wythnos diwethaf dathlwyd Diwrnod Llefrith Ysgol y Byd wrth i’r Aelodau i gyd dderbyn peint o lefrith Cymreig fel symbol o bwysigrwydd y diwydiant llaeth i Gymru. Un o’r rhai i dderbyn y llefrith - a ddaeth o laethdy lleol - oedd AC Arfon dros Blaid Cymru, Siân Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyngor yn galw am gyfyngiad amser ar gadw mewnfudwyr

catrinwager.jpg

Heddiw, mae Cyngor Gwynedd dan arweiniad Plaid Cymru, y sir gyntaf yng Nghymru i basio cynnig sy’n galw ar Lywodraeth San Steffan i roi stop ar gadw mudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid dan glo heb unrhyw gyfyngiad amser.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Deunaw mlynedd ers i Llywodraeth Llafur Cymru addo 1,500 o swyddi, mae safle Parc Bryn Cegin ger Bangor yn parhau i sefyll yn wag, a dim un swydd wedi ei chreu

parc_bryn_cegin.png

Wythnos diwethaf yn y Senedd yng Nghaerdydd gofynnodd AC Arfon, Siân Gwenllian i’r Prif Weinidog Carwyn Jones am esboniad.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu achub gwasanaeth bysus Llanberis - Caernarfon

gwynfor_coaches.png

Mae Siân Gwenllian AC yn croesawu’r newyddion fod cwmni Gwynfor Coaches yn gweithredu gwasanaeth 88 Llanberis i Gaernarfon o ddydd Llun, 24 Medi 2018 ar ôl i gwmni Arriva dynnu yn ôl. Mi fydd Arriva yn parhau i weithredu ar ddydd Sul.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn mynychu cyflwyno bws elusennol i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn

Bwb_Barbara.jpg

Mae Barbara Bus Gwynedd wedi agor lleoliad newydd yng Nghartref Ceris Newydd yn Nhreborth ger Bangor gan gynnig gwasanaeth gwerthfawr i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn nad ydynt yn gallu defnyddion trafnidiaeth gyhoeddus a sydd heb unrhyw fodd arall o fynd a dod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd